5(9)/2001

• Bana jednotë

• Gdze sã kùńczą Kaszëbë?

• Marsz na zôpôd

• Gduńskô òdrada

• Klëczi - midzë Słëpskã ë Łebą

• Turistika ale jakô?

• Ze słowôrza Zëchtë

• Përznã smiéchù

Do Czëtińców

Drodżi Czëtińcu!

Nadchòdzy lato ë ferëje ë gwësno môsz wicy czasu. Rozmiesz pò kaszëbskù - bò jakbës nie rozmiôł téj të bë naju nie czëtôł. Chcesz żebë Kaszëbë sã rozwijałë - bò czëtôsz cządnik kaszëbsczi... Téj më mómë propòzycëją dlô Ce!

Jeżlë chcesz pisac z nama do Òdrodë, terô môsz òrãgã żebë do naju dołączëc! Sygnie wësłac na adresã pòdóną we stopce redakcejny (abò email) dwa tekstë: jeden jinfòrmacëjny ò jaczim wëdarzenim wôżnym dlô kùlturë abò rësznotë kaszëbsczi, jaczé miało môl we twòji gminie abò krejzu a drëdżi - felietón, gôdkã abò jinszi tekst dosebnégò zortu. Mòże wësłac dwa tekstë jinfòrmacëjné abò dwa felietonë - jak sã kòmù widzy. Prôcë mdą pòddóné òcenie Redakcëji a téż znajôrzów z Ùniwersytetu Gdunsczégò.

Żebë më sã téż bëlno rozmiele: w naju cządnikù sã pisze dlô deji, nié dlô dëtków. Nie płacymë za tekstë, bò ni mómë z czégò - doch Òdroda nie przënosy zwëskù.


Kùriéra Krajewi

18-20. maja we Wiôldżi Wsë òdbãdze sã òrganizowóni przez Karno „Pòmòranijô” Zjôzd Młodëch Kaszëbów. Spółòrganizatorã je lańdractwò krejzowé w Pùckù.

16. maja òsta wrãczonô Skra Òrmùzdowô – nôdgroda Redakcëji cządnika Pomerania. Latos jã dostalë Maria Mach, Tadeusz Dargacz, Jarosław Pająkowski, Klub gdinsczégò partu ZK-P ë pierszô kaszëbskô rockòwô kapela Chëcz. Nôdgrodã lëteracką miona R. Wróblewskiego dostôł Tomk Fòpke, a nôdgrodã esejisticzną pamiãcë B. Faca – Arkadiusz Tomaszewski.

1.-3. maja w Klukach òdbëło sã Czôrné Wieselé. Je to słowinskô ùroczëzna sparłãczonô z kòpanim torfù. Grałë wszëlejaczé kaszëbszé karna fòlkloristiczné ë mógł so òbezdrzëc pòkôz wszelejaczëch ôrtów sztëczi lëdowi ë nie le lëdowi – na przëmiôr budowiznã tradicëjną.

28. łżëkwiata w Mùzeum Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi we Wejrowie òdbëło sã V Zéńdzenié Ùtwórców Kaszëbsczi Pismieniznë. Latos òstało namienioné na rozmòwë ò nônowszi lëtraturze kaszëbsczi. Òstało sparłãczoné z promòcëją pòétëcczégò zsziwkù Zymk. W nym hefce pòétëcczim są wiérztë Grzégòrza J. Schramke, Rómana Drzéżdzona, Michała Piépra, proza Sławòmira Fòrmellë ë Piotra Cëskòwsczégò.

20. łżëkwiata òdbëło sã wrãcziwanié Nôdgrodë Stolëma. Latos dostelã jã ks. abp Tadeusz Gòcłowsczi ë dr Janusz Kòwalsczi.

Liceum etniczné we Strzépczu. Niedôlek Strzépcza, we Głodnicë dzejô òd 10 lôt spòdlecznô szkòła z kaszëbsczim jãzëka ùczbów. W samim Strzépczu w liceum bãdze terô téż jãzëk kaszëbsczi. W taczi ôrt ne liceum stónie sã jednim z wielu w Europie liceów etnicznëch, znôczi ùczącëch òkóm zwëczajnëch przibiorów téż jak wëkòrzëstac naszą kùlturową erbã. Òkóm ùczbë z jãzëka bãdą téż zajãca z òrganizowaniô pòdjimiznów kùlturowëch, artisticznëch, òbéńdowëch, rëchtëjącë do prowadzeniô agroturisticzi, zajimaniô sã ùtwórstwã lëdowim ë jinszi prôcë sparłãczony z òbéńdą.

We Wejrowie ë Remië ju niedłëgò bãdą dwajãzëkòwé, to je pòlsczé ë kaszëbsczé miona szaséjów. Przëbôcziwómë, że pierszi to zabédowôł latosny laureat Nôgrodë Stolëma Janusz Kòwalsczi bezmała 30 lôt temù. Do dzysô dwajãzëkòwé miona są w pôru gminach: midze jinszima w Miechùcënie ë Jastarni. W Internece je sondôż czë je wôrt wprowadzac kaszëbsczé miona szaséjów na starnie: www.wejher.pl.

NORDA we stolëcë! Òd pôru tidzeniów piątkòwi kaszëbsczi dodôwk do Dzennika Bôłtëcczégò - Norda, je kòlpòrtowóny téż we Trójgardze. Mùszimë rzeknąc przë leżnoscë, że nie je to na sama Norda co na całëch Kaszëbach, le kąsk jinszô - òsoblëwô dlô Gdunska ë Gdini. Niechtërnëch tekstów co są w ni, ni ma w òglowi Nordze ë òdwrotno.

ROCZËMË

Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców. Pòétë - nôleżnicë karna pòétëcczégò co wëdało Zymk rôczą na swòje nôblëższé zéńdzenié 26. maja (sobòta) ò gòdzënie 14.00 w Mùzeum Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi we Wejrowie, ul. Zamkowa 2a. Bãdą na nym prezentowóné jich nowé dokazë ë bãdze diskùsëjô.

Kòncertë kapelë Chëcz. 16.V. Sandomierz; 17. V. Legionowo; 31. V. Siedlce; 2. VI. Leszno; 3. VI. Chorzów. W nastãpnim numrze Òdrodë drëkùjemë relacëją z trasë kòncertowi napisóną przez Michała Piépra - spiéwôka kapelë.

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?