nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Czedë rzekã nôród

Znajôrze historëji ë procesów zdrëszënowëch gôdają, że ò jaczis grëpie etniczni mòżemë mòwic „nôród” jeżlë mô òna spełnióné gwësné warënczi. Są to: spólni jãzëk, kùltura, zemia (teritorium), historëjô, chterné znôczą ë swiôdczą ò jich jednoscë, juwernoce ë apartnoscë. Wikszosc dodôwô: pòsadanié (nawetka w ùszłoce) włôsnégò państwa, jinszi: że ùdba ë zgrôw pòsadaniégò. Mést wszëtcë są zgòdni, że jesz wôżné je czëcé jednotë ë apartnotë nôrodowi.

Przëzdrzimë so nóm héwò na Pòmòrzim. Czë më, Kaszëbi, mómë spólni jãzëk? Doch jo. Je to jãzëk z karna jãzëków pòmòrsczëch, òkóm na przikłôd mòwë Słowińców czë Słowianów Pòłabsczëch. Je òn, kąsk dosebni do pòlsczégò, to zwëczajné, doch jesmë słowiónską rodzëną; le mô swòje apartnoscë. Dzysô ju nicht nie wątpi czë kaszëbizna je jãzëkã czë dialechtã. Nawetka dlô nôbarżi kònserwatiwnëch, pòlsczëch znajarzów mòwów to ju stało sã jasné, że mówimë apartnim, włôsnim jãzëkã. Mómë doch téż nają lëtraturã, pismieniznã, gazétë... są kò słowarze kaszëbsczi, kaszëbskò-pòlsczi ë kaszëbskò-miemiecczi. Mómë doch napisóné gramaticzi kaszëbsczi. Mómë wiele pisarzów, pòlitików ë zwëkłich lëdzy gôdającëch na codzéń ë òd swiãta pò kaszëbskù. Në jo, jãzëk je.

Drëgô zacha- kùltura. Tegò nicht niga nie negòwôł, że kùltura kaszëbskô je czësto apartnô òd jinszëch słowiónsczëch tak jak na przikłôd kùltura pòlskô òd czesczi. Mëszlã nie ò kùlturze lëdowi, chterna je baro wôżnô, bò bez ni niżóden nôród ni mòże jistniec, le téż ò spółczesni kùlturze. Ò téatrach, co terô grają, ò karnie Chëcz, G. Meyerze, K. Stachùsczim, co dzysô spiéwają pò kaszëbskù, ò jimprezach kùlturalnëch, chtërné widzymë na codzéń. Tak òd bënë tegò ni ma widzec tak pëszno, leno lëdze z cëzëch krajów widzą to z bòkù òd razu.

Ò zemi kaszëbsczi nibë to je prosto gadac, le nie je tak do kùńca. Kaszëbskô sygała czedës òd Gdunska do Roztoczi, a do Nôtecë na półnim. Terô znajarze céchùją grańce kaszëbsczi zemi tam, dze kùńczą sã lëdze gôdający pò kaszëbskù. Je to rzecz jasnô, tak zwóni „gwësni zasyg kaszëbiznë”, le nicht ni mô rzekłé pòslédnégò słowa! Mòżemë (a nawetka mùszimë) wrócëc na stôré kaszëbsczé zemie, ze chtërnëch naji dzejowé wichrë wënëkałë! I znôu „kaszëbskô” bãdze synonimã „pòmòrsczi”. Nicht jakùż nawetka terô ni mòże nóm rzeknąc, że ni mómë swòji zemi. Miészkómë dzysô na 30% naji dôwni zemi, ë nawetka jeżlë nie òdzëskómë resztë, to i tak na zemia, nen part, òd wieków bëła najô. Në... tedë zemiã téż mómë.

A czéj chtos zapitô ô historëją to doch kòżdé dzeckò ze szkòłë òpòwié chòc pôrã faktów z żëcégò Ksãżãt Pòmòrsczëch (a jak nick nie wdôrzi to mùszi so sromac!). Doch Ksãżãta òd zaczątkù znónëch dzejów Pòmòrzô sedzelë we Gdunskù ë Stolpskù. Jaż do XVII wiekù më mielë wòlnëch ksãżãt pòmòrsczëch (Bògùsłôw XVI ùmôrł w lôtach 60. XVIIw). To ni mómë historëji?! Biôtczi, wòjnë z Pòlską, Prësama, Krzëżôkã, to nie historëjô?! To je wiedzec, że tegò ni mòżno bëło tak przëcësnąc we szkòłach òb òstatné 80 lôt. Leno takô je prôwda. Pòzdrzita do ksążków historicznëch, chto nie wierzi. Abò przeczëtôjta czëjé grobë są we katedrze w Òlëwie.

Ne zjawiszcza swiôdczą ò jãzëkòwi, kùlturowi, historiczni-państwòwi apartnoscë a téż jednocë Pòmòrzégò ë Kaszëbów. Òstało jesz czëcé jednotë ë apartnoscë, chtërne je nigdze jindzy jak w naji ë najich sërcach.
Zaczic héwò bë bëło nót w taczi ôrt. W XIX wiekù czedë na całi Europie bùdzyło sã czëcé nôrodowé kòżdégò nôrodu (bo przed XIX wiekã tegò nie bëło), më bëlë pòd òkùpacëją prëską. Bëło to tedë dlô naj baro ùgrãdzóné, żebë dac sprot Prësóm-Miemcóm ë jesz rozwinąc ne naje czëcé. Tedë naji dzejarze, Cenôwa czë Młodokaszëbi, doszlë taczi ùdbë, żebë razã ze słowiónsczima bratinkama regnąc kù wòlnoce. Ùdba bëła takô, żebë jic z Pòlôchama remiã w remiã, a dopiérkù pò òdpòjãcym mëszlec co dali. Skùtk tegò béł taczi, że czecé nôrodowé Kaszëbów nie òstało zbùdowóné, chòc mògło. Béł téż ë drëdżi skùtk: żebë nie ùnijô nôrodowô z Pòlôchama òb nen cząd, gwësno dzysô Kaszëbów bë ju nie bëło. Miemcë bë naji zeszargalë. Félowało zabëc ò swòji juwernocë ë apartnoscë nôrodowi, żebë przedërchac. Ti ùniji bëło nót tedë, za òkùpacëji, ë bëlno sã stało że naji dzejarze tak zrobilë jak zrobilë. Le dzysô są jinszé czasë, ju nima tuti òkùpacëji. Dzysô mòżemë cëszno ë bez rizyka zdżiniãcô prôcowac nad czëcym naji jednotë nôrodowi. Mòżemë wzyc najé sprawë w najé rãce. Ju nicht nóm w ne nie zdrzi, mòżemë rozsądzëwac ò se. Je nót blós to wiedzec. Mòżemë so ju przebôczëc ò najim czëcym nôrodowim, niebezpiek ju sã skùńcził. Ë mùszã rzeknąc, że na szczescé corôz wicy lëdzy so ò tim przëbôcziwô. Ne czëcé sã ju rodzy.

Paweł Szczypta

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!