7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
Przë brusczim Kaszëbsczim Òglowim Liceùm naczãło grac rockòwé karno mùzyczne. Je to ju drëgô naszô formacëjô (pierwszą je Chëcz), co mô ùdbã robic mùzëkã dlô młodich ë spiéwac dlô nich pò kaszëbskù. Karno nazëwò sã chwëtliwie, a przë tim kąsk enigmaticzno ë szportowno - Kòmpanijô Wãdzëbôków. Równak jeżle chtos pò òwim mionie bë sã mëszlôł, że Kòmpanijô letkò pòdchòdô do grania, milëł bë sã baro.
Sekcja jinsrtumentalnô je bòkadnô: dwie gitarë elektriczne, basowò gitara, perkùsëjô ë grëpa skrzëpiców (trzë sztëczi). Derżéń formacëji je òpiarti na mùzëkach karna Horn, co ze sobą ju grają pôrã lat. Skrzëpice, chtërne robią baro widzałi czëcowi ùstôw, ë jedna elektricznô gitara są w rãkach ùczniów brusczégò KLO. Wòkalistką Kòmaniji Wãdzëbôków (charakteristny, czekawi głos wôrt ùwôdżi) je sztudirka Mùzyczni Akademiji w Gduńskù - Damroka Kwidzińskô.
Karno nie òdżegniwô sã òd najégò folkloru. Bierze z niegò wëchòdające z przekònanégò, że òd kòrzeniów nie nôleżi òdchòdzëc. Dejade nie je mòżno nazwac Kòmpaniji Wãdzëbôków karnã folkloristicznym - je grëpą rockòwą, co czasã jidze w starnã bluesa, a ne tekstë lëdowe są przërëchtowóne w nowich aranżacëjach. W swòjim repertuarze formacëjô mô, na dzys dzéń, jeden cover. Grô téż balladã Michôła Piépera - Kôrbiónkã z aniołã. Do jinszégò tekstu Piépra ...niechôj pòlecã... stwòrzëła mùzëkã.
Karno je nafulowane chãcą grania ë je widzec, że nie je to blós chãc słomianô (jô bëł na jich próbie). Graje dobrze ë rozmie sã w mërgniãcy òkã. Wierzã, że ùdô jemù sã dostac na szersze mùzyczne wòdë. A terô bãdze gò mòżno pòsłëchac na zakùńczenim III Kònkùrsu Kaszëbsczi Pòezëji, co òdbãdze sã w brusczim liceum 16 - gò smùtana latos ò gòdz. 10.00.

Jôbard

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!