4(8)/2001

• Bëlë to blós Kaszëbi

• Drodżi Drëszë z Òdrodë
- List Eugeniusza Gołąbka

• Gbursczi môl nie le dlô gburów

• Stolemë 2001

Gbursczi môl nie le dlô gburów

Z Waldemarã Rudziecczim, włôscëcelã krómù, bãdącégò centrum jindustrëji òbéńdowi ë wzorcownią sztëczi lëdowi rozmawiô Mikołaj Apolinary Borzyszkowski

Skądka Wë jesce?

Ze Słëpska. Pò prôwdze są to téż Kaszëbë. Móm 46 lôt, i wiedno jem tuwò, nigdë jô nie béł na przëmiôr w górach, nawetka na ferije. Czëjã sã 100% Kaszëbą, ze sërca i dëszë.

Téj ùdba taczi pòdjimiznë jak Gbùrsczi Môl wzął sã z ti miłoscë do Kaszub?

Mòjô białka w 70. lôtach rozbùdowa gòspòdë kaszëbsczé. Ne co przënôlegałë do Społem bëłë bùdowóné za grańcama i ù naji - we Słëpskù, to òna jezdzyła i projektowa. I to béło naju mést pierszé zéńdzenié z ną tématiką. Zato pùzni më naczãlë kùpòwac naju ùtwórstwò ôbéńdowé dlô drëcha z USA. Òn naju pòprosył, më zaczãlë sã rozzerac, jezdzyc pò òbéńdze, pò festinach, krómach, Cepeliach... Mómë téj stwòrzóné dosc wialgą bazã danëch, kòl 600 òsób znómë taczëch co robią w jindustrëji lëdowi. Nie rëchùja rzecz jasnô nëch òd haftu, bo jich je wiele wicy. Rok mòże dwa më to zaczãlë robic na wikszą skalã.

Jak wa zaczãła?

W taczëch pòdjimiznach je brëk zacząc ôd hùrtu, òd wzorcowni. Mómë tuwò razã wiele przikładów i czéj przëchòdzy do naju chtos i mówi, że mù sã widzy to czë tamto, téj më bierzemë przikłôd i le pitómë kùli i na czedë mô bëc. Lëdze mògą przińc tu i przedrzec co tu je zbrzątwioné w jednim môlu i téj mògą zrobic dobri wëbór, bò tuwò je ùkôzónô bòkadnosc przikładów i ùtwórców. Jesma dôlek òd tegò żebë miec tuwò wszëtczëch ùtwórców, ale je to pierszi krok, żebë zrobic całą séc krómów. Më rëchùjemë że nôlepi bë bëło miec kòl 100 w òbeńdze, na przëmiôr w Hòtelu Gdiniô, na Zómkù we Gniewie, Zeloni Brómie we Gdunskù, terô rëszi naj pùnkt w Hòtelu Pòsejdón i pôrã jinszëch - to są nôwôżniészé. Do lata bądze jich kòl 15.

Ne dokazë pòchôdającé òd lëdowich ùtwórców, jak òne do Waji trôfiają?

Ògranizëjemë pôrã kònkùrsów, żebë zwrócëc ùwôga lëdzy w òbéńdze na ùtwórstwò lëdowé. Na przëmiôr kònkùrs na rzezbã lëdową òb Tardżi Amberif, téż na Midzënôrodowëch Targach Turisticznëch, bò turistika je sparłãczonô z pamiãtkama i lëdowim ùtwórstwã, to je wiedzec. Terô më robilë kônkùrs Pamiãtka z Pòmòrzô. Latos tu dobëłë tobaczerë Rudolfa Krãcczégò z Òstrzic. Ne kònkùrsë to nie wszëtkò, a latos bãdze jich wiele wicy.

Spółprôcëjecë ze władzama abò ZK-P?

Jo. Móm wialgą wspòmóżkã midzë jinszima òd gardu Sopòtu, spółdzejóm przë robienim pleneru papiesczégò, we chternim biorą dzél ny artistë chterny bralë dzél w robienim wôłtarza papiesczégò. Zaczinómë téż robic jegò replikã. Media sã tim jinteresëją, lëdze to widzą i pò prôwdze ò to chòdzy w promòcëji òbéńdë. Spółprôcëjemë ze władzama téż Gdunska i Gdini, i ze Zrzeszenim ze Gdini, z pismionã Pomerania. Në i jesmë we zrzeszë ART-GDYNIA, chterny jem przédnikã.

A tuwò je jakbë taczé centrum i sedzba ART-GDYNIA?

Nié tuwò je blós wzorcowniô. Utwórcë przëwòżą nóm swòje dokazë, i tu je jakbë taczé centrum. Sedzba zrzeszë je w jinszim placu. Tu brzątwimë le przikładë tegò co sã robi w òbéńdze. Mómë téż stôré katalodżi, òdjimczi i chcemë żebë ùtwórcë znôu zaczãlë robic taczé rzeczë jaczé òbniechalë. Na przëmiôr zabawczi, abò swiątczi co w ògardze stoją.

Jaczi je szëk robieniô tegò co Wë robice?

To je tak zwóné robienié rënkù. Bò lëdze mùszą chcec to kùpòwac i téj naju kùltura sã rozwinie.

Chto do Waji przëchòdzy?

Wszelejaczé lëdze. Taczi co so cos bùdëją i chcą przëcësnąc to że są w naju òbéńdze. Nôwicy mést ze Trójgardu, nôwicy ti co całi czas miészkają tuwò a nié turistë. Jak na dzysô jesz ni mómë taczi wiôldżi sécë w môlach turisticznëch, blós to co we Trójgardze. Le turistika to są blós 2-3 misące a żëjemë całi rok, téj ni mòżemë nastawic sã le na turistów. Czejbë kòżden Kaszëba kùpił za 10zł, to bë ju bëło nie mni jak 5 mln zł.

A taczé dzejanié jak twòrzenié taczi sécë je doch biôtką ò nowé place prôcë, jo?

Jo. Mómë wërechowóné że czéj stwòrzimë séc krómów tak jak to mómë ùdbóné, téj stwòrzimë kòl 1000 nowëch placów prôcë i to na całëch Kaszëbach. I nie bãdze to prôca blós na dwa miesące le mést na całi rok.

A zabrëkòwienié doch bãdze, bò môło je pò prôwdze krómów z lëdowim ùtwórstwã... A rënczi...

W jaczims dzélu ne rënczi to bãdą sami Kaszëbi. To nie są wialdżé dëtczi dlô jednégò, a czéj naju je tak wiele z tegò sã robią wialdżé dëtczi na rozrëszanié całi jindustrëji òbéńdowi. To mùszi bëc żëwé.

Czë są problemë?

Problemë mòże nié, leno nie wszëtcë są gwësni co do ti robòtë. Na przëmiôr je brëk przekònëwac władze gardu czë jiszégò hipermarketu, że je wôrt cos taczégò promòwac. Czasã je takô sytuacëjô, że je jaczi ùtwórca chteren ni ma za co do naju czë na plenér przëjachac. Òsoblëwò z jaczich biédniészëch òkòlów. Në i taczémù gmina czë kréjz nie dô ani dëtka żebë gò w robòce artisticzny wspómóc. Chòc jak je òrãga, to wszëtcë baro dôwają wspòmóżkã kaszëbiznie, le czãsto blós w gãbie. Nóm je brëk czënów a nié słowów. Tim lëdzóm je brëk zwëczajny pòmòcë, rënków. Je wiedzec że kréjz na przëmiôr nie kùpi òde mie swiãtków, le mógłbë zacząc twòrzëc kòrzëtsné warënczi dlô nëch ùtwórców, rënczi zbëtu, promòwac aktiwno jich ùtwórstwò na różné òrtë. Na szczescé je wòlni rënk i nawetka bez wspòmóżczi dómë so radã, le bãdze to kąsk pùzni. Bãdze to kąsk barżi ùgrãdzoné. Jeżlë gôdô ò regionalëzmie, to je brëk żebë za słowama szłë téż czënë.

Dzãka za wëwiôd.

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!