4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Jak Jô nalôzł dargã kù Kaszëbiznie

Czéj bë wa chca òd zwëczajnégò Czecha sã dowiedzec, dze są Kaszëbë, pewno bë wóm rzekł, że òn słowa Kaszëbë nigdë nie czuł. A kò kaszëbizna je mòwą słowiańską ë baro blëską jãzëka czesczégò. Stosënczi czeskò-kaszëbsczé jistnieją ju òd strzédnowieczô. Kò kòżdi Czech znaje białkã naszégò króla Karla IV., Elżbiétã Pòmòrską, chtërna bëła znónô ze swi wiôldżi sëłë. Chtos bë sã mógł pëtac, czemù Czech, chtëren mô ani przodków ani krewnëch z Kaszëbów ùczi sã pòmorsczi mòwë, taczégò môłégò miészëznowégò jãzëka.

Dzysészé czesczé towarzëstwò zdrzi głównie na zôpôd ë dlôtégò nie widzy tak blisczi kùlturë. W szkòłach nóm ò kaszëbiznie nic nie rzeklë, ale w jaczés ksãżce ò mòwach swiata jem jã nalôzł ë namiszlôł sã nad tim, jakô je to mòwa a dze sã ji ùżiwô. Ò kaszëbiznie wiedzelë kò czesczi slawiscë 19égò stalatégò, jak P. J. Šafařík, chtërny gôdelë ò jedny mòwie słowiańsczi, chtërna mô czile dialektów. Kaszëbiznã nazéwalë gwarą mòwë polsczi.

Przez czëtanié historicznëch pòwiôstk ò plemiach słowiańsczich jô nôszedł ju jakò ùczéń szkòłë spòdlëczny swiat Połabsczich Słowianów ë wiele lat pózni mie pòczãła cekawic jich mowa. Jô doszedł swiądë, że téż kaszëbizna mô nie môło tëch archajicznëch znanków, chtërne są ju w jãzëkù połabsczim (ë łużëcczim). A pózni jem prosto przëszedł do Biblioteczi Słowiańsczi w Pradze ë szukôł hasła Kaszëbë ë kaszëbizna. Tak jô pòczął pòżëczac so ksążczi ò kaszëbiznie ë pò kaszëbskù.

Czëtanim sã człowiek mòże wiele naùczëc, ale czãsto sã zdôrzô, że czéj rozmiejesz, nie pamiãtôsz wszëtczé ne słowa, bò nie czëjesz pòtrzebë. Dlôte sã mie zdało wôżné zwarcëc ùwôgã na zwãkowé zmianë, dzãka chtërnym sã mòże ùtworzëc kaszëbsczi akcent. Ale le to nie sygnie. Człowiek sã mùszi nôuczëc téż wiele òd razu słowów ë wërażeń. Ë to je jesz dlô mnie baro trudné ë dlôtégò sã wiedno redëjã, czéj mie w głowie òstónie jaczés òsoblëwé kaszëbsczé słowò.

Wôżną sprawą je, że żódnô mòwa nie wisy w pòwietrzu, ale je jaczims kluczã, chtëren człowiekòwi mòże òtemknąc dëcht nowi swiat kùlturë. Téj widzymë, jak malinkô je nasza znajomòsc swiatowi kùlturë. Ë tak jô dopiere terô pòczinóm òdkrëwac bògactwò kùlturë pòmòrsczi, timczasã teòreticzno.

Vladislav Knoll, Praga

zaczątk 


Vladislav Knoll

V. Knoll je sztudérą Ùniwersytetu w Pradze