5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

Pùcczi weekend
29 czerwińca jak co rokù – w swiãto apòstołów Piotra ë Pawła – w Pùckù òdbëła sã jedurnô na Kaszëbach ë gwësno téż jedurnô w Europie Mòrskô Pielgrzimka Rëbôków. Latos drëdżi rôz z tim swiãtã béł sparłãczony festin. Gwiôzda sobòtnégò wieczora bëła Antonina Krzisztoń. W niedzelã òdbéł sã Wialdżi Ewangelëzacëjny Kòncert. Całi zwësk òstôł przekôzóny na letné kòlonije dzecy z biédnëch rodzënów.

Bôtë wëpłënãłë z pùcczégò pòrtu kòl gòdz. 11.30. Z abp. Tadeuszã Gòsłowsczim Metropòlëtą Gdunsczim ë wieloma gòscama na dece spòtkałë sã na westrzódkù Pùcczi Hôwindżi z bôtama z Élsczi Kòse. Na wòdze òsta òdprôwionô mszô. Òb deszcz rëbôcë dzãkòwelë Bògù ë sw. Piotrowi – patronowi rëbôków za łaskã òb całi rok.

Na Ewnagelëzacëjnym Kòncerce w niedzelã wëstąpiło gdunsczé karno mùzyczné Jestem ë Młodzëznowi Chùr Juventus z Dërszewa, Macéj Sëkała (saksofón) ë Weronika Korthals.

Gòscama bëła téż jitalskô grëpa wëchôdającëch ze znãtë. Ti dôwają wzór, że z wiarą jidze radzëc so w żëcym, nawetka z nôłogama. Nôleżnicë tegò karna dzãka wierze wëszlë z nôłogù narkòmanije.

Pùckô parafiô na taczi ôrt zbierô dëtczi na wëpòczink 150 dzeców z biédnëch rodzënów.

-Ni mómë jesz przërechòwóné zebrónëch dëtków – gôdô ksądz Pioter Mazur – Mëszlã, że rozegracëjô bëła fejn. Chòc wiodro nie bëł onôbëlniészé, to wikszosc lëdzy ni mia strachù deszczu.

(pkc/ps)



Mszą swiãtą òdprôwił ks. Apb. T. Gòcłowsczi

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!