1 (13) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Kaszëbizna na zôpadze
• Przecã tuwò są Kaszëbë
• Dôrënk wòjewòdë
• Lëst pòpiarcô dlô wòjewòdë J.R. Kùrilczika.

Kòmentarze:

• Czemùż blós "Pòmòrsczé"?

Kùltura:

• Żdómë na platã rockòwégò karna Chëcz!
Przecã tuwò są Kaszëbë

Dze jidą greńce Kaszub? Te pëtanié je czëc z wielu starnów – równak òd prostich lëdzy, jak i ùczałich. Òsoblëwie grãdkò jë wëznaczëc grëńcã pôłniowo–wschódną – tj. midzë Kaszëbama a Kòcëwim. Wiôldżi jiwer je z sztremlã zemi cygnącym sã òd pôłniowëch dzelnic Gdunska òb Kòlbùdë, Przëwidz, Nową Karczmã (Trãbczi Wlg. ë Skarszëwë) pò Liniewò ë Stôrą Kiszëwã. Czë të zëmie przënôlegają sã Kaszëbom, czë Kòcewiu, a mòże jak chcą niechtërni – je to òkrãg przechódny – „zemia niczëjô” ?
Òbczas jedny gòscënë ù mòji rodzëznë w nëch starnach nalôzł jô sã w Pòmlëwie kòl Przëwidza. Tam, w jizbie ù mòji półsostërczi jô ùzdrzôł na regale w rédze knéżków elementôrz kaszëbsczi. Pò prôwdzë, wiôlgô to bëła dlô mie niespòdzëwnota. Kò w Pòmlëwie, jaczé nie òstało pòdług ùczałich zarechòwóné do Kaszëb, dzëcë ùczą sã kaszëbsczégò!

Ùdało mie sã òdnalezc szkólną,

chtërna ne lekcje pòdług swòji ùdbë prowôdzy – trafił jô do wastnë Òli Etmańsczi.
Nôprzód jô meszlôł, że pò krótczim wëwiadze jô napiszã articzel o edukacëji redżionalni w Przëwidzu ë òkòlim. Le ju pò pôru minutach gôdczi z wastną Òlą jô wiedzôł, że dowiém sã òd ni ò wiele wicy.
Kaszëbiznë nôùczële mie mój tatk ë chłop – gôdô wastna Etmańskô. Tatk – Kazmierz Bańczyk béł òb wiele lat przédnikã partu KP-Z w Żukòwie.- Ze dwa razë dostôł Skrą Òrmùzdową – gôdô dali Etmańskô – ale doma më pò kaszëbskù nie gôdelë.
Swòjégò przëszłégò chłopa wastna Òla pòzna czej ten na mòtorze wanożił pò Kaszëbach. Jako nôleżnik Karna Sztudérów „Pòmòranijô” pòmôgôł òn w przeprowadzenim anczétowëch badérowaniów Socjologòwi Komisëji GTN pòd czërenkã Marka Latoszka.
Tedë młodi ju razã dzejalë w Karnie. Wastna Òla sztudérowała pòlską filolodżią. Ji zainteresowanié kaszëbizną wcyg wzrastało. Swòją prôcã madżisterską napisa ò Janie Drzéżdżonie, pòd òkã prof. J. Sampa. Prof. Samp je dlô mie wiôldżim autoritetã- gôdô szkólnô - jë osobòwoscą nie do zabôczeni, wëwarł na mie sëlné wrażenié. Pòmlewskô szkólnô jinteresëje sã dokôzama ë żecym Drzeżdżona pò dzys dzeń. Prowôdzy nawetka na swòje brëkòwanié nôukòwą robòtã na jegò temat. Jegò dokôzë są wëkòrzistiwóné do prôce z dzecama w szkòle.

A ta wezdrzi baro farwno!

Zajãca w formie karna redżionalnégò òbejmują pòznawanié kaszëbiznë nie leno w pismieniznie, le téż òb mùzikã, tuńc, spiéw. Dzecë nôuczëłë sã ju kaszëbszczich nót, ùżëwają elementôrza Bobrowsczégò ë Kwiôtkòwsczi. Słëchają kaszëbsczich gôdk, ùczą sã wiérztów. Udbą wastné Òli je przërechtowanié dzëcy do Kònkùrsu Rodny Mòwë, ale dzyso wedle regulaminu dzëce z pòwiatu gduńsczigò nie mògą w nim startowac (sic!). Dzecë dowiadują sã téż wiele o kaszëbszci historëji.
-Dzëce nie wiedzą, że czedës żeli ksążãta pòmorsczi, że jich grobë są w Òlewie, a państwo òb nich rządzoné bëło w strzédnëch wiekach samòbëtné ë machtné.
Òsoblëwòtą szkòłë w Pòmlewie je to, że dzecë ùczą sã kaszëbsczégò z niczégò. Nie znają rodnégò jãzëka z dodomù, môło wiedzą o kaszëbsczi historëji, zwëkach, tradicëji. Ale są pò prôwdze òchòtné do ùczbë. Nie rôz nawetka przëbôcziwają swòjim starkom ò tim, że są Kaszëbama. Ùczba je o tëli letkô, że w szkòle ùczi sã môło dzecy. Le je téż fela taczi situacëji – szkòła mòże bëc zamkłô, bò felëje i dzecy, i dëtków.
Ale Òla Etmańskô jasno zdrzi w przińdotã – Dlô kaszëbiznë nadeszłë bëlné czasë, je òna ùznôwónô ò władzë, rozwijô sã, rëszno dzejają nie blós KP-Z, le téż jinsze òrganizacëje...
Nôlëżi sã napisac jesz pôrã słów ò Wòjkù Etmańsczim, chłopie wastnë Òli. Bòdôj, ni miôł jô leżnoscë z nim pogadac. Wòjk, czedës nôlëżnik Karna Pomoranijô, redachtor pismiona Tatczëzna ë òd dôwna znóny dzejôrz kaszëbsczi je terô za przédnika przëwidzczégò partu K-PZ. Razã z wójtã gminë ë ksãdzã probòszczã (òbaji Kaszëbi) chcą robic dlô ùcwierdzeniô kaszëbiznë w jich òbéńdze.

Jedną z wikszich zrealizowónëch ùdbów Wòjka béł latos wëjôzd do Kanadë (Òntario).

Pòjachôł òn tam zarôczony przez The Wilno Heritage Society – do Kaszëbów, chtërny tam miészkają òd dżeneracëjów. Je westrzód nich ju niewiele taczich, co gôdają pò kaszëbskù – a mëszlą, że to pò pòlskù. Etmańsczi wëgłôszôł tam referatë, przëbôcziwôł lëdzóm, chto òni są – Kaszëbama, a nié Pòlôchama. A zaczął òd Davida Shulista. Nen, òb lato 2000 rokù przëjachôł z Kanadë na Kaszëbë w pòszukiwanim swòji rózdżi. Tak trafił do Trzepòwa – do Etmańsczich.
Zdrzącë na wiôldżi zapôł i chãc do robòtë Etmańsczich mòże żec, ze na gwës Przëwidz chùtkò naléze swòjã juwernotã, òdzwëskô swój kaszëbsczi charakter. A dlô nastãpnëch dżeneracëjów – ju rosnacëch, jak Damroka, Barnim ë Sławina – dzecë Etmańsczich òczëwisté bądze, że żëją na Kaszëbach, są Kaszëbami i dlô kaszëbiznë dzejac - je jich pòwòłanié.

M. A. Bòrzëszkòwsczi

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!