2 (14) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jak zszargac Kaszëbiznã?
• Naja rësznota

Kùltura:

• Pierwszô Kaszëbskô Pasëjô – wëwiôd z T. Fòpką, kòmpòzytorą, dirigentą ë spiéwôkã.
• Andy Warhòl na Kaszëbach

Lëteratura:

• Do Tatczëznë – Wiérztë L. ë E. Gòłąbków
• Krótkô òpòwiesc ò… - R.Drzéżdżón
• Wiérztë - B. Szëmanskô - Ùgòwskô
• Kaszëbi do Pòlôchów - tekst F. Cenôwë

Historëjô:

• Pòmòrzé a pòlsczi krôj òd 10. do zôczątkù 14. stalatégò

W sejmie kaszëbizna nie je wôrt òchronë

21 stëcznika 2002 Kòmisëjô Sejmòwô do sprôw Miészosców Nôrodowëch ë Etnicznëch złożëła ùdbã Ùstawù ò miészoscach nôrodowëch ë etnicznëch w RP. Baro chùtkò, bò ju pò miesącu ùdba trafia pòd òbradë Sejmù i pò piérszim czëtanim òsta sczerowónô do robòtë w kòmisëjach.

Wôrt je przëbôczëc, że òb òstatné 12 lat, ùdbë tégò ùstawù nie docarłë nawetka do piérszégò czëtaniô. Zato Sejm ti kadencëje zajił sã tą zachą baro chùtkò ë to je widzec, że kòalicëji zanôlegô na ùchwôlanim tegò aktu. Dërżéń ùstawù nie òstôł baro zmieniony w pòrównanim do ùszłëch, zato jegò ùzasadnienié je baro zjinaczoné.

Wiele zapisów ùstawù są baro lëché dlô Kaszëbów, całi akt mòże rzec, mô za cél diskriminacëją jãzëka kaszëbsczégò westrzód jinszëch miészosców. Na przëmiôr stosëjącë przepisë ùstawù:
· ni mdze mòżlëwé ùżëwanié kaszëbsczëch mionów wsów, gardów ë szaséjów
· ni mdze mòżlëwé ùżëwanié kaszëbsczégò jãzëka w kòntaktach z władzama pùblëcznyma (a jãzëków jinszëch miészosców - jo)

Są to blós dwa przëmiarë diskriminacëji kaszëbiznë. W ùzasadnienim je jasno napisóné, że są miészoscë etniczné gòdné òchronë ë są ne wërechòwóné: karajimskô, romskô/cëgónskô, tatarskô, łemkòwskô. Wëchôdô na to, że kaszëbizna nie zasłëgùje na òchronã. Dbë Kòmisëji je widzec nôlepi w taczim wëjimkù z ùzasadnieniégò: Przedstôwiającë tutã ùdbã wnióskòdôwcë wzãlë pòd ùwôgã spòdzewania ë ùdbë wszëtczëch miészosców nôrodowëch w Pòlsce, jaczé bë chcałë miec pòczëcé gwësnotë ë ùbëtkù, wëchôdającé z faktu, że jich prawa są mòckò ë wërazno òkresloné w akce normatiwnym. Przëjicé ùstawù równoznaczno bë wskôzywało téż miészoscë òbjité pòlitiką Pòlsczégò Kraju ë bë òdsôdzało òd przëjicô taczégò statusu przez jinszé grëpë twòrzoné przez cëzyńców abò etnograficzné karna przenôleżącé do Pòlsczégò Nôrodu.

Sami Kaszëbi mùszą dzysô ùważac na prace nad tą ùdbą ùstawù. Sôdzka je wiele wikszô jak téj, czéj chòdzëło ò tobakã. Kaszëbi nie mògą zlekceważëc tégò ùstawù, bò sprawi to niewënagrodzoné ùszkòdë.

Ł. Grãdzëcczi

Dokładné òmòwienié ùdbë ùstawù ë kòmentôrze w zôstnym numrze Òdrodë. Żdómë téż na kòmentôrze Czëtińców pòd emailã ë numrã telefònu pòdónyma w stopce redakcëjny.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!