3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Dobri wzór

W sërcu Poznania, w jedny z kamieniców na pełnym czaru Stôrim Rënkù je dosc òsoblëwô jinstitucëjô– Dodóm Bretaniji. Òstôł òn òtemkłi w 1993 rokù, jakò brzôd wielolatnégò wespółrobòcégò bretońskò – wialgopòlsczégò, zaczątkowónégò w 80ëch latach ùszłégò stalatégò. Òrganama zakłôdczima prowôdzącyma tã placówkã są gardë Pòznóń ë Rennes, departamént Ille et Vilaine, Stowôra Ille et Vilaine - Pologne ë Fùndacëjô Pòznóń - Ille et Vilaine.

Ta òrganizacëjô prowôdzy szerok ùdbóné ë bògaté dzejanié kùlturalné, òswiatowé, je pòstrzédnikã w wëmianie gòspòdarczi midzë òbéńdama.

Dzejanié kùlturalné mô za cél pòpùlarizowanié, rozkòscérzanié òsoblëwi, celtëcczi kùlturë Bretaniji. Je realizowóné przez bògati program stałëch ë cządowëch pòdjimiznów. W kòżdą strzodã je projekcëjô filma francëskòjãzëcznégò w oridżinalny wersëji jãzëkòwi, we czwiôrtczi są wëkładë, kòncertë ë wëstôwczi. Czãsto są zéńdzenia Celtëcczégò Karna.

W kalãdôrzu rozegracëjów Pòznania werazno je widzec téż Dni Kùlturë Francësczi, òrganizowóné latos ju dwanôsti rôz – òd 10 do 29 łżëkwiata. Przë ti pòdjimiznie Dodóm Bretaniji mô wspiarcé gardowégò przédnictwa, Centra Kùlturë Zómk, Ùniwersytetu jm. A. Micczewicza ë poznańsczëch licejów. Téatrë, wëkładë, kòncertë òdbiwają sã nié blós w Pòznaniu, le téż w jinszich – wikszich ë miészich gardach òkòlégò.

Ùdba wezdrzi pò prôwdze cekawò, rôczã!

Ale na òrganizowanim rozegracëjów nie kùńczi sã jejich dzejanié. Bò téż zajimają sã edukacëją. Terô kòl 400 osób bierze dzél w kùrsach francësczégò, hiszpańsczégò ë jitaliańsczégò jãzëka. W Dodomie je téż bibliotéka ë wideòtéka. Je hénë kòl 5000 dokazów na wszelejaczé témë. Òsoblëwie je wiôldżi dzél namieniony Bretaniji, ji historëji, kùlturze, geògrafiji ë lëteraturze. Téż mòże dostac wiele cządników - òglowòfrancësczich, òbéńdowëch – bretońsczich ë specjalisticznëch. Wideòtéka objimô zbiér filmów ë repòrtażów. Dodóm prowôdzy téż wëdôwiznã, choc na tim gònie ni mają jaż tak wiele zrobioné.

Gwësno mëszlisz so – drodżi Czëtińcu – czemù òpisëjã francëską placówkã w Pòznaniu ë co to mô do czënieniô z Kaszëbama?

Mie sã zdôwô, że ta jinstitucëjô mòże bëc wzorã ë bëlną ùdbą dlô dosebny kaszëbsczi placówczi. Chòc nié òd wczorô mëszlã ò stwòrzenim w Pòznaniu kaszëbsczégò emisariatu kùlturalnégò, wiém, że robienié tegò w taczi skalë je dzysô niemòżlëwé, przede wszëtczim z prziczin finansowëch. Dejadë mëszlã, że zrealizëjã chòc part mòjich ùdbów, jeżlë ne dostóną wspiarcé K-PZ, UG i UAM. Ale nie je mòjim zwëkã pisanié ò planach, jaczé móm so òstôwioné na pùzni.

Dzysô za to mòże òbzerac La Maison de la Bretagne, żebë zesôdzëc gò z môlã nóm wszëtczim bëlno znónym. Òd pôru lat je to sedzba nôwôżniészëch òrganizacëjów kaszëbsczich (przédnictwò K-PZ, redakcëjô Pomerani, Jinstitut Kaszëbsczi) kamieńca przë szasëji Straganiarsczi 22 we Gduńskù, tak zwóny Dodóm Kaszëbsczi. Na pierszi pòzdratk – place dosebné, ale jawerno– czësto jinszé. Pòznańsczi Dodóm je òtemkłi dlô wszëtczëch – téż zwëkłëch pilmónów, przëpôdkòwëch lëdzy, czë znudzonëch sztudérów bùmelëjącëch pò Stôrim Rënkù. Jô béł jeden z nëch òstatnëch, a przëpôdkòwé weńcé przez nisczé drzewiané dwiérze bëło baro brzadné. Naj, gduńsczi Dodóm òd zaczątkù òdpichô domòfònã ë przëchôdô sã tuwò blós le w pòwôżnëch célach – je to pòwôżnô jintitucëjô, nié dlô turistów. Môlã dlô feflotów ë fòlkloru kaszëbsczégò mô bëc Tawerna Mestwin, dze jednak przedpôłniama czësto nick sã nie dzeje (ë ni mòże ò to miec do nikògò żalu!). Do Dodómù Bretaniji wiedno mòże zazdrzec bez prziczënë, bez òrãdżi, wiedno chtos chãtno pògôdô z nama ò lëteraturze, kùlturze ë aktualnëch zachach w Pòlsce ë we Francëji. Je to mòżlëwé, bò na 1im szose je bibliotéka.

Jeżlë chòdzy ò mie, mëszlã, że wzór taczégò dzejaniô ë fùnkcjonowanié dëcht bibliotéczi, je zachą nôwôżniészą do naslôdowaniégò. Jeżlë bëlno wdôrzã, pôrã razów ju bëło ò tim diskùtowóné westrzód naju sztudérów. Nôwëższi je ju czas, żebë zrezalizowac tã ùdbã!

Niechôj to mdze mój apel do przédnictwa K-PZ ë Gduńsczégò Ùniwersytetu ò spólną robòtã nad realizacëją ti ùdbë.

Lëteratura kaszëbskô (to je tekstë pò kaszëbskù ë ò Kaszëbach) je to ju pôrã tësący titlów ë wcyg e jich corôz wicy. Ë czéj Mùzejô Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòsczi we Wejrowie je mòże dobrim placã żebe je brzątwic, to je czësto lëchim, czéj chòdzy ò dostãp czëtińców do nëch. Wejrowò je wcyg (przë wszëtczich terëczanëch mòżlëwòtach transpòrtu z Trójgardu) dosc dalek òd Gduńska, a warënczi lokalowé MPiMK-P dërch nie dozwôlają mù na zòrganizowanié dobri czëtelnie ë wëpòżëczalnie. Ùdbów na kaszëbską bibliotékã je wiele– niedłëgò gduńsczi ostrzódk Pòlsczi Akademiji Nôuków zbògacy sã ò nowi bùdink, mòże tu bë sã nalôzł plac dlô „wëdzélu kaszëbsczégò”? A mòże òna pòwstónie dzãka starze UG? Stwòrzenié taczégò placu, to je wiedzec, są zachtné kòsztë, ale mòże je zmiészëc przez ùrzidzenié sztudérów (na karna tipù Pomoranijô, Òdroda mòże czasã rechòwac!) ë wespółrobòtã z wëdôwiznama, nawetka przez starã ò wpisanié nowégò placu na lëstã biblioték òbjitëch przëwilejã egzemplôrza òbrzëszkòwégò. (Przë òrãdze– na ti lësce dërch ni ma MPiMK-P we Wejrowie!!!) Wiôlgô bë bëła wôrtnotã taczi bibliotéczi– dlô nôukòwëch prôcowników, sztudérów, badérów, lubòtników ë wszëtczich, jaczi bë chcelë czegòs sã doznac ò Kaszëbach. Dzysô grãdo je dostac jinfòrmacëje z tegò zôkresu, choc wiele pòmôgają jinternétowé serwisë, jaczi mają w se corôz wicy dërżenia ë corôz wiy warkòwòtë (mëszlã przedë wszëtczim ò starnie Zasoby Kaszubsko-Pomorskich – www.zk-p .pl i Kaszubskiej Stronie Informacyjnej - www.kaszubia.com).

Zôstnô bëlnô ùdba bretończików to Dni Kùlturë Francësczi ë Dni Bretaniji. Przëjimają ne fòrmã oglowòdostãpnégò ë wërazno widzalnégò festiwalu. Przez Pòznóń przechôdô dënëga celtëcczich piesniów, tuńców, téatrowëch sztëk. Ë to wszëtkò dalek òd tatczëznë tegò òsoblëwégò lëdu – ju òb pôrãnôsce lat! Czë w Gduńskù ni mòże òrganizowac Dni Kùlturë Kaszëbsczi – mómë potrzébné zapleczé jintelektualné, mùzyczné, kùlturowé ë lokalowé – niżódnëch przeszkód! A że Kaszëbi rozmieją ë czëją dëcha taczëch masowëch rozegracëjów – to ju wiémë – chocbë le na przëmiarze Zjazdów Kaszëbów-Banë Transcassubia. Czéjbë do nëch zjazdów, rozriwkòwëch, dodac përznã kùlturalnëch wëdarzeniów - kòncertów, wëkładów, filmów czë téatrów, ë zrobic to wszëtkò w òdwieczny stolëcë Kaszëbów – òd razu më bë mielë dosc cekawëch atrakcëjów na pôrã tidzeniów!

Gôdóm to dërch wcyg, że Kaszëbi są za môło medialny, że nas na òglu ni ma widzec. Dzãka temù ùcwiedzómë le zdanié, że naja kùltura ë jãzëk znikają, a më jakò nôród jesmë skôzóny na wëmarcé. A ùdbë na miónã tegò stónu są czasã tak prosté, że nic le pòdcygnąc rãkôwë ë kùreszce wzyc sã do robòtë! A tegò so ë nóm wszëtczim żëczã!

Miklosz A. Bòrzëszkòwsczi

zaczątk 


Odroda
Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny.