4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Grajemë w balã

We fùsbal grelë Wilkòwie i Zajcowie. Wilkòwie atakòwelë, napiérelë, grelë òfensywno. Zajcowie òpak - jakbë ni mielë chãcy do graniô. Nie bëło kòl nich niżódnégò grôcza na przódkù, co bë szosowôł do brómczi procëmników. Jich brómka téż za baro nie bëła barnionô.

-Jes të głupi? Czemù të wpùscył tegò gòla? - wrzeszczôł òbrońca Zajck.

-Kò òni i tak dobądą. – gôdôł bramkôrz. - A żelë më sã bądzemë za òstro bronilë, òni nama jesz wicy wklepią.

-Co të tu pleszczisz? Jô ce zarô jednégò méznã w pësk, tej të zarô òtrzézwiejesz– rzekł Zajck. I pòbiégł do kapitana, żebë sã pòskarżëc na bramkarza.

-Ale òn mô prôwdã – przëswiôdcził bramkarzowi kapitan. – Jô téż mëszlã, żebë nëch Wilków za baro nie drażnic. A tej òni wezną wzgląd na naszã pòstawã.

Zajck béł “baf”.

„- Jak to je mòżlëwé? – mëslôł so. – To je wierã jakôs zmòwa. Òni mają ten mecz sprzedóné”.

Pò prôwdze, całé karno Zajców, miast bëlno grac, krącëło sã na wëstrzód placu i le ùdôwało, że graje .
Czibicowie Zajców, czej widzelë pòstawã swòjëch grôczów, corôz barżi gwizdelë, szkalowelë na czim swiat stoji, przezéwelë jich òd torbów i dupsów, a nawetka jesz gòrzi i szmergelë w nich, co le mielë pòd rãką. A przë òstatkù wszëtcë zaczãlë czibicowac Wilkóm.

Wilkòwie bëlë përznã zdzywiony tą pòstawą Zajców i strzélelë jima jednégò gola za drëdżim. Przed kùńcã pierwszi pòłowë meczu bëło ju òsmë do zera. Na szczescé sãdza zagwizdôł na przerwã.
Òb czas przerwë niejedny z Zajców, co mielë chãc do ùtcëwégò graniô, szkalowelë na drëchów, a naweta zaczãlë sã szarpac z nima. Òbrońca Zajck mówił:

-Jesta wa òbarchniałi? Pewno jesta pòdpłacony, bò robita wszëtkò, żebë stracëc. Żelë tak chceta dali grac, tej jô ju nie jidã na jigrowi plac.

Ale niejedny drëszë, z kapitana na przódkù przekònywelë, że tak trzeba, że to je nôlepszô taktika....

Drëgô pòłowa meczu bëła baro krótkô. Czej le Zajcowie wëszlë na plac, Wilkòwe strzélnãlë jesz jednégò gola. Tej kapitan Zajców pòdeszedł do sãdzë, żebë przerwac mecz. Czej sãdza zagwizdôł, kapitan Zajców podeszedł do kapitana Wilków, zdjął kòszulkã, pòdôł mù a rzekł, że Zajcowie ju dali nie chcą z Wilkama walczëc, le bédëją nen mecz rozstrzëgnąc pòkòjowò, pò przëjacelskù. I jesz sã spitôł:

-Mòżemë më sã dołãczëc do wajégò karna?

Wikszosc kibiców ju dôwno przëszła na stronã Wilków.

D. Król/P. Kąsk

zaczątk 


Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny.