3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach

Robòtë nad ùdbą ùstawù ò miészëznach naczãłë sã ju w 1990r. Główny dzél ùdbë béł zrëchtowóny ju 10 lat temù, le dopiérë Sejm ti kadencëji zajił sã ną ë pò pierszim czëtanim sczerowôł do robòtë w kòmisëjach.

Art. 2 òmówióny ùdë dôwô definicëją miészëznë: Przez słowò miészëzna nôrodowô abò etnicznô, zwóną dali „miészëzną”, rozmiemë karna òbiwatelów Pòlsczi Repùblëczi ò apartnym pòchòdzenim, tradicëjno mieszkającé na teritoriji PR, jaczé są w miészoscë do resztë òbiwatelów, jakô mô za znankã zgrôwã do zachòwaniô swòjégò jãzëka, zwëków, tradicëji, kùlturë, wiarë abò swiądë nôrodowi czë etniczny.” Mógłbë gwësno mëszlëc, że w taczim razu miészëzną etniczną mdą Kaszëbi. Òd dłëszégò czasu sami Kaszëbi w zacht wikszoscë mielë sã za etniczną grëpã ë bëlë gwësny, że jich prawa są gwaarntowóné Kònstitucëją. Ta w artiklu 35 mówi: PR zagwësniô òbiwatelóm pòlsczim nôleżącym do miészëznów nôrodowëch ë etnicznëch wòlnotã ùtrzimaniégò ë rozwiju gwôsnégò jãzëka, ùtrzimaniô zwëków ë tradicëji jak téż rozwiju gwôsny kùlturë. Miészëznë nôrodowé ë etniczné mają prawò do twprzeniô gwôsnëch jinstitucëjów edukacëjnëch, kùlturalnëch ëjinstitucëjów służącëch òcharnie juwernotë jich wiarë ë do przëtomnoscë w rozsądzewanim ò zachach jich juwernotë kùlturowi. Z ùzasadnieniégò do ùdb doznómë sã ,że miészëzną etniczną są „tzw. miészëznë bezkrajewé (karajimską, romską/cëgóńską, tatarską, łemkòwską). Z jinterpretacëji wëchôdô na to że miészëznë te òstałë wërechòwóné enumeratiwno, téj je to zbiér zatchłi. Ùstawòdôwca chce, pòstrzedno, pòkazac że Kaszëbów mô za grëpã etnograficzną (taczich słów ùżiwô ùzasadnienié do ùstawù). Przëjicé taczégò rozmieniô miészëznë etniczny prowôdzy do zabraniô nëch warancëjów jaczé donądka dôwôł articzel 35 Kònstitucëji.

Czë ti chtërny tã ùdbã mają napisóné chcelë wëjic Kaszëbów spòde prawa?

Cekawé j jaczi przesłónczi z artiklu 2 ùstawù ò miészëznach nie spełniają Kaszëbi: 1. nie są grëpą òbiwatelów PR ò apartny rózdze? 2. nie mieszkają tradicëjno na teritori PR? 3.nie są we miészoscë do resztë òbiwatelów PR? 4. ni mają zgrôwë do ùtrzimaniégò swòjégò jãzëka, zwëków, tradicëji, kùlturë czë swiądë?

Zmianë jaczé w ùstawie Ò systemie òswiatë z 1991rokù wpowôdzy nowi ùstôw ò miészëznach mdą wiôldżi. Òstóną òdebróné Kaszëbóm prawa do twòrzeniô klas we szkòłach z jãzëkã kaszëbsczim jakò dodôwkòwim czë tatczëstim. Skùtk taczi mdze téż jeżlëbë dało sã zapisac Kaszëbów jakò miészëznã etniczną. Bëłobë to kònsekwencją przëjicégò ùstawòwi definicëji jãzëka tatczëstégò i pòmòcniczégò. Pò ùchwôlenim ùstawù mdą w Pòlsce sztërë kategòrije jãzëków: ùrzãdowi, tatczësti, pòmòcniczi ë cëzy.
Jeżlë mdzemë stosowac nowi ùstôw, téj òbôczimë że kaszëbsczi nie je niżódnym z tich trzch. Czë państwò pòlsczé chce òtaksowac kaszëbsczi jakò jãzëk cëzy?
Ùdba ùstawù ò miészëznach razã z uzasadnienim to przëmior chòri mëszlë pòsłów. Czéj sã czëtô ne tekstë, przëchôdô do głowë òd razu zesôdzenié z Kònstitucëją Czechòsłowacczi Repùlëczi z 1960 rokù, jakô za wôrt òcharnë ùznôwa miészëznë Wãgrów, Pòlôchów ë Rusënów. Nic nie bëło zato ò Miemcach jaczich wiele mieszkało w Sudetach. Beła to pòmsta na nich za to że ti nie bëlë wierny Czechòsłowacëji w 1938 rokù.

Czë w taczim razu ùdbë przëjité przez pòlsczich pòsłów nie są pòmstą na Kaszëbach? Mòże za to że nie bëlë czedës lojalny? Mòże w 1939 rokù w Piôsnicë ë Szpãgawskù? A mòże zwëczajno za to, że pò 1945 rokù òdwôżno òstalë w swòji Tatczëznie? A mòże jesz za co jinszégò?

Ł. Grãdzëcczi

zaczątk 


Mòżemë sã sztridowac, czë jesmë grëpą etniczną czë nôrodã, ale jeżlë w ùstawie je napisóné, że mómë bëc „grëpą fòlkloristiczną” – jak to napiselë pòsłowie, to pitóm czë to nie je jaczi szpòrt. Niżi pierszô analiza ùstawù ò miészëznach, rôczimë do nadséłaniô nóm swòjich ùwôgów. red