4(8)/2001

• Bëlë to blós Kaszëbi

• Drodżi Drëszë z Òdrodë
- List Eugeniusza Gołąbka

• Gbursczi môl nie le dlô gburów

• Stolemë 2001

Bëlë to blós Kaszëbi

Czéj jidze sã bez wies Kluczi w tesznotny szlagóny wieczór, a pôdający deszcz je jak òrganë w pòczëstny katrdrze, niespòsób nie pòtkac w pòdswiądze dëchów zamiszkùjącëch nã przeklãtą przez ledzy i zabôczoną przez Bòga krôjinã. To dëchë nadłebsczich Kaszëbów – stalatnëch òbsôdzëlców ti zemi – Słowińców.[...]


Drodżi Drëszë z Òdrodë - List Eugeniusza Gołąbka

Czej jô so tak, pò wiérzchù przezdrzôł no pismiã Òdroda, tej jem so pòmëslôł, że to je prawie to, ò co nama sã rozchòdzëło, tzn. gazéta wnetk całô pisónô pò kaszëbskù. Prôwdac, nie je to pierwszô takô, kaszëbskô gazéta. Przed II wòjną wëchôda Zrzesz Kaszëbskô, a niedôwno Tatczëzna, a pòtemù Norda. Le w slédnëch numrach Nordë kaszëbizna òsta le do òbònë... [...]

Gbursczi môl nie le dlô gburów

Z Waldemarã Rudziecczim, włôscëcelã krómù, bãdącégò centrum jindustrëji òbéńdowi ë wzorcownią sztëczi lëdowi rozmawiô Mikołaj Apolinary Borzyszkowski

Stolemë 2001
20. łżekwiata w Rôtëszu Stôrégò Gardu Gduńska òdbëła sã ùroczëzna wrãcziwaniô Nôdgrodë Stolëma - nôwikszégò wëróżnieniô kùlturalno-spòdleznowégò przëznôwónégò przez zdrëszënã kaszëbską. Kapitułą nôdgrodë je Karno Sztudérów „Pòmòranijô”. Laureatama są abp. T. Gòcłowsczi ë dr J. Kòwalsczi.


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?