6(10)/2001

• Awangarda - znaczi przodkòwô starża

•  Abraham òdkrëti

• Przińdota to jintelekt

• Transcassubia 2001

• Wiérztë Michała Piepera

• Ze słowôrza Zëchtë

• Przed prezydium - komiks

• Szportë

Awangarda - znaczi przodkòwô starża

Czasã je takô sytuacëjô, że ni ma pò prôwdze za wiele nëch młodëch, òdwôżnëch ë zdecydowónëch nawetka pòswiãcëc se dlô ùkòdzóny tatczëznë ë deji. Téj mómë jimpas. Nôród - miast rozwijac sã - stoji, bò ni mô nëch chtërny bë wskôzywalë dargã. Bò nie ma nëch co bë zdrzelë wprzódk na wicy jak kùńc kadencëji!! To je nôwôżniéjszô mést rolô „przodkòwi starżë” - z francëska zwóny „awangardą”. Cëż jesz ti mają do robieniô òkóm skazywaniô dardżi na wiele lat wprzódk? Gwësno ùaktiwniają lëdzy.[...]


Abraham òdkrëti

Gôdelë, że Abraham dzejôł za pòlaszëznã Kaszub. Lëdze, czë wë czëjeta cëż wa gôdôta?! 30 lat temù gwësno wa mùsza tak gadac, że Abraham dzejôł dlô pòlaszëznë, ale terô - odecknijta sã - żëjemë w wòlnym kraju ë mòżemë rzeknąc prôwdã: Abraham dzejôł dlô kaszëbiznë! A to nie to samò - móm nôdzejã że wa - przédnicë rësznotë kaszëbsczi to wiéta! Dzejôł gwësno dlô Pòlsczi, ale doch nié dlô spòlaszeniô Kaszëbów! Dlô Pòlsczi demòkraticzny, co w ni bë béł plac dlô wszëtczëch. Zanôleżało mù żebe Kaszëbë bëłë w wòlny Pòlsce. Rzesził z tim wiôlgą nôdzejã (ë nie blós òn). [...]


Kùriéra Krajewi
23. czerwińca we Gdini òdbéł sã trzecy Zjazd Zdrëszëne Kaszëbsczi sparłãczony z òdkrëcym pamiãtnika Antoniégò Abrahama.

7. lepińca, latos apartno òd nadpòmkłégò wëżi Zjazdu, jacha Bana Jëdnotë – Transcassubia, tim razã z Chòjnic do Wejrowa.

14 – 22 lepińca derchôł XVI Spłiw Czôłenkòwi „Szlachama Remusa”

22 lepińca w Swiónowie òdbéł sã zwëkòwi òdpust ù Matczi Bòżi Królewi Kaszub. Bëło rójno ë farwno. Niechterni gôdają nawetka, że bëło widzec wicy znanków nôrodnich jak nôbòżnich.

22 lepińca przë belnim wiodrze wiele lëdzy bawiło sã w Chałëpach na jimpreze „Kaszëbsczi bôte pòd żôglama”. Nôprzód òdbëłë sã miónczi czôłnów rozmajitëch zortów: rëbacczich ë szportowich, żôglowich ë paczenowich. Pòzni na binie wëstapiłë karna Kòleczkòwianie, Jurczi z Żôrnowca, Chëcz z Bojana ë Zbigniew Wodecczi. Atrakceją wieczora bëło téż welowanié nôsnôższi czarzelnice, latos ròwnak nie òsta ùtopionô w mòrzu, jak to sã stało w tim môlu w rokù 1836.

24 – 29 lëpinca, na binach Brusów, Sierakòjc, Bëtowa, Kòscerznë ë Charzyków mòżna bëło, z leżnosce VII Midzënôrodnégò Festiwalu Folkloru, òbezdrzec lëdowiznã bezmała z całégò swiata. Bez te 6 dniów tuńcowałë, spiéwałë ë pòkôzëwałë òbrzãdowé òbrôzczé zespòłë z Kaszub ë zeza grańce: z Lëtwë, Miemców, Tajlandëji, Zjednónëch Krajów, Meksikù, Chòrwacëji, Tajwanu, Mòngòlëji, Sardiniji, Ùkrajinë (trzë ë solista), Szwëcëji ë Pòlsczi. Razã wnetka 800 artistów.
Swiãto folkloru zaczãło sã w Bëtowie, przéńdzenim kùństôrzów sztrasama miasta ë jinaugùracjowim kòncertã. Zakùńczëło sã, jak wiedno, we Brusach mszą swiãtą z elementama liturgëji w cëzych jãzëkach, przemarszã na brusczi szpòrtplac, gdze sta bina, ë kòncertã finałowim, na chternim kôżde z folkloristicznich karnów z VII MFF pòkôzało kąsk swòji nôrodny lëdowiznë. Festiwal miôł wiôlgą pòpùlarnotã. Na samim finale bëło kòl 9 tys. lëdzy! Je to dwa razë wiãcy niżle nôrodu, co mieszkô we Brusach.
Gòspòdôrze festiwalu bëłë karna mùzyczné: „Krëbane” ze Brusów (przédny òrganizator MFF), „Sierakowice” z Serakòjc, „Kaszuby” z Chòniców, „Bytów” z Bëtowa, „Kościerzyna” z Kòscérznë; urzãdë gminów ë miastów, a téż domë kùlturë, co są w tich môlach.
MFF dostôł latos, pò òsądze òsoblëwi kòmisëji, co na nim bëła, certyfikat midzënôrodny òrganizacëji folkloristiczny – C.I.O.F.F. Je to baro wiôldżé wëprzédnienié. Festiwal òstôł ùznóny za równy taczim jimprezom europejsczim.
Za rok, mômë nôdzejã, òdbãdze sã VIII MFF. Rôczimë na niégò baro serdeczno.
Wicy ò MFF w cządnikù „Pomerania” nr 9/2001

15 – 22 zélnika na swòją kòłową wanogã rëszeła młodzëzna z Karna Sztudiérów Pomorania. Jacha ich lëno 9 sztëk, le wszëtcy gôdają, że bëło bëlno!

18 zélnika na kartësczim rënkù zrobiony òstôł òdjimk Kaszëbów, òpùblikòwóny pùzni w gazéce "Dziennik Bałtycki"
òbaczë

27 zélnika Sejmik Wòjewództwa Pòmòrsczigò uchwôlił swój nowi herb – czôrnégò grifa na złotim pòlu

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?