1 (13) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Kaszëbizna na zôpadze
• Przecã tuwò są Kaszëbë
• Dôrënk wòjewòdë
• Lëst pòpiarcô dlô wòjewòdë J.R. Kùrilczika.

Kòmentarze:

• Czemùż blós "Pòmòrsczé"?

Kùltura:

• Żdómë na platã rockòwégò karna Chëcz!
Kaszëbizna na zôchòdze

Stón kaszëbiznë na zôpadze Kaszëbów nie je jaż tak lëchi, jak to bë wezdrzało. To je fakt, że czim dali na zôpôd, tim mni je Kaszëbów z krwie ë gnôta, ale to je widzec, że kaszëbizna jesz tam żëje. Że żgli sã żôr.
Nôlepszi przëmiôr je Mùzejô - Skansen we Klukach. Jegò czerownik - Henrik Soja - ju przed rokã rozsądzył, że zrobi dlô procowników Skansenu lechtorat kaszëbsczi. Bëła bë to nôuka jãzëka òd spòdlégò, dlô lëdzy, co nawetka słowa pò kaszëbskù nie rozmieją ë są ùrodzony czãsto nawetka nié na Kaszëbsczi zemi. Ale dlô lëdzy, chterni chcą sã ùczëc.
Łoni òdbëło sã wëjazdowé zéńdzenié Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô w Klukach, dze przédnik Brunon Synak miôł rzekłé, że czéj we Klukach pòwstónie plac nôuczi kaszëbsczégò - téj Zrzeszenié jima pòmòże. Czerownik Skansenu baro rechòwôł na pòmòc ti nôwikszi kaszëbsczi òrganizacëji kùlturalny w zòrganizowanim lechtoratu - òsoblëwie jeżlë chòdzy ò dëtczi ë szkólnëch. W gòdnikù 2001 miało òdbëc sã zéńdzenié Zrzeszeniô z direchtorama mùzejów na Kaszëbach, dze midzë jinszima miało bëc gôdóné ò lechtorace we Skansenie. Ne zéńdzenié nie òdbëło sã - jak gôdô przédnik Synak - temù że termin béł lëchi dlô wikszoscë zarôczonëch. Òdbãdze sã w drëdżi pòłwie gromicznika.
Łoni direkcëjô Mùzeum sczerowa wniósk ò przeznanié dëtków na zòrganizowanié lechtoratu do samòrządzenë wòjewódzczi. Dosta òdpòwiédz, że doch taczé zache zòrganizowac mòże KP-Z. Zrzeszenié dejade nie rwie sã do òrganizowaniô samòstójno taczëch kùrsów. Jesmë òrganizacëją pòzarządową, naju rolô nie je òrganizowac, le nacëskac na gwësné pòdmiotë, chterne mają dac na to dëtczi i to zòrganizowac - gôdô Przédnik Synak. Taczi sóm je stosënk przédnictwa Zrzeszeniô do tzw. kaszëbisticzi na Ùniwersytece Gdunsczim. We zwëczajnëch warënkach to bë bëło jasné, że to bë robia samòrządzëna wòjewództwa - tak mô bëc, ale terô przë taczim stanie finansów pùblicznëch je na to niewiôlgô mòżlëwòta - dodôwô na pëtanié, czemù sejmik wòjewódzczi nie zajimô sã taczima zachama. A kò je to jeden z célów samòrządzënë wòjewódzczi - rozwij ë promòwanié kùlturë.
Prôcownicë Skansenu żdają le czedë kùreszce lechtorat sa nacznie. Czerownik Soja gôdô, że to je prioritet dlô promòcëji Skansenu ë òbéńdë ë że „jeżlë nié terô to za rok”. Przédnik Synak zdôwô sã zdrzec na to realisticzno, przez lëchi stón finansów w kraju. Wszëtkò wskôzëje na to, że wszëscë są dobri wòlë ale jesz dłëgò mdzemë żdac za kaszëbizną w Klukach. Wiedno cos stónie przéką, jak nié niesyga dëtków, to szkólnëch abò jesz co jinszégò. Czë to ni mô bëc tak, że jaczis òrgan na przëmiôr bënë K-PZ bë zajimôł sã blós kòòrdinowanim, òrganizowanim dëtków ë szkólnëch do taczich placów jak Kluczi, chterne bë sã do nie zgłôszałë?
Przédnik Synak gôdô: we Gdunskù - Jaseniu są dwie szkòłë, co òne sã pò prôwdze przescygają, chterna bãdze barżi kaszëbskô. Jedna chce przëjic jimiã K-PZ, òrganizëją ùczbë jãzëka, edukacëją redżionalną ë tak dali. Wszëtkò mòże skùteczno jic z dołu. Mającë dejade przed òczama òbrôz Kluk, mëszlã, że wszëtkò mùszi jic z „dołu” - to prôwda, ale mùszi dostac wspòmóżkã z „górë”. Bez ni skùnczi sã tak jak w Klukach, na żdanim ë pësznëch słowach.

P. Kąsk

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?