nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

Chòc jô do Zrzeszeniégò Kaszëbskò - Pòmòrscziégò nie nôleżã, w tej sprawie móm prawò a nawet i òbowiązk sâ wëpòwiedzec. Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją? Termin „reprezentacëjô” òznôczô krąg lëdzy abo institucëją wëstąpiwającô w mionie kògòs. Czë taką reprezentacëją wëstąpiwającą w naszim mionie je Zrzeszenié? Mëszlâ, że w wiôldżim dzélu nié. Żebë kògòs reprezentowac, trzeba bëc przez niegò do tegò upòwôżnionim i wëbrónim. ZK-P skłôdo sâ z nôleżników - Kaszëbów, Pòmòrzaków i jinszech, co dobrowólno do niegò przëstąpilë. Ti nôleżnicë wëbiérają swòje władze. Ë te władze są reprezentacëją swòjich nôleżników. Władze te nie reprezentëją w całoscë Kaszëbów ani nie są przez nich wëbiéroné. Jakbë mało tegò bëło, miedzë władzamë ZK-P a całoscą lëdu kaszëbsczégò robi sâ corôz to wiâkszô przepadniô. Jedni wëdzëwiają ò jãzëkù i kùlturze, robią kariére pòliticzné i uczbowé, jéżdżą pò swiece nierzôdkò plotąc głëpòte ò żëcim codniowim prostégò Kaszëbë, a dredżi baro mòcno mùszą rozmëszlac, jak tu wëżëwic swòją rodzëznâ. I dze tu do głodnégò z gôdką ò kùlturze. Władze zrzeszeniowé, czej wa sã uwôżôta za jegò reprezentacëją, dôjta mù wprzódk co do jôdë i jaką robòtâ. A timczasâ władze ZK-P tegò nôważniészégò problemù dzisészich Kaszëbów wcale nie widzą. Zamklë sã w swòjim półswiôtkù ùczbòwim, ë tëli jich widzec, co jima jich interes nakôzëje.
Na szczescé dla Kaszëbów są jesz westrzód nôleżników ZK-P lëdze, chternim zanôléżi na pòprawie namienieniégò Kaszëbów. Mëszlã tu ò lëdzach zrzeszonich z samòrządami gminnëmi i krézowëmi. W taczim Pùckù sygło, że władzã w krézu òbjãlë prôwdzëwi, bëlni Kaszëbi, a ju stôł sâ kréz pùcczi jednim z lepszich w całi Pòlsce. To samò dzejac sã zaczinô w krézu wejrowsczim. Lëdze ti òstale wëbróni w wëbiérkù, a nié przez nominacëją. Wiedzą, że bãdą ze swòji robòte rozliczoni przez wëbiérôczów. Kò tej jã wëkònëją nôlepi, jak blós pòtrafią. Może to je rada, be pòwòłac òrganizacëją wëbiéróną w wòlnich wëbiérkach przez ògle Kaszëbów. Stwòrzenié taczégò swòjistégò parlamentu kaszëbsczégò reprezentëjącégò sprawë Kaszëbów w kòntaktach z władzą wòjewódzką i centralną bëłobë - mëszlã - nôlepszim rozwiązanim, bo tej, nawetka, czej w wieldżim dzélu òstalë bë wëbróni ti sami lëdze, co dzysô sedzą we władzach ZK-P, bëłabë to prôwdzëwô kaszëbskô reprezentacëjô, znającô aktualną sytuacëją zrzëszeno-gòspòdarzczą naszi kaszëbsczi zemi.

Unzel

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!