5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

Òglowi Spisënk

8. czerwińca skùńcził sã Òglowi Spisënk. Pierszé wëniczi bądą znóné ju za pół rokù – na jeseni. Na całi òbrôz jaczi wëchôdô ze Spisënkù bądzemë równak mùszelë jesz pòżdac – gwësno wicy jak rok.

Òb Spisënk na Kaszëbach – tak samò jak w òkòlach dze mieszkają Slązôcë czë Słowôcë, wiele razów bëło łômóné prawò przez rachméstrów. Ti mielë òbrzészk wpisowac wiedno to co òstónie zadeklarowóné przez lëdzy. Nie wiedno tak bëło. Nôczãstszé przëmiarë falszowaniégò Spisënkù to:
· Nie wpisowanié zadeklarowanégò domôcégò jãzëka na przëmiôr kaszëbsczégò – le wpisowanié pòlsczégò.
· Wpisowanié miast zadeklarowóny nôrodnoscë kaszëbsczi, słowacczi czë sląsczi – pòlsczi nôrodnoscë.
· Wpisowanié jãzëka abò nôrodnoscë òłówkã – pò to le, żebë pùzni to wëmazac ë wpisac taką jakô sã widza rechméstrowi.
· Gôdanié lëdzóm, że je mòżno wpisowac blós pòlską nôrodnosc czedë sã mô pòlsczé òbiwatelstwò.
· Czasã rachméstrowie nie stawialë pëtaniégò ò domôcy jãzëk czë nôrodnosc, le wpisowelë sami – to co chcelë.

Naju Redakcëjô mô czilenôscë bëlno ùdokùmentowónëch przëmiarów taczégò dzejaniégò ë pôrãdzesąt jinszëch jinfòrmacëjów ò tim. To sygnie żebë prokùratura zaczã pòstãpòwanié procëm winnym. Główny Statisticzny Ùrząd nakôzôł wszëtczim rachméstróm, żebë kòl wszëtczich lëdzy

(ws)


Òglowi Spisënk a Kaszëbizna

W dniach òd 21 maja do 8 czerwińca latoségò rokù òdbéł sã w całi Pòlsce òglowi spisënk lëdzy ë mieszkaniów. Òstół òn przërëchtowóny bez Przédny Statisticzny Urząd, célã zôs jegò bëło sprôwdzenié tégò, jak wiele lëdzy tak pò prôwdze mieszkô w Pòlsce, w jaczich leżnoscach ti lëdze żëją, jaczima jãzëkama gôdają do se doma, z czegò żëwią se ë swòje rodzeznë. Z òglowim spisënkã lëdzy ë mieszkaniów béł też sparłãczóny Òglowi Spisënk Rólny, co miôł pòkôzac, jakô je dzysdniowô sëtuacëjô pòlsczi gbùrzëznë. Samim spisywaniém lëdzy, mieszkaniów ë gbùrstwów zajima sã baro wiôlgô grëpa lëdzy zwónëch rechméstrama, zôs za belną òrganizacëjã całé pòdjimiznë òdpòwiôdałë Gminné Spisënkòwé Biura. [...]


Dzãkùjemë !
Za pòmòc przë wëdanim tegò numra dzãkùjemë:
Jirenie Schramke z Brus ë wielu jinszim drëchóm, jaczi nie chcelë żebë ò nich tuwò pisac...

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!