5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

Pòdhalé z Kaszëbama - razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Na Zjezdze Kaszëbów mdze delegacëjô Pòdhalanów – przédnictwò Zrzeszë Pòdhalanów, Kréjzu Tatrzansczégò ë fòlkloristiczné karna z Ząba ë Sidzinë. Òsoblëwie dlô naju gôdô Jãdrzéj Skùpień – vice starosta tatrzansczi.

Czë kòl Waju na Pòdhalim òdbiwają sã taczé dosebné zjazdë jak kòl nas na Pòmòrzim?

Më – Pòdhalanie – téż mómë swòje zjazdë, chòc ne wezdrzą përznã jinaczi jak na Kaszëbach. Łoni béł Zjôzd Góralów, jaczi miôł jintergrowac Góralów, żejącëch tuwò a téż nëch, jaczi wëchalë z naju zemi. Miesąc temù òdbéł sã Zjôzd Pòdhalanów – sparłączony ze zjazdã redżionalny pòdhalansczi stowôrë – Zrzeszë Pòdhalanów.

Naje rozegracëje rzeszą sã barżi z rësznotą turisticzną, je na przëmiôr Wiôlgô Majówka Tatrzanskô, czë jinszé jimprezë masowé namienioné nié le na Pòdhalanów, a téż na turistów.

Co rzeszi Pòdhalanów ë Kaszëbów?

Òdbiwô sã òd dôwna wespółrobòta midzë najima zdrëszënama. Mómë kò dosebné merczi: dbã ò tradicëją, ùpiartosc, gòspòdarnosc, zycherowòsc, chãc spólnégò dzejaniégò… Kòntaktëją sã szkòłë, ògniowé starże, samòrządzënë, stowôrë redżionalné. Bòdôj, ne kòntaktë nie są za czãsté, bò kò dzéli nas 500 czilométrów.

Jak Wë bë skòmentowelë tekst z czerwińca z Gazétë Wëbòrczi ò Goralenvolkù (Nôrodze Góralsczim) ë jegò przédnikach, jaczi wespółrobilë z Miemcama òb II swiatową wòjnã?

To je przebëstrzenié. Taczi kòlabòrancë, jaczi wespółrobilë z Miemcama są wiedno ë wszãdze. Terô to òstało – mëszlã – nié przez przëtrôfk wëcygłé. Gwësné zachë kòl nas bëłë mòże za głosno rozgriwóné, bëłë niezrozmienia midzë Tatrzansczim Nôrodnym Parkã ë samòrządzënama, sztridë ò zëmòwą òlimpiadã w Zakòpónym… Nie sygło dobri wòlë, a sprawa Goralenvolkù bëło to cësniãcé kama w głãbòką wòdã – żebë le zrobic niezdrowi szum wkół Góralów.

gôdôł ps

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!