nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Ze Zëchtë

Groch

Służił jeden parobk ù gbùra. Òn tam dostôwôł dużo grochù, że mù w kùńcu zbrzig ten groch. Tak òn zamieszôł w grochù, òbrócił łeżkã i rzek: „Jakże jô ce móm, groszkù, jadac, cziéj të mie nie chcesz na łëżce sadac”. Nen gbùr tak na to sztërk zdrzôł, a té rzek: „Pòczeké le, chłopkù, cobë ce jesz Pan Bóg nie skôrôł”. Tak sã téż stało. Parobk sã òżenił i miôł wialgą biédã. W té biédze òn szed do ne gbùra i prosił gò ò përznã grochù. Gbùr nic nie rzek, le wzął dôwnégò parobka do stodołë, òbrócił łepatã do górë i chcôł mù ten groch do miecha sëpac. Ale groch sã wiedno skùlnął na dół. Tak ten gòspòdôrz rzek: „Widzisz, rôdbëm ce tegò grochù dôł, ale jakże jô ce gò móm dac, cziéj òn na łepace nie chce sadac”.

Jak Pón Jezus stwòrził grzëbë

Czéj jesz Pón Jezus ze swiãtim Piotrã pò swiece chòdzelë, bëła wielgô biéda. Rôz swiãti Pioter dostôł òd jedné białczi kùlkã chleba i schòwôł jã pòd pôchã, cobë Pón Jezus jé nie widzôł, a òb drogã, cziéj òni szlë bez las, té òn òmelëcą jôd. Tak Pón Jezus rzek: „Piotrze, të jész”. Pioter chùtkò chléb wëplwôł, òdemk gãbã i rzek: „Wej, Panie, jô nick ni móm w gãbie”. Panu Jezusowi stało sã żôl tegò wëplwònégò chleba i stworził z niegò prôwdzëwé grzëbë. Za sztërk òni szlë dalé w las, a swiãti Pioter znów le zaczął krijamkò jesc. Tak Pón Jezus rzek jesz rôz: „Piotrze, të wierã jednak jész”. A Pioter znów chùtëszkò chléb wëplwôł i rzek: „Nié, Panie, jô nick nie jém”. „Ale nie ùpieré sã, Pietrze, bò jô wiém, że jes jôd”. Tak Pioter zaczął sã zaklënac i przësëgac, że to nie je prôwda. Terô z tégò wëplwónégò chleba Pón Jezus stwòrził wilczé grzëbë i Piotrowi pòkôzôł te i ne. Swiãti Pioter sã rozpłakôł, zaczął Pana Jezusa przepraszac i dôł mù téż òd ne chleba. I òd tégò czasu roscą grzëbë.

Ò chłopie, co mù nicht „pón” nie chcôł gadac

Szed chłop z głową spùszczoną na dół. Cziéj tak szed smùtni i zamëszloni, przëstąpia do nie starô Jewka, co jã wszëscë znają, bò ju lata chòdzi prosząc òd bùdë do bùdë. „Człowiekù- rzekła do chłopa- cëż të tak jidzesz zamëszloni, môsz të jaczi kłopòt, jaką jadłobã, czë co?”- „Żle złapiã lôszczór i ce spierzã, té të pùdzesz i nie mdzesz w lëdzy zadzéwa. Móm swój kłopòt, ale co to cebie òbchòdzy, a zresztą, chòcbës gò i zna, to të babò, tak czë tak ni mòżesz mie nick pòmòc.”- „Nó, nó, tak le nie wëzewé na te babë. Kò jô ju niejednémù doradzëła bëlno, to i mòże tobie doradzã, le mie pòwiédz, co cebie trôpi?” –„Moja jedłoba ja tak wialgô, że na nią radë ni ma.”- „Nie je pùrtk tak straszni, jak gò malëją. I twój kłopòt nie mdze tak straszni, cziéj sã z nim pòdzelisz”. Długò sã namiszlôł, czijôszkã bił ò zemiã, jasz na òstatkù rzek: „Pòwiém ce, co mie dolégô, i czë mòżesz, to pòradz mie co na mój kłopòt, ale nôprzód przërzekni mie, że nikòmù nie pòwiész, co ce rzekã. A żle mie dobrze doradzysz, to ce nawetk dobrze zapłacã, bò wiész, że bògati jem dosc.”- „To sã wié, że jô nie pòwiém.”- „Nó, té słëché! Wiész, że jô òd rokù jem żeniałi z gdową i òd te czasé jem nôbògatszi człowiek w òkòlëce, ale cëż z tegò, cziéj mie nicht nie gôdô „pón”, a jé niebòszczëka chłopa wszëscë panã nazéwelë. Ani szarwarkòwé lëdze mie „pón” nie gôdają. Jidã jem prawie z pòla i tak to mie żgrze, że wszëscë gôdają mie „të” jak sobie równémù.”- „Alana, że to pón wiãkszégò kłopòtu ni mô. Na to móm radã, że panu ni tële „pón”, ale „jegòmòsc” bãdą gôdalë!”- Chłopù sã jaż cepło w dółkù zrobiło, tak gò to pògëldzëło, cziéj Jewa rzekła mù „pón”. Jaż òczë przëmk i jesz rôz zaczął to w mëslach przeżëwac. Òn rozmiszlôł, a Jewa dalé cignãła: „Té le pón ùwôżé. Pódze pón do krómù, kùpi sobie czôrnégò sukna i dô sobie ù krôwca ùszëc rewereńdã, taką samã jak mô nasz probòszcz. Ùzdrzi pón, gdze le sã pón w tim òbùcym pòkôże, to wszësce panu „jegòmòsc” bãdą gôdalë.”- „Białkò, żlebë to sã mògło stac, to jô nie wiém, jakbëm cã wënagrodzył. Tu môsz piãc dëtków, a żle pòtkómë sã znów rôz, a twoja dorada sã spełni, dostóniesz wiãcé”.- Jewa wzã dëtczi i szła dalé w duchù sã smiejąc z chłopa i jegò głëpòtë. Chłop szed na miedzã i zaczął rozmëszlac nad tim, co mù Jewka rzekła, a tak mù sã to widzało, że pòstanowił sobie zarô witro zamówic ù krôwca rewereńdã. Słiniszkò ju dôwno bëło zaszłé za las, a òn le sedzôł, mëszlôł i rozwôżôł nad tim, jak to mdze dobrze i jak mdze sã czuł szczeslëwi, cziéj lëdze czôpczi zjimalë bãdą i gò „jegòmòsc” nazéwale. Jaż nowô òchòta do żecégò w niegò wstąpiła. Doma białka jaż sã zdzëwiła, czéj gò widza ùsmiéchniãtégò, ale nie smia gò sã spëtac, a òn sóm téż jé nick nie pòwiedzôł. Drëdziégò dnia wstôł razã z kùroma i szed do miasta, do krôwca, żebë mù jak nôrëchlé rewereńdã ùszëc. Krôwc béł kąsk zdzëwioni, że gbùr daje sobie szëc taką sëkniã, ale nick nie rzek, le pòmëszlôł sobie: „Kò mòże to dlô jaciégò znajomégò ksãdza na pòdarënk”.- W sobòtã kôzôł za rewerańdã przińc, bò mia bëc ùszëtô. Chłop ni móg sã sobòtë doczekac, rechòwôł dnie, a na òstatkù gòdzëne, a czéj ju nadeszła ta òczekiwónô sobòta, szed do miasta i przëniós sobie rewerańdã. Drëdziégò dnia w niedzelã òbùł sã w niã i szed do kòscoła, a chto gò pòtkôł, zjimôł przed nim czôpkã, pòchwôliwôł Bòga, ale nicht gò nie pòznôł. A òn jak gùlik napampùżoni, czéj czerwòną ùzdrzi chùstkã, szed bùszni z pòdniosłą głową do górë. W kòscele szed w pierszą ławã, a czéj gò òbôcził òrganista, zarô do niegò przëstąpił i spitôł sã:- „Czi jegòmosc do mszi”- chłopù jaż òczë wëlazłë z ùcechë na wiérzch jak bùlwë, to téż cziwnął głową i rzek:- „Tak, tak.”- na to òrganista: -„No, to proszã jegòmòsca za mną.”- chłop sã pòdniós i szed z òrganistą do zôkrëstji, a pò drodze strzëlôł òczoma pò kòscele, żle téż lëdze na niegò wzérają. A lëdze pò prôwdze zdrzelë, bò mëslëlë, że to cëzy ksądz. Czéj chłop ju béł kòle wôłtôrza i zagrałë órganë, tak òn sã òbrócił, rozłożił rãce jak ksądz i zaspiéwôł głosno:- „Jakże jô móm spiewac?”- a òrganista mù òdspiéwôł:- „tak jak jinszé.”- Wszëscë lëdze pòdnioslë głowë i pitalë sã jeden drëdziégò:- „Cëż to za ksądz, co tak dzywno spiéwô?”- Ale długò nie czekalë. To sã wnet òkôzało, co to béł za ksądz. Òni chłopù narżnãlë, tak że mù sã òdechcało pana i jegòmòsca.

Przërëchtowôł Grzegorz Schramke

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?