2 (14) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jak zszargac Kaszëbiznã?
• Naja rësznota

Kùltura:

• Pierwszô Kaszëbskô Pasëjô – wëwiôd z T. Fòpką, kòmpòzytorą, dirigentą ë spiéwôkã.
• Andy Warhòl na Kaszëbach

Lëteratura:

• Do Tatczëznë – Wiérztë L. ë E. Gòłąbków
• Krótkô òpòwiesc ò… - R.Drzéżdżón
• Wiérztë - B. Szëmanskô - Ùgòwskô
• Kaszëbi do Pòlôchów - tekst F. Cenôwë

Historëjô:

• Pòmòrzé a pòlsczi krôj òd 10. do zôczątkù 14. stalatégò

Naju rësznota

Zdrzącë na dzysdniową rësznotã kaszëbską, nie rozmiejã wëzbëc sã czëcô, że nié le nie jidzemë wprzódk, ale pò prôwdze copómë sã. Na zaczątkù 90-tëch lat prosto bëło gôdóné ò autonomiji (na przëmiôr wej òbkłôdkã Pòmeranii nr 7-8 z rokù 1990), ò dôdze samòrządzënë, ò odrodze môlowëch zdrëszënów. Wezdrzało na to, że ju wszëtkò pùdze letkò. Kòntaktë Kaszëbów z Europą pòkôzywałë naje stegnë. Òdrzéklë më sã òd Jugòsławi, pòkazywelë më na Frizëją, Walią, Katalonią, Bretanią. Mie sã zdôwô, że wielu z nas zalecało tima dejama. Kaszëbsczi przédnicë ùrzaslë sã gwôsnëch mòżlëwòtów. Nie je to schizofrenijô: nié nôród le grëpa etnicznô, decentralëzacëjô le nié autonomijô, jãzëk kaszëbsczi - jo, le nié na ùroczëznach Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, bë nie ùrazëc nëch, co gò nie znają. Przë òrãdze - téj jak gò sã mają nôuczëc? Przëmiarów mòże dac wicy. A tak pò prôwdze - co je złégò we słowie nôród - cëż to je, jaczi są znanczi nôrodu; cëż to je autonomijô - czë jest kò ji jinszé znaczenié jak decentralëzacëjô? Mùszimë òdpòwiedzec na ne pëtania przed weńcym do Zjednóny Europë Òbéńdów.
Czorgającą sã, chòc mòderną rësznotã òbéńdową mómë zjinaczoné na mariaż pòmpaticznotë z fòlklorã. Wôżné wëdarzenia naczinają sã groteskòwą frantówką bùszno nazéwóną kaszëbsczim himnã. Nen wëjimk z epòpeji H.J. Derdowsczégò Ò panu Czôrlinsczim, co do Pùcka pò sécë jachôł, fùl ksenofòbicznégò dërżenia bë béł dobri mòże do kabaretu, le nié jakno symbòl jednotë nôrodu. Ju pierszô wiorstka dostaje na zdzëwòwanié - pò co są tam zachë tak daleczé Kaszëbóm jak Kraków czë Wisła; dlôcze to pòlskô a nié kaszëbskô mòwa ma nie zadżinąc; cëż to je pòlskô wiara? Doch wikszosc z nas je wëznaniô rzëmskò-katolëcczégò.
Z żôlã zdrzã òsoblëwie na bëtëch nôleżników Karna Sztudérów Pòmòranijô, jaczi jesz tak niedôwno ze jedurny himn kaszëbsczi mielë bëlną, fùl dostôwnotë piesnią J. Trepczika Zemia Rodnô, a terô stoją ë rëczą marsz, marsz za wrogã... Dzeż òni tegò wroga widzą?!
Fòlkloru - jo - badérowaniów, nôukòwëch prôców je nót, le przede wszëtczim rozwij jãzëka, bùdowanié etniczny-nôrodowi swiądë, bùchë - je to spòdlé.
Jeżlë rësznota kaszëbskô mòże zabédowac młodi generacëji le blós tuńce lëdowé ë piesni ò kòze, to ni mòżemë sã dzëwòwac, że młodi nie lną sã do naju régów.
Żebë le dejade stôré „kadrë” nieczëjącé ùpłiwającégò czasu ë nieswiądné jawernëch, terëczasnëch mòżlëwòtów, nie òdbierałë chãcë tim, co fùl dobri wòlë ë rozskôcënkù òdkrëwają swòjã rózgã, mają ò nią dbã, rozskòscérzają. Czãsto cësną sã na ùsta słowa wiérztë A. Majkòwsczégò Pomorzanie: Jô bë chcôł ce rozwalëc jak szos ze spôrzny blónë ë z twòjich rumòwiszczów nową zbùdowac swiãtnicã*.
Chcemë le bëc zdecydowóny, dzejac jawno ë prosto nawetka w òkòlim - na pierszi pòzdrzatk - môło kaszëbsczim. Pòlitika „môłëch stãpiów”, „tacëniô sã” robi, że òbserwatorë z bùtna mëszlą, że mómë nieszczëré zgrôwë. Swòje cele mùszi rzeknąc precyzëjno, chòc bë miałë wezdrzec na ùtopią. Czãsto zdrzódło nôwikszëch dobëców je w snienim ë mëkcenim.

A. Kleina
__________
* W òridżinale bëła to wiérzta pò pòlskù, ne zdanié brzëmiało: Ja bym chciał cię rozwalić jak strzał z chmury parnej i z twych ruin nową zbudować świątynię.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!