7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Jeden drëdżégò cãżarë nosëta!

Òstatnyma czasama je w médiach corôz głosni ò Kaszëbach, téż w médiach òglowòpòlsczich. Në fejn! Piszą wszëtcë - ti, co mają jakąs wiedzą ò kaszëbiznie ë téż ti, co pierszé ò ni terô czëją. Wedle regla Kòpernika-Grishama, że lëchi dëtk wëpiérô z rënkù bëlny dëtk, niedoùczélce piszą ò Kaszëbach czãsczi jak mądri.
Na Jinternétowi starnie „onet.pl” je artikel T. Krzyżaka „Kaszëbóm chòdzy le ò dëtczi”. Głównô nôdba te artikla je: Kaszëbi chcą bëc etnicznô miészëzna, żebë wëcygnąc dotacëje ze Skôrbù Państwa. Dëcht temù władze K-PZ wëstąpiłë do Sejmù ò ùznanié Kaszëbow za etniczną miészëznã. Nie wiém, czë autora tegò tekstu miôł prakticzi w Minysterstwie Propagandë, ale czéj miôł za zgrôw pòkazac że Kaszëbi są „brzëdczi”, téj gwësno to mù sã ùdało. Jiszô jinszosc, że przë wespółrobòce red. Tadeusza Bòlduana. Wëchôdô na to, że mô òn zabëté przemówczi ò lëchim ptôchù ë jegò gniôzdze, do jaczégò sã nie brudzy. Téj chcemë le to so zapamiãtac: Tak zwóny „Kaszëbi” to le Pòlôszë z nordë, jaczi ze swòji gwarë, jaką rozmieją wszëtcë jinszi Pòlôszë, robią terô apartny jãzëk. Terô niechtëny z nëch mają wëczëté, że je leżnosc do tzw. przekrãtu ë chcą wëcygnąc dëtka z skôbù państwa. Temù prawie chcą bëc miészëzną, chòc tak pò prôwdze niżódną miészëzną nie są.
W swiece òd wiedno bëło tak, że kùltura bëła dotowónô. To nie je przëtrôfkã, że nôwikszé dokazë sztëczi bëłë twòrzoné na biskùpich, ksãżãcëch czë królewsczëch dwòrach, a nié w lesnëch chëczach czë na wrzészczach. W kòżdim cywilizowónym kraju szkòłowizna, téater, film, kùlturalné cządniczi są dofinansowóné przez bùdżet. Bez tegò bë nie przëdërchałë nawetka rokù!
Co to je nen bùdżet - je to dôrënk nieba, erba òd ùje z Americzi czë dëtk nalazłi na szaseji? Nié! To je prawie naj dëtk, sëma najëch zapłaconëch pòdatków. Pòdatków téż Kaszëbów. Co reno, czéj jidze kùpic chléb czë gazétã, płacy pòdatk wrechòwóny w priz (tak zwóny „strzédny pòdatk” - VAT). Prócz tegò - to je wiedzec - płacy niestrzédné pòdatczi - òd erbë, òd zwëskù ëtj. Z tich zdrzódłów są dëtczi na ùczbã pòlsczégò jãzëka we szkòłach. Kaszëbi dofinansowùją ùczbã pòlaszëznë, pòlską prasã, pensëje ùrzãdnikóq, dardżi… Czéjbë tak òstało - gwësno bë bëło bëlno. „Bòdôj” - rzeką niechtërny - „Kaszëbóm we łbach sã przewarcëło” - ë chcą żebë za jejich gwôsné dëtczi béł òrganiowóny drëk ksążków czë cządników pò kaszëbskù, tôfle z mionama môlów, ùrzãdów, nôuka domôcégò jãzëka. Wejtale, a widzôł to chto?!
Nôstôrszi kaszëbsczi cządnik Pomerania chòc jesz dichô, redakcëjô robi za „Bóg zapłac”. Minysterstwò Kùlturë zabiérô dotacëje dlô Kaszëbsczégò Jinstitutu, jaczé mô za zgrôw badérowac kaszëbską ùszłotã! Në jo - to nie je jiwer Pòlôchów. Kò gôdają, że mòżemë so robic kòlturã kaszëbską ale za gwôsné dëtczi. Czë to òznôczô, że jesma wòlny òd płaceniégò pòdatków?
Swiãté Pismiona rzeką: „jeden drëdżégò cãżarë nosëta”. Òznôczô to, że jeżlë Kaszëbi wkłôdają dëtka do spòlnégò „grónka” - bùdżetu, téj mògą rechòwac na to, że Pòlôszë mdą wespòłfinansowac kaszëbską kùlturã. Chcemë le so to rzeknąc ùtcëwie - kùltura bez dëtków ni ma szansów na przedërchanié ë rozwicé. Z jedny starnë Pòlôszë gôdają, że jesma separatiscë, z drëdżi nie ùjawerniają swòjich òbrzeszków wedle kaszëbsczich wespółòbiwatelów. Jesmë traktowóny, jakbë më nie bëlë we gwôsnym kraju! Téj dze ma jesma?! Dokądka mómë jic? A mòże naju mają ògardzëc ë wsadzëc do rezerwatu? Téż są taczé głosë…
Nieùtcëwi pòlitik widzy wkół le łapówkarzów, temù że sóm bierze łapòwczi. Żarłok chce wëtołmaczëc swòje picé tim , że „kò wszëtcë piją”. Ten dlô jaczégò nôwôżniészé w żëcym są dëtczi, a nié deje, wiedno widzy leżnosc do bëlnégò biznesa. Në, nié dzëwòta, że wasta Tomasz Krzyżak òskarżił Kaszëbów ò taczé ùdbë… Nié nóm zrobił krziwdã, le se. „Swinia sã wiedno òprosy”, mô rzekłé filozoféra Friderik Niczé (Nietzsche).

T. Żuroch - Piechòwsczi

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!