5(9)/2001

• Bana jednotë

• Gdze sã kùńczą Kaszëbë?

• Marsz na zôpôd

• Gduńskô òdrada

• Klëczi - midzë Słëpskã ë Łebą

• Turistika ale jakô?

• Ze słowôrza Zëchtë

• Përznã smiéchù

Bana jednotë

Òd pôru lôt je òrganizowóny zjôzd zdrëszënë kaszëbsczi. Dwa lôta temù béł òn sparłãczony z baną Transcassubia z Élë do Chònic, ùszłégò rokù z baną z Chònic do Élë. Latos ni ma banë, a ùroczëznã sã òdbiwô we Gdini. Przë òrãdze òstónie òdkrëti pòmnik A. Abrahama na placu Kaszëbsczim w centrum Gdini.

Bana Transcassubia zrobia baro wiele w najich głowach ë sërcach. Më pòczëlë żë jesmë jednoscą. Ùszłégò rokù jô czuł nie rôz òb zjôzd taczé słowa: jô nie wiedzôł, że naju je tak wiele, że tak wiele lëdzy czerowónëch blós sërcã mô tuwò przejachóné...

Czuł jô słowa nôdzejë, że za rok zéńdzemë sã jesz rôz, że Bana Jednotë (ne miono to je mòja włôsnô ùdba) mdze jezdzyc do kùńca swiata, abò póczi mdą Kaszëbi. Czuł jô taczé ùdbë, żebë na Bana jezdzyła na dwóch szlachach: Chònice - Éla (w nastãpnym rokù nazôd) ë Gdunsk - Łeba (a w kòlejnym òdwrotno t.j. Łeba - Gdunsk). Jakbë òna bëła na taczi ôrt zòrganizowónô téj bëło bë mòżno òdwiedzec bëzmała wszëtczé môle na Kaszëbach. Bò czéj jedze z Chòniców do Élë, téj jedze przez Brusë, Kòscérzënã, Żukòwò, Gdinią, Rëmią, Pùck. A czéjbë jecha na szlachù Gdunsk - Łeba, téj bë szło òdwiedzëc Żukòwò, Kartuzë, Serakòjce, Lãbòrg. Nie bëło bë to pëszné?

Mëszlã, że to je bëlnô ùdba, żebë sparłãczëc zjôzd zdrëszënë kaszëbsczi z òdkrëcym pòmnika Abrahama, je to téż bëlnô ùdba, żebë to zrobic we Gdini. Perzinkã mie szkòda tegò że ni ma latos banë - całi dzéń mdzemë sztërkòwac w jednim placu ë ni mô przerëchtowóné za wiele atrakcëjów dlô nëch, chterny przëjadą.

Ne zjazdë zdrëszënë są dejadë tak wôżną zachą - mëszlã nie blós jô - że nawetka czejbë òrganizatorë nick nie mielë przërëchtowóné téj bëłobë brëk przëjachac. Pò co? Żebë sã pòtkac. Bò to je zjôzd zdrëszënë kaszëbsczi. Czejbë to béł cyrk, téj më bë przejeżdżalë dlô atrakcëjów, klownów ë dzëwëch zwiérzów. A to je zjôzd Kaszëbów. Nie je wôżné tak naprôwdã, czë mdze gra kapela lëdowô, czë mdze stanica taczi czë jinszi òrganizacëji, czë taczi czë jinszi przédnik abò pòlitik cos rzeknie. Wôżné je to żebë bëło czëc dëcha kaszëbsczégò. To zanôlëżi blós òd tegò co mdą miele w sërcach ti, chterny przëjadą. Do tegò ni ma brëk lëdowëch òbleczënków ni mùzyczi. Nawetka ne czôrné czôpczi z nëbą (tak zwóné szëprówczi) chterne terô nosy kòżden, chto mô dzérzką kaszëbską dëszã, nie są nôwôżniészą zachą. Nôwôżniészi je dëch. Pò tim më sã pòznómë, czéj 23. czërwińca ùzdrzimë sã we Gdini.

Paweł Szczëpta

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?