5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

A co z Baną?

Na dwùch pierszëch Zjazdach Kaszëbów symbolã jednotë bëła Bana Transcassubia, jakô jacha z pôłniô na nordã ë z nordë na pôłnié. Dwa razë òdbëła sã tegò samégò dnia co zjôzd. Łoni Bana przejacha z Chòniców do Wejrowa dwa tidzenie pò Zjezdze. Ale bëła. Latos, czéj Zjôzd òdbiwô sã w Kartëzach, nie ma ji. Wszëscë pitają czemù.

Òrganizatorama latoségò Zjazdu je jak wiedno Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, òglowé przédnictwò ë kartësczi part. Do òrganizacëji przëkłôdają rãkã téż kréjzewé starostwa. W starostwie w Kartuzach gôdają, że Banë nie ma, bò mia sã òdbëc Bana Retro przez pôłniowé Kaszëbë (ò jaczi më piselë w pòslédnym numrze). Miôł to bëc dzél ùroczëznë – chòc oddôlony w czasu òd głównëch òbchòdów, miôł symbòlëzowac zôczątk kaszëbsczégò lata. Òrganizatorã mia bëc starostwò w Chònicach. – Më chcelë to zòrganizowac, wszëtkò bëło przërëchtowóné, le na trzë dni przed òdjazdã më dostelë pismò z PKP, że techniczno ni mòże tegò zrobic na taczim szlachù, a do tegò PKP pòdniosło kòsztë. – gôdô Karol Schramke z Wëdzélu Promòcëji Pòwiatu Chònicczégò. Czë PKP nie lëdô Kaszëbów?

Łoni Bana òsta zòrganizowónô przez nordowé partë K-PZ w dzélu za dëtczi Europejsczi Ùniji, namienioné na promòcëją òbéńdów ë Ùniji. Latos mést ò tim zdrzódle finansowaniégò òstało zabëté – nicht z òrganizatorów nie mô rzekłé nawetka słowa ò tim. Miónë tegò òrganizatorzë zabédowelë, żebë wszëtczi Kaszëbi zjeżdżalë sã autobùsama do Kartuz – „gwiôzdzësto” z różnëch strón Kaszub.

Gwësno mdze bëlno, bò Kaszëbi wiedno so radã dają, ale përznã mie je szkòda ti Banë, jakô pôrã lat parłączëła Pôłnié ë Nordã ë symbòlëzowa jednotã kaszëbsczégò nôrodu.

(ps)

zaczątk 


Odroda
Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny.