8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Fif z Kùtinã razã w Pùckù

Niespòsób òd ni ucec, je z nama na codzéń, mómë doznanié, że nas ùscëgòwiô. W kuńcu, mómë ji dosc, le z drëdżi stronë, jakas nieznónô mòc robi, że lniemë do ni jak mòrë do widu. Kògò, a rëchli co móm na mëslë? Pòlitika, pòlitika i jesz rôz pòlitika. Dzysodnia, chôłpnosc panowaniô je tak wialgô, że sã sta spragłim łupã prawie dlô każdégò. Dëcht le temù, wcyg gôdô ò ni ë ò lëdzach, jaczi sã w „nią bawią”. Pòlitika staje sã czãsto zdrojã natchnieniô satirików, kabaretników. Òni rozmią w spòsób lżészi, letczi ë lubczi, òdkrëc wszelejaczé cemné stronë te warkù. Mają dosc tëli òdwôdżi, bë prosto, udżibac te wiôrztë problemù, jaczé, z jaczis òrądzë, są dlô wielu „niewprowôdzonëch” zakriwóné.
19. rujana, w pëszny kawnicë „Kolumb” w Pùckù, òdbéł sã artisticzny wieczórk, na jaczim wëstąpił, znóny kabaret FiF, to je Rómk Drzéżdżón ë Pioter Cëskòwsczi. Prowôdną témą zéńdzeniô bëłë nôdchòdné samorządzënowé welowanié - w jaczi atmosferze mdą, jak wpłëną na codniowé żëcé zwëkłëch mieszkeńców ëtj. W cekawą kònstrukcëją uchwôconé òstôł psychòlogòwi pòrtret bëtégò pòsła przechôdającégò sã ò reelekcëją. Pòstójca tegò pòznówómë òbez òsobné wëznanié, zamkłé w fòrmie wdôrnika.
Nawkół pierszi témë, pòkazowałë sã téż jinszé sprawë, jaczé nieòdstójno są z nim zrzeszoné. Równak w nôwikszim skrócenim, jak sóm zaswiôdcził Rómk Drzéżdżón, kabaretowi wieczórk bë mógł pòdzélëc na trzë dërżéniowé dzéle: wstãp, rozwinienié: pòlitika – dëtczi - seks, no ë gwësno kuńc.
Atmosfera wieczorka bëła bëlnô. Wszetcë skòscérzony, bawilë sã dobrze, bò smiéch na jich gãbãch bëło całi czas widzec. Dejade tégò wieczora kawnica „Kolumb” bëła kò pewno jednym z nôgłosniészich môlów w całim Pùckù.
W òprzestónkach midzë pòkôzkama kaszëbsczich kabaretników, dlô stonowaniô rozgrzónëch do czerwònoscë czëców, mùzyczno czarził lëdzy, niedôwno zakładłi kaszëbsczé liriczné karno mùzyczné KÙTIN w składzie Agnesa Bradtke ﷓ klawéra, Michôł Piéper - gùtara. Òb całi wieczór przedstawilë 10 piesniów - dokôzów równo Agnesë ë Michała, m.jn. Spik, Wdôr, Sniég, Sama, Kuli, Melk.
Sami muzykańcë zeswiôdczëlë, że to bëło wôrt grac dlô taczi pùbliczi, jakô nimo szpòrtownégò zéńzdeniô, rozmia môłknąc przë piérszim côrniãcym jinstrumentów.
Jak gôdô przëmówka: smiéch je zdrowié, ë nie je to gwësno blós taczé tam gôdanié, le sprôwdzóny uczało dokôzënk niejednégò specjalistë. Dzãki némù nasz stón dëcha je w niespòdzójny fòrmie, a to wpłiwô na naje òglowé czëcé, tak dalek, że pò prôwdze chce nóm sã żëc!
Taką „smiéchòwą” terapiją dôwô kabaret FiF, jaczi przekôzywô swòjim słëchincóm pòzytiwną stëtkòsc. Nie może równak przepùscëc prôwdë, że òbez elementë hùmòru, czãsto òstôwają jakòs „szmuglowóne” prôwdzëwé sprawë, nad jaczima wôrt sã përznã dłëżi namëslëc.
Artisticzni duetk kabaretu FiF ë mùzycznégò karna KÙTIN, òkôzôł sã szosã w dzesątkã. Czë spòtkają sã jesz razã? Tégò mést nicht, nawetka òni sami, nie są w sztãdze wiedzec. Jak gôdô teòrijô fizyczi, że dwa procëmstójné biegùnë wiedno przëcygają sã! Në téj do przińdnégò przëcyganiô!

M.Bradtke

zaczątk 


Dze ë czéj mòże terô ùczëc karno Kùtin?

15. smùtan Dzewiąté Midzënôrodowé Téatrowé Warkòwnie Parchòwò
6. gòdnik Roczëzna Òdrodë, Tawerna Mestwin, (Straganiarskô 20-22) Gduńsk
7. gòdnik Bédacëjô na zachã brëkùjącëch w Rëmie.