8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

Dejade je!
Nadbôłtowi Center Kùlturë we Gduńskù - jedna z nôlepi znónëch jinstitucëjów zajimającëch sã kùlturã wkółbôłtëcką na Kaszëbach - zrëchtowa w kòscele sw. Jana wëstôwk „Gduńsk - dwiérze wdôru”. Naju czëtińcë zwarcëlë najã ùwôgã, że na jinstalacëji kòle banowi stacëji w Gduńskù Głównym, jakô zachãcywô do òdwiedzeniô wëstôwkù, nie ma nôdpisu w jãzëkù kaszëbsczim. Je w pòlsczim, rusczim, miemiecczim, żëdowsczim, jitalsczim…

Westrzód wicy jak 10 jãzëków, ni mòże nalézc kaszëbiznë. Czemù tak sã stało? Zabëcé? Lëchô wòlô? Gôdóm z Adamã Hlebòwiczã, dôwcą deje ë autorã wëstôwkù.
- To nie je lëchô wòlô z naju starnë. Terô czëjã, że to mia bëc, a më - céchòwnik jaczi to robił - jesmë czësto ò tim zabëlë. Czéjbë chtos nama miôł to rzekłé przódë…Në a pòza tim Kaszëbi są héwòtny, a më tuwò - jak je widzec - mómë wëpisóné wszëtczé jãzëczi gòsców tegò gardu.
Në, jeżlë to mô bëc na taczi ôrt - téj grãdo miec co procëm. Chòc përznã mie ti kaszëbiznë brëkùje. Na zôstny rôz mdzemë mielë starã, żebë jinaczi to òtaksowac ë ò kaszëbiznie na zachãcbach nie zabëc - dodôwô czerownik.
Scenariją zrëchtowôł kaszëbsczi pisôrz Paweł Huelle. Kaszëbizna na samim wëstôwkù dejade je przëtomnô. Wëstôwk nie je letczi, gwësno téż temù, że je mùltimedialny - w zacht dzélu je zrëchtowóny ë prezentowóny na kòmpùtrach, z jaczima starszô generacëjô mô wiedno përznã jiwru. Dôwô dejade przezérk historiji gardu. Bòkadny historiji. Òd zôczątków - gôdczi ò Subisławie, dzejów zôkònu cysterów… Historiją Gduńska wpisóną w historiją Kaszëbów je widzec na wëstôwkù, chòc nie je to pierszi jegò zgrôw. - Kaszëbi bëlë ë są tuwò gòspòdôrzama, a Gduńsk je bòkadny òbez tã wielokùlturowòsc. - gôdô jesz A. Hlebòwicz - Òsoblëwie dlô kaszëbiznë naju Center téż dosc tëli robi: dzãka nóm kaszëbizna bëła niedôwno w Téatrze Wëbrzeżé, dze grało czile kaszëbsczich karnów, lëdowé karno Kòleczkòwianie wëjacha niedôwno na kòncertową wanogã, midzë jinszima na Syberiją.
Ùdbë Nadbôłtowégò Centra Kùlturë swiôdczą, że ta jinstitucëjô chce brac dzél w żëcym kaszëbsczi kùlturë. W nôblëższim czasu - na przełómie rokù mdze zòrganizowóny wëstôwk kaszëbsczich szopków-betlejemków. Przédnictwò NCK je zajinteresowóné kaszëbizną - kùlturą znade Bôłtu. Chòc jak na dzysô ni móm niżódny ùdbë taczégò kaszëbsczégò wëstôwkù, czéj chtos przindze do mie z taką ùdbą - mòżlëwòtë są wiôldżé. - gôdô na zakùńczenié Hlebòwicz.
P. Szczëpta

Wëstôwk je òtemkłi jesz do 24. smùtana w kòscele sw. Jana w Gduńskù (ùl. Swiãtojanskô, Center Gduńska).

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!