9 (21) / 2002

Roczëzna 'Òdrodë'

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Dze Kaszëbi tam Kaszëbë
• Na zôpadnëch krańcach
• Szwajcarsczi teritorialny regel

Kòmentarze:

• Z żëcégò zajków, trusów ë jinszëch zwiérzãt

Nié le Kaszëbë:

• Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

Kùltura:

• Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)

Lëteratura:

• Roman Drzéżdżón - Swiatë
• W. Czedrowskô - Gdze je ta greńca?

Nowinë - Gdiniô

Prezydent Gdini Wòjcech Szczurk je wëjechóny do Warszawë. Nimò to ùdało sã pògadac z prowôdzëszã Ùrzãdu Gardu, Stanisławã Szwabsczim. Jaczé je ùstawienié Gdini do kaszëbiznë? Gdiniô mô baro cepłé ùstawienié do kaszëbiznë. We Gdini mieszkô dosc tëli wiele Kaszëbów. Chòc sóm nie jem Kaszëba, to móm w ùwôżanim tã kùlturã. W taczim razu czë je mòżlëwòta pòkazaniô sã dwajãzëkòwëch nôdpisów w miesce? W urzãdze? Gwësno, że jo! A dwamòwny urzãdnicë? Czéj są taczi, jaczi gôdają pò kaszëbskù, téj jô nie widzã zôwadów. Jaczi je Waju pòzdrzatk na kaszëbsczi jãzëk we szkòłach? Naji ùstawienié do ùczbë kaszëbsczégò jãzëka mómë baro pòzytiwnë. Dobrim przëmiarã je Spòdlëcznô Szkòła nr 6, jaczi patrónã je Tóna Abraham. Òni òrganizują rozmajité pòdjimiznë dlô kaszëbiznë. (Dzejô hénë kaszëbsczô wespòlëzna „Krosniãta”, szkòła òrganizëje kaszëbsczé deklemòwné kònkùrsë, przë szkòle dzejô Karno Kaszëbskò Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.) Na jaczi ôrt Gdiniô ùmësliwô dac ùzdrzec swòją przënôleżnosc do Kaszëbów? Ùdbómë zaznaczëc tã przënôleżnosc na kòżdi rozegracëji. Òrganizëjemë wszëlejaczé festiwale. We wszëtczich najich wiesołëch swiãtach kaszëbskô kùltura je pòkazowónô ë je ò niã dba. Gdiniô ë gdinianie są baro pòzytiwno nastôwiony do kaszëbiznë. Nick... blós dzejac!! Sopòt mëszlã nôgorzi wëpôdł w ti kònfrontacëji, temù że, nie béł nawetka zainteresowóny naju cządnikã(!!). Mòże prezydent Sopòtu Jack Karnowsczi szëkuje jaczé niespòdzajoscë? Czemù téj òn nie chcôł sã nyma z nama pòdzélec?

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!