8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Krótkò
Wejrowò. 14. rujana w Wejrowsczi Mùzeji Mùzyczi ë Pismieniznë Kaszëbskò-Pòmòrsczi òdbëła sã nôukòwô sesëjô namienionô H.J. Derdowsczémù. Mógł ùczëc referatë ò wpłëwie pòétë na kaszëbską rësznotã ë jegò dzélikù dokładłim do bùdowaniégò lëteracczégò jãzëka kaszëbsczégò.

Gduńsk. Òsta niedôwno wëdónô przez wëdôwiznã ROST z Banina „Ewanielëcznô Spiéwa” Aleksandra Labùdë – zbiór tekstów biblëjnëch tołaczonëch na kaszëbsczi. Przez Oficynã CZËC òstôł wëdóny Léòn Heyke ze swòjima „Szôłobùłkama”. Tóm zawiérô dwie dramë „Agùst Szlôga” ë „Katilina”.

Warszawa. We Warszawie je òrganizowóné przë Ùniewersytece Karno Drëchów Kaszëbiznë. Mô za cél, jak jinszé kaszëbsczé młodzëznowé ë sztudérsczé karna, brac zdél w kaszëbsczim żëcym kùlturowim ë zdrëszënowim, zajimac sã robòtą w kaszëbiznie, a temù że są tak dôlek òd Kaszëbów – promòwac kaszëbiznã na cëzëznie. Zakłôdcą je Jãdrzéj Sedlecczi.

Gduńsk. 13. smùtana Karno Sztudérów Pòmòranijô zòrganizowa wieczórk namieniony żëcémù ë ùtwórstwù Aleksandra Labùdë. Bëło rzekłé ò jegò pòliticznym pòzdrzatkù, za jaczi nie béł lëdóny przez niechtërne spòlëznë ë władze przedwòjnowi Pòlsczi ë téż PRLu. Wicy dejade òsta rzekłé ò jegò wiérztach ë felietonach. Czile òstało zadeklamòwónëch przez Damrokã Kwidzynską, Jiwònã Meyer, Sylwestra Nôgla ë Aniã Cupã. Zëńdzenié prowôdzëlë Marijô Bradtke ë Paùl Szczëpta.

Gduńsk. 6. gòdnika ò gòdz. 18.00 Redakcëjô Òdrodë brateczno rôczi swòjich kòlpòrtérów, czëtińców ë drëchów do Tawernë Mestwin w Gduńskù (ul. Straganiarskô 20-22) na TRZECĄ ROCZËZNÃ najégò pismiona. Mdze pòczëstënk, mdze mógł sã napic przédnégò gdunsczégò piwa, pògadac ò kaszëbiznie… Jak co rok mdze zòrganizowóny kònkùrs a w nym òsoblëwô nôdgroda dlô tegò kto wëzgôdnie czësto bëlno na wszëtczé kònkùrsowé pëtania. Łoni dobéł Jerk Ellwart ze Gdini, jaczi dostôł dwarocznik Òdrodë pëszno w skórã òprôwiony.

W rujanie nôwôżniészim wëdarzenim na Kaszëbach bëła mést wëlacëjô do samòrządzënë. Bëło mirno. Òb przedwëlowną biôtkã nie bëło niżódnëch wikszëch sztridów. Jedno co mòże martwic to, że prócz dwùch kandidatów na Kaszëbach, niżóden kaszëbsczi dzejôrz ni miôł w swòjich ùlotkach napisóné ni słowa pò kaszëbskù. A ti co mielë – le blós czile zdaniów. Në a chto téj to miôł rozmiec? Wëlownô biôtka nie je to szkòła cëzëch jãzëków, wastestwò kandidacë! Piszëta pò kaszëbskù! Czë Wë sã swòjegò jãzëka sromôta?!
We władzach wòjewództwa, krézów ë gmin je dosc wiele kaszëbsczich dzejôrzów a òsoblëwie nôleżników Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò. To swiôdczi, że lëdze wierzą tima, co mają kaszëbiznã na stanicach. Wôżné terô, żebë nie zmilëc, nie òmanic wëlowników. Sztërë lata przed Wama!
W wielu placach w sztërkù zamikaniégò tegò numra, jesz nie bëło wiedzec chto mdze za prezydenta (na przëmiôr w Gdunskù). Chòc składë Redów Gmin bëłë w dzélu znóny, më doszlë swiądë, żebë pòżdac z pisaniem ò nich, wszëtkò mdze wiedzec a nowòwëlowóńcë òbjimią swòje fùnkcëje. Analizë ë wëpòwiedzë wëlowónëch najëch przedstôwców – za miesąc.

red.

lecho checzNa naju zemi je fùl pësznëch, tradicëjnëch bùdacëjów. Wezdrzą baro tipiczno… krôjna w kratã, jak to sã gôdô. Place jaczé przëcygają turistów. Jaczé swiôdczą ò naju stôri kùlturze ë tradicëjach. Jednoznaczno kòjarzoné z Kaszëbama…
Czemù czasã je tak jak wezdrzi na òdjimkù ù górë a czasã jak na dole? A òbadwa òdjimczi òstałë zrobioné w jedny wsë!

Czëtôj za miesąc!

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!