3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Sąsôd z szaségò Lelewela

Gùnter Grass, noblësta, je Kaszëbą ze Gdunska. Wiele lat ze swòjégò żëcégò béł na cëzëznie, ale to mù nie przeszkôdzało pòswicëc sã swòjémù gardowi, nié le w lëtraturze ë sztëce. Béł wespółtwórcą nowi miemiecczi pòliticzi wedle Óstowi Europë, tim samim – wedle Pòlsczi.

Miłotë Grassa do pësznëch sztëk ni mòże rzeszëc z faktama historicznëma, nawetka jeżlë parłączą sã czasã z jegò dokazama, a ne dokazë taczé faktë przëwòłiwają. Nen dzél ùtwórstwa pòwstaje kòl Grassa z jegò bënnowi stëtkòscë, z czëcégò, jaczé mô swòje spòdlé w witalnoscë ùtwórcë. Wëchôdają òne prosto z jegò żëcégò.

Artista swiądno chce ùtrwalëc òdchôdającé dni, pësznotã, chtërna dżinie, téż starosc. W swòjich céchùnkach pòkôzywô pòchwałã swiata z wszëtczima jegò félama, z pësznotą zwëkłégò dnia, prosti rzeczë ë téż szpacëzną ë sztôłtama jaczé prowôzdą nas na pòkùszenié.

Artista robi graficzi (akwafòrta ë lëtografijô), céchùnczi (òłówkã, wãglã, tintã – piórã abò pãdzlã), rzézbã pełnoplasticzną ë płaskòrzézbã (w glënie ë w bronze).

Mdzemë mielë lëżnosc òbezdrzëc jegò wëstôwk w Mùzëji Nôrodowi w Pałacu Òpatów w Gduńskù-Òlëwie òd maja do pòłwë lëpińca 2002.

A. Bradtke

Wicy – w majewim numrze Òdrodë.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!