8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi
Z różnëch tekstów (drëkòwónëch nié le w Òdrodze), wëpòwiedzów, gôdków, pòliticznëch szpòrtów ë wiców mómë wëlowóné czile fejn zdaniów. Wëszedł z tegò nié taczi môłi Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi. Pòrządk słów òstôł téj-séj mieniony w zesôdzenim z òridżinałã, równak jeżlë chtos rozpòznôł gwôsné słowa – Redakcëjô żëczi miłégò wieczoru.

Kaszëbsczi jãzëk – apartny jãzëk, jaczi je dzélã pòlsczégò jãzëka na prawach nôbarżi apartnégò dialechtu. Jegò znanką je przede wszëtczim gôdanié „łe” dze le sã dô.
Kaszëbsczi jãzëk– pëszny stôropòlsczi jãzëk.
Kaszëbsczi jãzëk w szkòle – jak kòżden jinszi cëzy/domôcy jãzëk nôwôżniészé w jegò ùczbie je, żebë ùcznie rozmiele zaspiewac pôrã lëdowëch frantówków ë òdsadzëc pług òd brónë.
Ti, co na kaszëbiznie sã „dorabiają” – dzejôrze, jaczi przë òrãdze dzejaniégò mają zwësk z kaszëbiznë.
Ti, co na kaszëbiznie sã nie „dorabiają” – dzejôrze, jaczi przë òrãdze dzejaniégò mają zwësk z kaszëbiznë.
Ti, co do kaszëbiznë gwôsné dëtczi dokłôdają – wszëtcë dzejôrze.
Spòdlé kaszëbsczi juwernotë – jãzëk, chtërnégò zacht dzél kaszëbsczich élitów nie znaje, a zacht dzél resztë Kaszëbów sã sromô.
Mecz balë midzë Cassubią Kòscërzna ë Legią Warszawa – jedurnô òrãga, żebë Kaszëbi mòglë pòkazac, że są wierny sënowie Pòlsczi.
Òglowi spisënk– òrãga, żebë Kaszëbi pòkazelë, że są mòcny le w gãbie.
Dba ò kaszëbiznã – stara ò to, żebë Kaszëbi stelë sã wielokùlturowi.
Dozéranié kaszëbiznë – stara ò to, żebë kaszëbizna mia jak nôlżészą smierc.
Dzejanié dlô kaszëbiznë – gôdanié pò pòlskù/miemieckù/… (niepòtrzébné wësztrichnąc) ò kaszëbiznie przez Kaszëbów.
Ùgrãdzanié Kaszëbóm żëcégò – pisanié ë gôdanié pò kaszëbskù.
Ùgrãdzanié nié-Kaszëbóm żëcégò– pisanié ë gôdanié pò kaszëbskù.
Pisanié ë gôdanié pò kaszëbskù – nicht nie wié co to je, bò nicht te nie rozmieje.
Môl kaszëbiznë na Pòmòrzim – zarô pò pòlaszëznie, miemcëznie ë ùkrajiniznie.
Statistika ùżëcégò słowa „Kaszëbë” – w zesôdzenim ze słowã „Zemia” dwa razë mni, w zesôdzenim ze słowã „Europa” sztërë razë mni , w zesôdzenim ze słowã „Pòlskô” sto razów mni.
Kaszëba – taczi jinszi Pòlôch.
Pòlôch – przede wszëtczim je nim Kaszëba.
Kaszëbizna – przënôlegającô do kùlturë ë nôrodu pòlsczégò, apartnô ë samòbëtnô kùltura autochtonicznégò lëdu żëjącégò nad Bôłtã.
Chinszczëzna – dzél kaszëbiznë (Kaszëbi bëlë wiedno wielokùlturowi).
Żëdowizna - dzél kaszëbiznë (Kaszëbi bëlë wiedno wielokùlturowi).
Pòlaszëzna- dzél kaszëbiznë (Kaszëbi bëlë wiedno wielokùlturowi).
Miemczëzna - dzél kaszëbiznë (Kaszëbi bëlë wiedno wielokùlturowi).
Nôrodowi pòzdrzatk – barżi niebezpieczny jak cepliństwò pòzdrzatk, jaczi chce zszargac wielokùlturowòsc Kaszëbów.
Wielokùlturowòsc Kaszëbów – stôrô prôwda jakô mówi, że Kaszëbi parłączą w se wiele kùlturów, a nômni w tim je kaszëbsczi kùlturë.
Grãdé òkòlé – gard abò òkòlé dze Kaszëbi mówią, że są Kaszëbama.
Prosté (zwëczajné) òkòlé - gard abò òkòlé dze Kaszëbi mówią, że nie są Kaszëbama.
Kaszëbë – corôz mniészi dzélik zemi, dze jesz je wòlno rzec, że mieszkają Kaszëbi.
Dëchòwô bòkadnosc Kaszëbów – przënôleganié ë ùjuwernianié sã do jak nôwikszi lëczbë kùlturów.
Jãzëkòwô bòkadnosc Kaszëbów – to, że Kaszëbi znają nôslédné jãzëczi: pòlsczi, miemiecczi, czãsto rusczi, anielsczi, francësczi. Kaszëbsczi nié wiedno. (Bò pò co? – dopisënk redachtora)
Grif – symból Kaszëbów, jaczi nôleżi zastãpic czim jinszim, bò sã za baro z Kaszëbama kòjarzi.
Môłpa pòd pôlmą – bédowóny symból Kaszëbów.
Kaszëbizna òb wëlacëją – stara, żebë przed wëlacëją nie gadac ò Kaszëbach ni pò kaszëbskù, bò to bë bëła gwësno nieùtcëwô wëlownô biôtka.
Jãzëkòwô pòlitika – stara, żebë jak nômni lëdzy gôdało pò kaszëbskù, a żebë w europejsczi statistice bëło mòżno wpisac czile kaszëbsczich licejów.
Stara ò przekazywanié kaszëbiznë doma – stara, żebë wszëtcë prócz … (tuwò wpisac gwôsné jimiã ë nôzwëskò) gôdelë ze swòjima dzecama pò kaszëbskù.
Stara ò przekazywanié kaszëbiznë w krómie/na zéńdzenim – stara, żebë wszëtcë prócz … (tuwò wpisac gwôsné jimiã ë nôzwëskò) gôdelë w krómie/na zéńdzenim pò kaszëbskù.
Stara ò kaszëbiznã w pismionach – stara, żebë wszëtcë prócz … (tuwò wpisac gwôsné jimiã ë nôzwëskò) piselë pò kaszëbskù.
Kaszëbsczé pismiona – cządniczi wëdôwóné na Pòmòrzim, jaczé [… … … Ùrząd Kòntrolë Widowiszczów ë Pismión]
Jinternét – jesz nierozpòznónô zagrożba procëm Kaszëbóm. Na szczescé nie je tak letkò na Jinternéce pisac pò kaszëbskù.
K-PZ – Ôbram ë Mòjżesz Kaszëbów.
Jinszé karna ë stowôrë – niebezpieczny lëdze.
Nowô kaszëbskô stowôra/part– zagrôżba ë dzejanié procëm kaszëbiznie.

zebrôł pk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!