6 (18) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Stolpsczé lato – kaszëbizna we Stolpskù
• Grają nié le dlô Kaszëbów
• Msze pò kaszëbskù
• Kaszëbi w Bùdiszënie na festiwalu Voices of Europë – Głosë Europë 2002
• Kaszëbi razã z Frizama – ùgôdënk ò drëszbie

Kòmentarze:

• Zemie dostóné nazôd
• Abòlicëjô

Lëteratura:

• M. Majkòwsczi - Òjcze nasz
• R. Drzéżdżon Żëwòt krótkò òpisóny

Lëteratura - kòmentarze:

• Wkół Wanodżi pò mëslach M. Piépra

Historëjô:

• Biôtczi w séwnikù 1939 na Kaszëbach

Zrzeszenié do wëlowaniégo

31. zélnika òdbëło sã zéńdzenié w Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim namienioné na ùdzél ti stowôrë w nadchôdającym wëlowanim samòrządzënowim. W wëlowanim mògą brac dzél nié le pòliticzné partë, a téż stowôrë ë kòmitetë wëlowników. Dzejôrze doszlë swiądë, że K-PZ mô bëc aktiwné w kampaniji wëbòrczi, temù że pòliticznë partë, jaczi są dzysô na pòliticzny binie są dosc niegwësné, a Kaszëbi mùszą bëc zycher reprezentowóny. Òstało pòdsztrichniãté, że wëlowanié samòrządzenowi je wôżniészé jak wëlowanié do Parlamentu, bò dôwô włôdzã blëższą lëdzóm ë mòżlëwòtã lepszi robòtë dlô kaszëbiznë. K-PZ jakno całosc nie mdze startowac w wëlowanim, zato jegò partë zawierô ùgôdania z wëbòrczima kòmitetama, jaczé chcą w swòji ùdbie ùjic kaszëbiznã. Bòdôj nié dlô wszëtczich partów ë kòmitetów je òna wôżnô. W ùdbie K-PZ na wëlowanié je ùjãté m.jn. wprowadzenié jãzëka kaszëbsczégò do pùblicznégò żëcégò czë stara ò rozwij samòrządzënë. Wszëtczi kandidacë rekòmendowóny przez K-PZ pòdpiszą deklaracëją, że mdą miec dbã ò kaszëbiznã ë téż ùchwałë òrganów K-PZ.

- Chòdzy ò to, żebë do K-PZ nie przëchôdelë lëdze „z przëtrôfkù”. Żebë ti, co są w wëlowanim z nają stowôrą sparłãczony nie zabôczëlë ò kaszëbiznie òd razu pò dobëcym. Kaszëbizna ni mòże bëc traktowónô „kòniunkturalno” - gôdô Tomôsz T. v. Piechòwsczi, przédnik partu K-PZ w Torniu – Naj zgrôw terô je, żebe lëdze na jaczich bãdzemë głosowac nie przebôczëlë so ò kaszëbiznie dopiérze za 4 lata – przë zôstnym wëlowanim. Jeżlë ni mdą nick robic dlô kaszëbiznë – téj za 4 lata niżódnégò pòpiarcégò òd K-PZ nie dostóną.

(ws)


Nowinë

Na Polsczi Filolodżiji Uniwersytu Gduńscziégo od tego roku mdze prowôdzony wëkłôd monograficzny z jazëka kaszëbsczégo. Dlô sztudérów òd drëdżégò do czwiôrtégò rokù je to subjekt do welowaniégo. Prowôdzy go dr M. Cybulsczi.

Przë Kaszëbskò-Pòmòrsczim Zrzeszenim pòwstało Bùro Promòcëji Kaszëbów. Mô òrganizawac szkòłowé wanodżi, òbéńdowé didakticzné stegnë, ùczbòwé wanodżi dlô pòdjimiznów ë szkòłów. Za cél mô téż stwòrzenié merków jakòscë ë rekòmendacëjów dlô kaszëbsczich pòdjimców. Dzysodnia zajimô sã òrganizowanim kùrsów dlô animatorów kaszëbiznë, jaczi mdą rozkòscérzac kaszëbiznã.

18. zélnika na papiesczi mszë swiãti w Krakòwie bëło bezmała 1000 Kaszëbów, jaczi zòrganizowóny przez K-PZ, przejachelë autobùsama z Pòmòrzégò. Kaszëbsczi przëtomnoscë nie bëło widzec w òglowòpòlsczi telewizëji, chòc w sektorze kaszëbkò-sląskò-pòdhalansczim le Kaszëbi mielë pëszné fanë - z Grifã.

Groningen, Frizëjô. Hanna Toby òsta zarôczonô na rozmòwã do midzënôrodowi jinstitucëji Mercator Education w Groningen, jakô zajimô sã dwù- ë trójjãzëkòwa edukacëją (kòl nas to bë bëłë jãzëczi kaszëbsczi, pòlsczi ë trzecy - anielsczi). Mdze zòrganizowónô wespółrobòta z tą stowôrą, chòc je mòżlewé, że bądzemë mùszelë na niã sztërk pòżdac. Przekazanié wiedzë ò wielojãzëkòwi szkòłowiznie najim szkólnym mùszi dérowac përznã czasu, a temù, że kaszëbizna je dërchem pòd zagrożbą,

H. Toby ë S. Kruszëńsczi mdą nacëskac na Mercatora, żebë pòdjic wespółrobòtã jak nôchùtczi. Gwësno òd razu pò przëstąpienim Pòlsczi do EÙ, Kaszëbi mdą mòglë do ti stowôrë przëstãpic.

Niedôwno minãła roczëzna Aleksandra Labùdë - Gùczów Macka - kaszëbsczégò pisôrza, dzejôrza, felietonistë. Nimò òkrągłi roczëznë, nie òstôł òn przez K-PZ ùtczony - nie òsta zòrganizowónô nawetka rozegracëjô lëterackô. Czë K-PZ nie lubi Gùczów Macka? Losë tego bëlnégò zrzeszińca ë jego jiwrë z władzą przedstôwimë w rujanowi Òdrodze.


Dzãkùjemë !
Za pòmòc przë wëdanim tegò numra dzãkùjemë:
S. Nôglowi z Leżna, wastestwù Bigùsóm z Kartuz ë wielu jinszim drëchóm...

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!