4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Cekawé môle naji tatczëznë - GÒRÃCZËNO

"Cezé chwôlita, swòjegò nie znajeta" jak to sã gôdô. Je w tim gwësno wiele prôwdë. Czãsto sã zdôrzô, że różné môłé wiosczi mają bògatą historëją ë wôrt òbezdrzeniô pamiątczi stôri bùdowiznë. Corôz blëżi je do lata ë za jaczis czas bãdzemë wszëtcë rëchtowac sã do ferijowëch wanogów. Wôrt je tedë zazdrzéc do ti czë jiny kaszëbsczi wsë, bò je mòżno tam sã natknąc na wiele cekawëch rzeczów. Mëszlã, że to samò mòżemë rzec ò Gòrãczënie, to je wsë, ò jaczi niżi.

Gòrãczëno przenôlégô do gminë Somònino, co leżi w kartësczim krézu. Niedalek je stądka do Òstrzëców ë Jezora Òstrzëcczégò. W 13. stalatim, czë w cządzë, czej panama naji zemi bëlë ksyżãta pòmòrsczi, bëło Gòrãczëno sedzbą gòrãczëńsczi kasztelanie ("castelania Goruchino", jak to sã gôdô w łacëznie). Nôléżało do ni tedë òsmenôscë wsów. Pierszi rôz Gòrãczëno wëstãpiwô w kronikach historicznëch pòd rokã 1241, czedë to ksyżëc Sambòr II darowôł je włocławsczémù biskùpòwi. Równak nen stón nie dérowôł długò, bò w 1282 rokù, czej rządzył Mestwin II, gòrãczëńskô kasztelaniô wróca nazôd w mienié ksyżãtów pòmòrsczich. Co sã tikô dzysdniowégò stónù gòrãczëńsczégò gardu, to zachowôł sã pò nim znôk w placu zwónym "zômkòwiszczã", co leżi na prawim sztrądzë Redunie, na wschód òd wsë.

Ju w 13. st. jistnia téż gòrãczëńskô parafijô. Wedle legendë zapisóny bez przeòra kartëzów ks. Jerzégò Schwengla pierszi kòscół w ti wsë założa jesz przed 1223 rokã ksyżënka Damroka. Z legendą tą nie zgôdzô sã równak bëlny doszukòwôcz dzejów Pòmòrzégò, ks. Stanisłôw Kùjot. W kòżdim razu wiadło ò gòrãczëńsczi parafijë mómë ju z rokù 1291.
W cządzë panowaniô Krzëżôków przeszło Gòrãczëno w priwatné rãcë. Zôs w 15. st. prawò do ti wsë zwëskôł zakón kartëzów, chtëren miôł patronat nad henëtną parafiją jaż do likwidacëji klôstru bez prusczé przédnictwò (1823 r.).

Mùrowóny kòscół, jaczi terô mòżemë òbzerac w Gòrãczënie, wëbudowóny òstôł prawie bez kartëzów w 1639 r. na placù wczaśniszégò, drzewianégò. Konsekrowóny òstôł w rokù 1772, rozbudowóny zôs w latach 1913-14. Wikszi dzél pamiątków, w tim wôłtôrze, pòchôdô z cządu barokù (17. ë 18. st.), chòc mòżno je spòtkac w tim môlu stôrodôwnotë z czasów gòtikù. Jakno przëmiôr mògą tùwò pòsłużëc: zwón, odlóny kòle 1400 rokù (mô wôgã 717 kg) bez malbòrsczégò òdléwôcza Petera von Steine ë figùra Matczi Bòsczi Miłoserdzégò, co je za òbrôzã w głównym wôłtôrzu. Mùszi rzec, że kòscół nen je wierã nôbelniészą pamiątką stôri bùdowiznë w òbéńdze gminë Somònino ë jedną z atrakcëjów tegò òkòlégò. Dokôzã tegò mòże bëc téż to, że prawie gòrãczëńsczi kòscół widzëc je w znakù gminë Somònino.

Wôrt je tedë zazdrzéc do Gòrãczëna òb lato (ë nie blós tedë). Mają tam blëskò ë ti, co wëpòcziwają nad Jezorã Òstrzëcczim ë ti turiscë, co wanożą przechôdającym, midzë jinima, bez Rątë ë Słôwczi „czôrnym”, wanożnym szlachã "Rzmów Szymbarsczich". Mëszlã, że niżóden z nëch nie rozczarzi sã.

Fòrmellów Słôwk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!