6 (18) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Stolpsczé lato – kaszëbizna we Stolpskù
• Grają nié le dlô Kaszëbów
• Msze pò kaszëbskù
• Kaszëbi w Bùdiszënie na festiwalu Voices of Europë – Głosë Europë 2002
• Kaszëbi razã z Frizama – ùgôdënk ò drëszbie

Kòmentarze:

• Zemie dostóné nazôd
• Abòlicëjô

Lëteratura:

• M. Majkòwsczi - Òjcze nasz
• R. Drzéżdżon Żëwòt krótkò òpisóny

Lëteratura - kòmentarze:

• Wkół Wanodżi pò mëslach M. Piépra

Historëjô:

• Biôtczi w séwnikù 1939 na Kaszëbach

Wkòł Wanodżi pò mëslach. Mòja wprowôdnô gôdka

M.Pieper Dokazë Michała Piépra, a dokładno dzél dokazów, żesmë ju mielë òd jaczégòs czasu leżnosc czëtac ë òczarzac sã nima. Tam-sam ùkôzowa sã, jakbë sniegùlka, jakôs jegò wiérzta czë pòwiôstka. Piéper wësélôł na kònkùrsë, zajimôł wësoczé placë ë béł drëkòwóny w cządnikach (na przemiór w Pomerani). Przëjeżdżôł na pòtkania Młodëch ùtwórców kaszëbsczich „Zymk” ë czëtôł, a wiedno to, co miôł przedstôwione bëło dobre, miało to cos, tegò dëcha, co malowałë w człowiekù òbrazë ë czëcowé ùstawë. A czéj gôdało sã z nim ò swiece, żëcym, mëslach, snieniach, lëdzach zwëczajnëch, prostëch czë méstrach, jegò mòdré òczë rozwidniałë sã jaczims widã, mòcą, ë bëło czëc głãbią jegò dëszë, a w mëslach wstôwało przekònanié, że to je pòéta, prôwdzëwi pòéta, co czëje swiat ë mô téż swiat w se. Ë òn, nen pòéta, kùreszce dôł nama pierszi zbiérk wierztów.

Rôz, w gòdnikù to bëło, jesma jachalë z Piéprã pòdgardową baną. Noc ju cemna òkrëwa swiat. Pò gôdce, co za baro sã nie cygnëła, nasta cëszô. Òbaji, zmarachòwóny pò całim dniu chòdzeniégò pò szkòłach, co jesma w nich mielë kaszëbsczé prelekcëje, bëlë më ju bez chãcë ë chwatu do gôdczi. Bana jacha. Piéper wzerôł za òkno, w noc. Narôz òbrócył sã do mie, wezdrził tak jakòs z zamëszlenim ë rzekł: „Czë të, Grégòr, tak wzerającë w rozwidnioné widã òkna nie zamëszlôsz sã nad tima lëdzama, co tam żëją? Co tam terô mòże sedzą przë wieczerzë? Nie zamëszlôsz sã nad tim, co sã dzeje w jich dëszach, co mëszlą?”

Taczi je Piéper, takô téż je jegò pòézëjô ë proza. To wanoga pò mëslach, pò swiece mësli. Ë wiele razy, a òsoblëwò w przëpôdkù pòézëje, je to takô wanoga, jak tedë ta réza baną – mało w ni farwów redosnëch, smiéchù, wiele za to jaczégòs smãtkù, zamëszlenia, nocë jeseniowò-zëmòwi. Taczi w wioldżim dzélu je téż zbiérk Wanoga pò mëslach. Z tim, że je òn bòkadniészi wielezortowòscą wiérztów, tématiczi, ë temù wierã przënosy na mësl topiczné ju pòwiedzenia – ògród nafùlowóny różnégò zortu kwiatama. Ale nen ògród Piépra je jinszi niżle jinëch pòétów – kwiôtë, co w nim roscą są baro widzałé, snôżé, ale snôżoscą czôrny różë. Są piãkné, le piãknoscą òczów, co z łizą zawisłą na rzãse smãtno ë teskno zdrzą w dôl. Czasã téż, jak ta róża, mają kòlczi, co ból mògą przëniesc. A czasã tak pôchną, że lecy sã na skrôwk snieniégò ë jawë. Ògrodu tegò kwiôtë to kwiôtë miłotë, smiercë, mëslów ò nôdzëji ë strachù, niewiarë w se, ò Bògù, ò lëdzach. Kwiôtë zapëtaniów, jaczégòs nieùbëtkù, miru, wiesołoscë (rzôdkò), ë tegò, ò czim ju bëło pòwiedzóné: tesknicë, smãtkù, zamësleniégò, a téż jaczés cëszë.

Nie wiém, czemù nen ògród Piépra, mimò, że tak wiele w nim tesknicë, tak wcygô. Czemù chce sã bëc w swiece jegò wiérztów. Czë temù, że je tam téż wiele tegò dzywnégò ùbëtkù, nierealnotë, sniéniégò? Czë temù, że kôże nama stanąc na sztót ë zamëslëc sã, na przemiôr, nad zymkã czë smiercą? Czë temù, że je òn jinszi òd tegò najégò swiata nafùlowónégò zëmnotą dlô losu jinszégò człowieka, złem, òbarchniałą gòńbą za dëtkama? Nie wiém. Cos dejade, co je w ògrodze Piépra, pòcygô mie.

Rzeknąc cos jesz mùszã. Nen artikel miôł w ùdbie bëc recenzëją zbiérkù Wanoga pò mëslach, ale tak sã stało, że ją nie je, bò recenzëjô bë mùsza m.jn. nalézc słabë starnë wiérztów ë bë mùsza bëc barżi òbòjãtnô. A jô nie szëkôł przë czetanim félów, le czerpôł z tich dokôzów to, co je wôrtné – dëcha, swiat, snôżosc. Nie szëkôł jô téż wëjimków, bë nie tracëc tegò, co we mie, co w mòjich mëslach sã rodzëło. Ë tak jô nôpisôł cos òd se, na gòrąco, czéj ju noc ùspiła swiat, a czemù po napisaniu, pò sztótã próbë przëpasowaniégò do czegò bądz dôł jem w mëslach miono – mòjô wprowôdnô gôdka do zbiérkù. Ë niech tak nen artikel bãdze òdebróny.

Na kùńc tich rozmëslaniów jesz jeden ùmëslënk. Czej czëtało sã dokôze Piépra pòcëckóné pò cządnikach ë Zymkù, nierôz rodzëło sã pëtanié: „Jakô je reszta? Czë téż tak dobrô, z taczim dëchã? Czë czasã to, co terô czëtôm, nie leno jednym z niewielnëch kwiatów westrzód zelësków, jedną z niewielnëch perlów w gnojowiszczu”?

Ju nie prażã òdpòwiescë, a żdóm z niedoczekałoscą na jaczi zbiérk dokôzów prozą, tą jegò pòéticzną prozą.

Jôbard

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?