8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia (2/2)

Òpi ë wieszczi - dzél 2

Czédë ùmarłi zdradzôł sã symptomami wieszczégò abò òpiégò (czerwòno gãba, lëbòta cała, etc.) jesz przed pòchówkã wkłôdalë mù do zarkù kartka wërwônô z ksążeczczi do nôbòżéństwa z òderwanim „jamen”, abò kawaùszk sëcé. Niełôp tak òpatrzoni nie wëłażëł na zemiã, bò dërch béł zajãti: abò wcyg czëtôł mòdlëtwa ë ni mógł ji skùńczëc bez to wërwóné „jamen”, abò rozplątëwôł sëc, co mù za chùtkò nie szło, bò na rok ùdawało mù sã leno jedno òkò rozwiãzëc. Jinszim spòsobã na niegò bëło włożené mù pòd jãzëk drobnégò dëtka, kawła cegłë, abò wrzucenié do zarkù zôrnów makù. Ùmarłi tak dłëgò nie starôł są wëlezc bùten, jaż nie wësusôł wszëtczégò metalu z dëtka, nie rozpùscył ti cegłë, abò nie zżwôł makù. A nie bawiło to sztót. Czasã téż kładło sã zmarłégò mùnią do spòdkù zarkù, abë nie mógł nazlezc drodżi do wsë. Zdarzëwało sã, że ledzë, co szlë za trëmą taczégò, co òstôł òpatrzoni, mielë zôkrëté twarze, abë nen jich nie pòznôł ë nie wrócył za nima do wsë. Bez mała wiedno pòmëszleniowiémù ò bëcé wieszczim, abò òpim kładło sã pòd pòchë ë brodã krziżyczi zrobioné z òsczi, abò z gromnicë.
Jak mòcno bëła wiara w niełôpów, pòkazëją nama sami lëdzë, co tedë żëlë, a chtërni przódë smiercą gôdalë: „Jak jô rôz ùmrzã, té mie dobrze òpatrzta, żebëm nie darwôł chòdzëc i lëdzi zabierac, kò më jesmë z té krwi, co to chòdzą pò smiercë” (Zëchta, Słowôrz ..., t. II).
Dejade jeżle ju stało sã, że òpi abò wieszczi bùszowôł na zemi ë niósł smierc, bëła na niegò leno jedna rada – ò północë jisc na smãtôrz, òdkòpac zark, òtwòrzëc gò (czãsto òkôzëwło sã, że ùmarłi w nim sedzôł), ùtnąc strôszkòwi głowã (kòsą, a jesz lepi ridlã) ë włożëc ją midzë nodżi. Jeżle temù, co coł, nie ùdało sã głowë niełôpa òd jednégò razu zerwac z szëji, abò przëlãkł sã ë ùcëkł, minùtë jegò żëcégò bëłë pòrachòwôné – wieszczi, czë òpi jemù scynął głowã. Zle téż z tim bëło, chtëren szedł zabic ùmarłégò ë na nieszczãscé pòtkôł gò pò drodze. Niełôp rozdzerôł gò na flëdrë. Je wôrt dopòwiedzec, że z jarcheologicznich badérowaniów zwëk òberzniãca ùmarłim głowów ë kładzenia jich midzë nogama je znóni ju w IV stolaté naji erë.
Na kùńc bë trza dodac, że w pracë Ò. Kòlberga (Dzieła wszystkie, t. XXXIX, Pomorze), je napisôné, że wedle wiarë lëda, krew, co wëpłënie przë scãcu głowë wieszczémù trza dac do wëpicu chòrémù, co gò nen niełôp mãczëł. Gôdô ò tim ë Zëchta (Słowôrz..., t.III), chtëren jesz dopòwiôdô, że òkróm chòrim dôwało sã jã na wszëlczi wëpódk zdrowim. Krew ta, to tak do kùńca nie bëła leno błogòsławienim, bò chòc lëczëła, niosła za sobą grozbã, że dzecy tich, co jã pilë, ùrodzą sã ze znankama wieszczich czë òpich.
Dzysô, w erze elektroniczi ë kòmpùtrów nicht ju wiera nie wierzi w tich najich ùrzasnich strôszków. Ji. Trojanowskô ë R. Òstrowskô w „Bedekerze kaszubskim” (mëszlã, że za Zëchtą) nôpisałë, że wiara w te niełôpë bëła żëwò do lat 30 – tich (20. stalatu), a „Ostatnią dekapitację nieboszczyka zanotowano tu [na Kaszëbach – przyp. G.J.S] w połowie ubiegłego stulecia”. Trza dodac, że chòdzy ò pòłwã 19. stalata. Jô na to leno pòwiém to, że żem czuł, że w latach 20- stich 20. stalata, zdôrzëło sã, że jednémù ùmarłémù òsta zrobionô „dekapitacja”.

G.J.Schramke

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?
Napiszë do naju!