4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa

Gduńsk je gard ò baro mòżny spùscëznie. Dzãka pismieniznie mòżemë òdkrëwac jegò piãkno ë jistwã nieòdkrëtëch placów ë wëdarzéń.

W òbremienim ùdbë Nadbôłtëcczégò Centra Kùlturë zatitlowóny Czëtanié Gduńska na 28 òbiektach gardu miałë pòjawic sã emaliowóné tôfle z wëjimkama dokazów zrzeszonëch z miastã, pòswiconëch òsoblëwim, cekawim jegò môlóm. Wiôtowa na przëblëżenié jegò mieszkeńcóm historëji placów, w chtërnëch sã rodzëlë, chòwelë, drzenielë. Lëdze, jaczi delë nã ùdbã to: Lidiô Makòwskô ë nôtészi direchtór NCK Macéj Nowôk. Bëło to w 1997 rokù. Dlô ti ùdbë òsta stwòrzonô lëterackô karta Gduńska, z bieżëcama wanodżi pò znónëch, a téż nieznónëch jegò placach. Dzãka temù Gduńsk miôł stac sã dlô nas - jegò mieszkeńców - baro czëtelny.

Zôczątkã ùjawernianiô ti robòtë bëło ùroczësté òdkrëcé 27 czërwińca 2000 rokù przez Günthera Grassa - gduńszczona, Kaszëbë, noblëstë ë Pawłą Adamòwicza - prezydenta gardu, jedny z emaliowónëch tôflów. Bëła òna na chëczë w jaczi Grass sã ùrodzył, przë sasym Lelewela 13 we Wrzészczu. Na ny je wëjimk z dokazu Blachòwi bãbenk.

Pierszô edicëjô ùdbë Czëtanié Gduńska - numerowanié miało wskôzëwac na chãc dalszégò cëgù, dodôwaniô nowëch autorów ë wëjimków z jejich dokôzów - mia òbjimac 53 tôfle. Na nëch miałë bëc wëjimczi nié le z Grassa, a téż: ze Stefana Chwina, Bòlesława Faca, Pawła Huelle.
Donenczas emaliowóné tôfle zjawiłë sã na 13 òbiektach, przede wszëtczim w Głównym Gardze, przë zeńcym z tramwaju, na mòsce na Reduńsczim Kanale, we Wrzészczu - na weńdzebny brómie Browaru przë szasym Czilinsczégò, na chëczë Grassa.

Pòjsa, nie sygło dëtków na kòntinuacëją ùdbë. Robòta nad lëteracką twôrzą Gduńska òsta zatrzimónô. Czë òstaje nóm le ùzbrojic sã w cerplëwòtã ë żdac na lepszé czasë? Taczé w jaczim mdzemë mòglë chòdzëc na lëteracczé szpacérë ë òdkrëwac na nowò lëteracczi Gduńsk? Pòznawac stôré, znóné place jesz rôz? Kò mést taczi pamiãtnik należi sã Güntherowi Grassowi ë jinszim, chtërny nie zabëlë ò swòji kaszëbsczi rózdze. Dzãka nym òsygómë terô dobëcé Kaszëbów. Czë mòżemë pòzwòlëc, żebë w kaszëbsczi stolëcë ò nich bëło zabëté?

M. Bradtke

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!