3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Kaszëbskô niedzela w Janowie

Jak jedze sã z Gdini w stronã Wejrowa, wjéżdżô sã do Rëmi. Jedną z piérszich rzeczów, jaczé tedë widzymë, są blokòwiszcza, wiôldżé bùdinczi mieszkalné przënôlégającé do Rzesznicë Mieszkaniowi Janowò w Rëmi. Jak sã na to zdrzi, téj człowiek so mëszli, że w taczim môlu mieszkają le „bòsy Antcë”.

Jednak w niedzelã, 10égò strëmiannika mielë më leżnosc, żebë przëkònac sã, że nie je to prôwda.Tegò dnia w Rëmi-Janowie òdbëła sã rozegracëjô pòd mionã Kaszëbskô Niedzela. Ji òrganizatorama bëlë: Rëmsczi Part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò ë Dodóm Kùlturë Rzesznicë Mieszkaniowi Janowò. Piérszim dzélã rozegracëje bëła mszô swiãtô z lëturgëją w jãzëkù kaszëbsczim òdprôwionô w kòscele sw. Jana z Kãt w Rëmi-Janowie, Pò ni bëtnicë przënioslë sã do Dodómù Kùlturë, dze òdbëła sã reszta jimprezë. W samim Dodómie Kùlturë bëło mòżno midzë jinima pòsłëchac Òrczestrë Dãti Gminë Wejrowò (z Bólszewa) ë gôdków kaszëbsczich w wëkonanim Józefa Roszmana z Gniéżdżewa. Króm tegò kaszëbską pòézjã spiéwóną zaprezeńtowôł młodi pòéta ë spiéwôk kaszëbsczi, Michôł Piéper. Bëtnicë imprezë mòglë téż òbaczëc westãp Karna Piesnie ë Tuńca Uniwersytetu Gduńsczégò Jantar ë òszmakac téż przërechtowónégò na nã leżnosc kaszëbsczégò zjestkù. Z Kaszëbską Niedzelą sparłãczony béł téż wëstôwk dokôzów plasticznëch dwùch młodëch artistków - Dorotë Keller z Gdini ë Emilie Ellwart ze Strzépcza, jaczé bëło mòżno òbezdrzec w janowsczim dodómie kùlturë. Ne zéńdzenié bëło leżnoscą do zaprezeńtowaniô miészkańcóm Rëmi kaszëbsczi tradicëji naji òbéńdë, a fùl zala w janowsczim Dodómie Kùlturë pòkôza téż, że kaszëbizna trzimie sã w Rëmi dosc mòcno. Ë tak téż niech trzimie sã dali!

Fòrmellów Słôwk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!