5 (17) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Zjôzd Kaszëbów 6. lëpińc - Kartuzë (òdjimczi)
• A co z Baną?
• Kaszëbë ònline
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi
• Swiãto Rédë ë rédzczi kaszëbiznë

Felietona:

• Malowanié jizbë

Nié le Kaszëbë:

• Pòdhalé z Kaszëbama razã ò samòrządną òbéńdową Pòlską

Gôdómë ò Europie… :

• Mòże nie mdze tak lëchò
• Kaszëbë kò są w Europie

Kùltura:

• Finôł Kònkùrsu Rodnô Mòwa – Chmielno
• Pùcczi weekend
• Scynanié kani! –galeriô òdjimków

Lëteratura:

• Młodô spòsobnô
ò Karolënie Serkòwsczi

• Wëdôwk wiérztów Piépra

Ùczniowsczi Sejmik Kaszëbsczi - nowi ôrt òbéńdowi edukacëji

Baro wôżnô rzecz w dzysdniowëch czasach je stara ò edukacëją òbéńdową ë rozszérzanié kaszëbiznë westrzód najëch dzëcy ë młodzeznë. Òd tegò, co weùczą sã za môłégò ë òd tegò, jak bãdą ùczoné, w nôwikszim dzélu zanôlégô przińdnota kaszëbiznë. Bëlné je to, że na Kaszëbach nie félëje lëdzy, co ùrzidzają sã w edukacëją òbéńdową dzôtków ë młodzëznë. Jakno przemiôr służëc mòże wastna Danuta Pioch, chtërny robòta òsta nôdgrodzonô bez sztudérów-nôléżników Karna Pòmòranijô Medalã Stolëma. Dejade, jak sã òkazywô, króm „zwëczajnëch” lekcëjów kaszëbiznë w szkòle, mómë téż jinszé ôrtë rozszérzaniégò przëwiązaniô do tatczëznë westrzód młodi generacëje. Chòdzy nama tùwò ò cekawą ùdbã, na jaką wpadlë dzejôrze kaszëbsczi w gminie Szemôłd a jaką je rëchtowanié Ùczniowsczëch Sejmików Kaszëbsczëch.

Pòd mionã tim krëje sã konkùrs, chternegò bëtnicë prezentëją swòjã wiédzą ò swòjim òkolim ë ò kaszëbiznie. Célã jimprezë je pòznôwanié ë rozkòscérzanié mòwë, pismieniznë ë tradicëji kaszëbsczi zemi, a òsoblewie gminë Szemôłd, westrzód hénëtny młodzëznë. Latosy sejmik kaszëbsczi òdbëł sã w stëmiannikù w dżimnazëji w Bòjônie ë udzél w nim brałë karna z sztërzëch gimnazëjów, jaczi dzejają w gminie Szemôłd (chòdzy tùwò ò gimnazëjë w Szemôłdze, Łebniu, Czelnie ë Bòjônie).

Konkùrs nen skłôdôł sã z jedenôstu konkurencëjów. Bëtnicë sejmikù muszëlë zaprezentowac midzë jinszima piosenkã kaszëbską, òdpòwiôdac na pëtania z historëji, geografiji ë kùlturë Kaszëbów. Króm tegò dżimnazjaliscë muszëlë òdgôdnąc znaczenié różnëch słowów kaszëbsczich, z czim zrésztą mielë perznã jiwrów, ë przerëchtowac na konkurs jaczés zjestkù z òbéńdë Kaszëbów. Ùcznie muszëlë téż zaprezentowac to, co je wôrt òbezdrzeniô w jich nôblëższim òkolim. Przë ti leżnoscë przedstôwioné òstałë nôwôżniészé atrakcëje turisticzné gminë Szemôłd, taczé, jak Gminnô Òbéńdowô Jizba miona Rémùsa w Łebniu; stôri kòscół w Czelnie; smãtôrzë, na jaczich pòchowôny są zabiti òb czas II swiatowi wòjnë ë snôżi krajobrazë rodny zemi. Nie félowało równak téż ë kònkùrencëjów „manualnëch”, taczich jak na przemiôr nawlékanié nudlów na nitkã czë téż skrobanié bùlwów na czas.

Pierszi môl w sejmikù zaja Dżimnazëjô w Szemôłdzë, na dalszich zôs ùlokòwałë sã karna dżimnazëjów w Bòjônie, Czelnie ë Łebniu. Dejade nie to je w tim wszetczim nôwôżniészé. Chòdzy ò to, że młodzëzna dżimnazjalnô, rëchtując sã do Ùczniowsczégò Sejmikù Kaszëbsczégò, mia leżnosc do pòznaniô historëji, tradicëji ë atrakcëjów turisticznëch swòjegò òkolégò (ti dëcht gminë Szemùd). Je to bëlny ôrt sparłãczeniô dobri zôbawë z ùczbą redżionalizmù ë chcemë le miec nôdzejã że mdze służëc jakno przemiôr dlô jinszëch kaszëbsczëch gminów.

S. Formella

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!