4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Òglowi Spisënk

Dzysodnia òdbiwô sã Òglowi Spisënk. Stôł òn sã òrãdzã do przëbôczeniégò so stôri diskùsëji nad nôrodnoscą kaszëbską.

W anczetach są pëtania ò nôrodnosc ë domôcy jãzëk, kòżden òstónie ò to zapitóny. Anczeterzë, jaczi spisëją lëdzy mają òbrzeszk wpisac dokładno tak jak lëdze jima rzekną. Jeżlë òstónie rzekłé „jãzëk kaszëbsczi” tak mdze wpisóné, jeżlë nôrodnosc – téż. Taczi je pòzdrzatk Głownégò Statisticznégò Urzãdu – wpisac to, co lëdze deklarëją.

Naja Redakcëjô mia dejade sygnałë òd Czëtińców z Gduńska, Kartuz, Jastarnie ë Bëtowa, że niechtërny, co robią szkòlenia dlô kòmisarzów spisënkòwëch, gôdelë, że nie je mòżno wpisëwac „kaszëbsczi” jakò domôcy jãzëk ë nôrodnosc, naewtka jeżlë lëdze tak deklarowelë. Jak më piselë w òstatnym numrze – falszowanié jinfòrmacëji ùrzãdowi je przestãpstwò.

Żebë wszëtcë dejade bëlë gwësny, że je mòżno deklarowac kaszëbskòsc na spisënkù, redakcëjô Òdrodë wëdrëkòwa 32 tësące ùlotków, na jaczich mòże to przëczëtac.

Prócz tegò òstôł wësłóny do wszëtczich mediów lëst òtemkłi Tomôsza Tónë Piechòwsczégò w jaczim òn scwierdzô, że wedle jegò pòzdrzatkù deklarowanié nôrodnoscë kaszëbsczi je nôtëralné dlô wszëtczich Kaszëbów. Òdezwałë sã głosë, że tak nie je mòżno ë że Kaszëbi nie są ë ni mògą bëc nôrodã.

Na kùńc wszëtczich zgòdzył B. Synak, przédnik K-PZ, chtëren 12 maja w Redio Gduńsk gôdôł, że nôwôżniészé je tak czë jinak wpisëwanié kaszëbsczégò jãzëka, a na pëtanié ò mòżlëwòtã wpisaniô kaszëbsczi nôrodnoscë, rzekł: Kòżden mòże pòwiedzec taką nôrodowòsc jaką òn chce, temù że nôrodowòsc je sprawą baro jindiwidualną, sprawą òsobistą i przede wszëtczim to je to, czim sã czëje chto.

(ws)

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!