4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Sąsôd z szaségò Lelewela
Gùnter Grass, noblësta, je Kaszëbą ze Gdunska. Wiele lat ze swòjégò żëcégò béł na cëzëznie, ale to mù nie przeszkôdzało pòswicëc sã swòjémù gardowi, nié le w lëtraturze ë sztëce. Béł wespółtwórcą nowi miemiecczi pòliticzi wedle Óstowi Europë, tim samim – wedle Pòlsczi.

Miłotë Grassa do pësznëch sztëk ni mòże rzeszëc z faktama historicznëma, nawetka jeżlë parłączą sã czasã z jegò dokazama, a ne dokazë taczé faktë przëwòłiwają. Nen dzél ùtwórstwa pòwstaje kòl Grassa z jegò bënnowi stëtkòscë, z czëcégò, jaczé mô swòje spòdlé w witalnoscë ùtwórcë. Wëchôdają òne prosto z jegò żëcégò.

Na wëstôwkù je pòkôzywónô kòlekcëjô m.jn. turbòtów, smôrzeców, szurów, rãk z pierzawama, pòstacëjów z bãbenkã, autopòrtretów, lëteracczich pierwòmòdłów do pòwiesców „Blachòwi bãbenk”, „Turbòt”, „Szurzëcë”, „Wróżbë kùmaka”. Grass mô taką letkòsc parłãczeniô sąsadnëch wątków, mòtiwów, przëwarcaniô do żëcégò swòjich bòhaterów w jinszëch dokazach, nawetka w jinszim zorce sztëczi.

Artista swiądno chce ùtrwalëc òdchôdającé dni, pësznotã, chtërna dżinie, téż starosc. Parłãczi nieżëwé a czasã ë rozdzewiającé sã zwiérzãta: rëbów, gãsów, kôłpi, szurów, smôrzeców. W swòjich céchùnkach pòkôzywô pòchwałã swiata z wszëtczima jegò félama, z pësznotą zwëkłégò dnia, prosti rzeczë ë téż szpacëzną ë sztôłtama jaczé prowôzdą nas na pòkùszenié. Erotizna je pòkôzónô naturalisticzno, përznã òbsceniczno. Je traktowónô równo z jinszima codniowima sprawama. Ni ma apartnégò tabù.

Artista robi graficzi (akwafòrta ë lëtografijô), céchùnczi (òłówkã, wãglã, tintã – piórã abò pãdzlã), rzézbã pełnoplasticzną ë płaskòrzézbã (w glënie ë w bronze).

Jegò wëstôwk w Mùzëji Nôrodowi w Pałacu Òpatów w Gduńskù-Òlëwie je prezentowóny òd kùńca maja do pòłwë lëpińca 2002.

A. Bradtke

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?