1 (13) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Kaszëbizna na zôpadze
• Przecã tuwò są Kaszëbë
• Dôrënk wòjewòdë
• Lëst pòpiarcô dlô wòjewòdë J.R. Kùrilczika.

Kòmentarze:

• Czemùż blós "Pòmòrsczé"?

Kùltura:

• Żdómë na platã rockòwégò karna Chëcz!
Strach przed zjinaką?

Na zaczątkù gòdnika òdbéł sã Zjôzd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Wëstrzód wielu gòsców bëło widzec wastã J.R. Kùrilczika – wòjewòdã pòmòrsczégò.K-PZ wëlowało swòje przédnicwò. Tim razã do biôtczi ò fùnkcją przédnika stanãło dwùch kandidatów: Kazëmiérz Klawiter z Rëmi ë Brunon Sënak ze Gdunska – przédnik w latach 1998-2001. Dobéł ten drëdżi.Òd razu naczãłë sã rozwôżania: dlôcze Sënak òstôł jesz rôz wëlowóny. Jedny gôdelë, że jegò lëniô programòwô – jegò dbë są w centrze rësznotë ë widzą sã wikszoscë delegatów. Jinszi gôdelë, że to je blós strach przed zjinaką. Mòże ë jo, bò to je wiedzec, że Klawiter je w tak zwónym „òbòzu samòrządzënowim” ë mô mòże përznã jinszi pòzdrzatk na kaszëbiznã. Kò to òn bé jednym z dejodôwców banë Transcassubia. To jegò part KP-Z przejimô môłé szkòłë chtërne są zagrożoné ùpôdkã.A mòże téż to je tak, że czéj za przédnika je ta sama òsoba, téj nic za wiele sã nie zmieni ë kòżden mdze robic to co robił, na taczi sóm ôrt? Mòże tegò naju dzejôrze nôbarżi chcą?Mùszã le jesz rzeknąc, że (co dzywné) përznã më sã wszëtcë do se zbliżëlë, òdkąd jô w Radio Gdunsk (3.XII.2001) uczuł jak nowi przédnik Sënak, gôdôł ò kaszëbiznie we wszëtczich szkòłach- nié blós môłëch ë kaszëbiznie na codzén – nié blós òd swiãta ë na kònkursach.

(pk)

Czëtôj téż ë kòmentôrz


Dôrënk wòjewòdë
Na zjezdze Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô przëtomny bé midzë jinszima wòjewòda pòmòrsczi wasta J.R. Kùrilczik. We swòjim wëstąpienim miôł rzekłé ò mionie naju wòjewództwa. Pòwiedzôł, że òn bë chcôł bëc wòjewòdą kaszebskò-pòmòrsczim ë zrobi wszëtkò bë naju wòjewództwò kùreszce sã tak nazéwało.
Ùdba taczégò miona wòjewództwa nie je nowô. Czéj sztërë lata temù bëła robionô refòrma administracëjnô, bëłë taczé głosë, żebë naju sã nazéwało kaszëbsczé.[...]

Czemùż blós „Pòmòrsczé”?

Po ostatnich wypowiedziach wojewody Kurylczyka na nowo rozgorzała dyskusja na temat podległego mu, a zamieszkałego przez nas, województwa. Niezwykle problematycznym okazuje się nagle sformułowanie „kaszubsko – pomorskie”. A przecież jest powszechnie używane dla określenia instytucji, organizacji, które działają nie gdzie indziej jak na terenie obecnego województwa pomorskiego. Dlaczego nie dyskutuje się nad nazwą Zrzeszenia, które od roku 1964 zwie się właśnie kaszubsko – pomorskim? Czyż nie działa ono w zasadzie w granicach naszego województwa? Nazwa ta, dotychczas przez wszystkich uznawana za najwłaściwszą, nagle dla niektórych w wypadku województwa okazuje się niedopuszczalną. Czy dlatego, że nie jest dobrowolną (jak np. członkostwo w ZK-P), tylko obligatoryjną i zmuszająca do określenia pewnej przynależności? I bardzo dobrze! W ten sposób obszar znany w ujęciu geograficznym, kulturowym, historycznym i społecznym zostaje również jasno określony w ujęciu administracyjnym.[...]Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !