8(12)/2001

• Uczmy Kaszubów chińskiego

• Samòrządzëna ë autonomijô

• Òbrazë z mòrza - Marian Mokwa

• FiF - kaszëbsczi kabaret

• Aniół Kaszub z nieba - Guczów Mack gôdô

• Kulturalnô Norda

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka: Wëjimk żëcégò - P.Cëskòwsczi

• Môłi Ksyżëc

• Szportë

Òbrazë z mòrza

Jaczis czas temù jô sã wëbra do Pałacu Òpatów we Gdunskù-Òlëwie, na wëstôwk ùtwórstwa Mariana Mòkwë. Òtkrëcé tegò wëstôwkù bëło sparłãczoné z 50 roczëzną pòwòjnowégò dzejaniégò gdunsczi Nôrodny Mùzeji (przódë Mùzejô Pòmòrskô) ë 14 żałobnicą Mariana Mòkwë. Béł òn òsobą, jakô w historëji zapisa sã jakno artista-malôrz, ale téż jakno dzejôrz dlô kaszëbiznë.

Marión Mòkwa ùrodzył sã w 1889 rokù „nad sztrãdã” jezora Wdzydze, tak zwónégò Môłégò Mòrza - w Malarach kòl Górków. Codniowé przezéranié sã jazoru ò wszelejaczëch pòrach dnia ë nocë, rëbôcczé czôłna ë bôtë, sëszącé sã sécë, zawijôk kòl nëch, twòrzëłë zobrazënã przińdnégò artistë. Sztôłcył sã w akademijach Norimberdżi, Mònachi ë Berlëna.

Achtnienié ë widzałosc da Mòkwie marinistika - malowanié mòrza, nimò że w jegò bògatim doróbkù są prócz òbrazów kaszëbsczich téż òrientalné ë tatrzansczé, pòrtretë, kwiatë, òbrôzë biôtków. Nen artista òkóm Włodzëmiérza Nałãcza, Wacława Zabòklicczégò, Antoniégò Suchanka, Frãca Szwòcha, Jaxë Małachòwsczégò béł nôleżnik wąsczi grëpë prôwdzëwëch marinistów, co dlô nëch mòrze bëło nié le przédnô téma twórczégò szëkaniô, ale téż gwësnô ùdba dejowô, czãsto pòliticznô - patrioticznô.

Òb czas òdzwëskaniô samòstójnoscë przez Pòlską (11.lëstopadnik 1918) dochôdô do swójny symbiozë dzejaniégò pòliticznégò ë artisticznégò. Môło chto wié, że to òn razã z dochtorã Frãcã Krãcczim ë Antonim Abrahamã, rëchtowôł na Kaszëbach kùstrzną rëchawã, na òrãgã czéjbë Miemcë nie chcelë ratifikòwac Ùgôdaniégò Wersalsczégò. Nôwëższim pùnktã jegò zdrëszënowégò ë patrioticznégò ùrzidzeniégò bëła bùdacëjô Galerie Mòrsczi we Gdini.

Miono artistë, jedno wëstrzód swiatowò znónëch marinistów, stało sã symbòlã przincô nazôd żëwiołu słowiónsczégò nad dôwné słowiónsczé wëbrzeżé Bôłtu. Je òn przikłôd kònsewkentnégò ùtwórstwa, jaczi mô swój òbrôz we wielolatny kòntinuacëji zajinteresérowaniów. Dzãka temù ùmòcnioné òstałë związczi artisticzné z mòrzã. „Jegò mòrze żëje, gôdô, szëmi, hùczi: czë z pòreny wstôwającë dôczi, jakbë pół we snie, zgniłé, perzinkã zmôrloné, czë w dzéń blónów òłowiã pełné, grozné, z grziwama gòrzu na wałach, rozwióné na wietrze, jak hùczącô ùrma stépòwëch kòniów, nëkającëch jak òbarchniałé, czë wieczorã cëché, w lilewiznie biżkóné, jakbë razã z rëbôkama z Élu cëchi Aniół Pansczi rzekącë, czë pò zôpadze słuńca, kòl nocë, krëjamczé, cemné, tintowé, jakbë perznã ùrzasné.”

W ùtwórstwie Mariana Mòkwë mòże wëmienic pôrã cządów artisticznégò rozwicégò, dejade charakterizëje je wiôlgô juwernota stilu, a to ùgrãdzô datérowanié òbrôzów z lat 1930-60. Jegò marinisticznô jikònografijô je baro bògatô. Nôchãtni malowôł sztrãdë mòrsczé, przitczé ùrzmë wëstrzednégò Pòbrzeżô (Redłowsczi ë Òksëwsczi Kãpë), wsë rëbôcczé, kùtrë wôrcającé z mòrza, bôtë na piôsczëstim sztrãdze. „Nicht jak òn nie rozmiôł pòkazac apartnã kòloristikã kaszëbsczégò landszaftu. Nicht jak òn nie rozmiôł òdkrëc ë namalowac nã apartną kòloristikã. Nicht jak òn nie òdkrił ti malowny stronë (...) Òbrôzczi mòrsczé przez nie malowóné mają nen sóm stil jak i lëdze. Malôrz kòchô to, co malëje, ùmòcniwô. Zachë te nóm òpòwiôdają ò przeżëcach te ùtwórcë” - pisôł ò nym Krësztof Wójcëcczi.

Apartny plac mają ùkòchóné przez Mòkwã pòrtretë zelintów ë stôrëch mòrinów. Strzódë òbrazów wchôdającëch do „Apòteòzë Pòlsczi Mòrsczi” mòże nalezc kòmpòzycëje ò témie historiczny (jak „Biôtka Swiãtopôłka - ksyżëca kaszëbsczégò”) a téż scénë ze żëcégò gdunsczi hôwindżi, wizrënczi òkrãtów wòjnowëch ë handlowëch, pòrtretë lëdzy zasłużonëch dlô rozwicégò Gdini. W jegò kaszëbsczich landszaftach je czëc wiéw wiatru òd mòrza.

„Ukòchóné twôrziwò Mariana Mòkwë są wòdné farbë. Akwarelã doprowôdzył nen artista do mésterstwa. Brewiter je to widzec w jegò pracach, jaczé gôdają do naju pësznotą chwëceniô, subtelnoscą farwów, mitkòscą tonacëji, czëcym sztótu, szczëroscą ë bezpòstrzednoscą doznóń. Są fùl lëftu - te apartnégò mòrsczégò, słonégò tchù, te ùdôkòwieniô, jaczé trzimie razã w jednoscë kòloristiczny zemiã ë mòrze, blónë ë òkrãtë.”

Marión Mòkwa twòrził òb 80 lat, mającë òb nen cząd kòl 150 wëstôwków, baro wiele w salonach ë galerijach Pòmòrzégò, wiele téż za greńcama. Na przëmiôr w 1911 rokù w Bùkareszce, w 1912 w Kònstantinopòli, Mònachi, w 1920 Królewcu, Berlënie, Mònachi, Sztokhòlmie, w 1921 w Londinie, w 1923 w Londinie, Berlënie, Rijece, Triesce, w 1935 w Chicagò. Kòżdô prezentacëjô jegò malowaniô wëwòłiwa ë wòwòłëjë pòzytiwné kòmentôrze ë recenzëje.

Malowanié te artistë namienioné bëło, zgòdno z jegò ùdbą, na szeroką grëpã przëjimôrzów. Przekôzywało derżeń wiedno kònkretno ë letkò do òdczëtaniégò. Twòrził òb czas, czéj sztëka ju bëła òdpòjãtô òd lëtraturë ë òpisowòscë, a dejowi szëk malowaniô nie béł ju w centrum zajinteresérowniô artistów ë kritików sztëczi. Mòkwa béł dosc tëli òdwôżny bë bëc „niemódny”. Stwòrził wizëją malowaniô zaangażirowónégò w deje pòpùlarizacëji Bôłtu, bez jaczégò artista nie widzôł mòżlëwòtë rozwicégò słowianiznë.

Stôri ju artista pitôł pòd kùnc swòjégò bògatégò, dłëdżégò ë brzadnégò żëcégò: „Cëż mie dało malowanié? Dejade nimò wszëtkò - szczescé. Lëdze szczestlëwi są ti, jaczi jinszim przënôszają szczescé. Artista nie je wiôldżi jakno artista, le jakno człowiek, w nôlepszim jegò hùmanisticznym sensu. Bez te ni mdze ùtwórcą.”

Ùmarł mającë 98 lat, miôł le ne szczescé twòrzëc jaż do kùnca.

Agnieszka Bradtke

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?