8 (20) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• De jade je !
• Szôlony tuńc
• 30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi
• Chto mdze terô rządzył wejrowską mùzeją ?
• Prawa nôrodnëch miészëznów

Krzëwim òkã…:

• Słowôrzk Rësznotë Kaszëbsczi

Wiele smiéchù...

• 'Taći dlëđi đibći ćij!' ë 'Majkel Dżeksón'

Kùltura:

• Fif z Kùtinã razã w Pùckù
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia. (2/2)
• Promòcëjô „Wanodżi pò mëslach”
• Ze słowôrza Zëchtë

Drama:

• Kaszëbsczi strój

30 Lat Mùzeji Zôpôdno-Kaszëbsczi

Mùzejô Zôpôdno-Kaszëbskô w Bëtowie mô latos bëlną roczëznã. Ju òd trzedzësce lat zbiérô zabëtczi kùlture dobëtkòwi Kaszëbów.

Kòżden chto le përznã czuł ò Bëtowsczi Mùzëji, przechôdô mù na mësl kùltura kaszëbskô ë ji szeroczi rozkòscërzanié.
Òficjalno dzejanié zaczãła w 1972 rokù, równak zaczątk kòlekcëje sygô smùtana 1962 rokù. Piérszima eksponatama bëłë nôrzãdza gbùrsczé, tkacczé, rëbòcczé ë jinszé, jaczé òstałë pòkôzóné w Krézowim Dodomù Kùlturë.
Môl òstôł zagwësniony dlô Mùzëji w Dodómie Zôkònnym, pòłożonym w nordowim skrzëdle zómkù krzëżacczégò. Tén bùdink razã z Basztą Młënową ë Wiéżą Prochówą zawiérô sã w zómkòwi grëpie mùzejowi.
Zôczątczi dzejaniégò mùzeji bëło baro drãdżé bez warënczi môlowé, fëlowało midzë jinszima składów mùzejowëch. Sytuacëjô ta pòlepsza sã dopiérzë na zaczątkù lat 90ëch, czédë òsta zakùńczonô bùdowã dzélu zómkù przerëchtowónégò na môl mùzeji. Piérwszim direchtorã béł Pioter Cëlecczi, dzysodnia fùnkcëją tã sprawùje Janusz Kopidłowsczi.
Z leżnoscë roczëznë prôcownicë Mùzeji przerëchtowalë konferencëją nôùkòwą namienioną kùlturze ë historëji bëtowsczi òbéńdë. Swòje referatë wëgłoszëlë antropòlodzë, architekcë ë historicë. Wôżnym dzélã programù bëło téż òtemkniãcé wëstôwkù „Tereczesnô sztëka lëdowô Kaszëbów”. Béł to wëstôwk pòkònkùrsowi, chtëren òstôł wëróżniony bez Mùzeją Historiczno-Etnograficzną w Chònicach. Wëstôwk nen je mòżno òbzerac do kùńca gromicznika.
Mùzëjô na swòjã roczëzna dosta pòdark: archiwa z zapiskama zemi bëtowsczi z lat 1976-1989 nieżëjący ju prof. Jadwidżi Kùcharsczi z Ùniwersytetu Łódzczégò.
Zôpadno-Kaszëbskô Mùzejô w Bëtowie mô téż swój bùtnowi òddzél w Szkòle we wsë Płotowò. Są tam dwie zale wëstôwkówé namienioné szkółowiznie pòlsczi w Miemcach ë dzejaniémù Partu Pòlôchów w Miemcach. Je téż komplétno ùmeblowónô szkòłowô jizba z czasów midzëwòjnowëch.
Do dzysdnia bëtowskô Mùzejô zòrganizowa wiele westôwków nie blós u se, a téż w Łowiczu, Człochòwie ë Seradzu.
Wôżny dzél dzejaniô Mùzeji to dokazë wëdôwniczé: prowôdniczi, jinfòrmatorë, ë wëdôwstwa stałé: „Naji Pòmòrzé”.

R.Z. Sobisz

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?