1 (22) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Pòlskô w EÙ,Kaszëbë w EÙ
• Dlaczego Liga Polskich Rodzin i mniejszość niemiecka w Polsce boją się Kaszubów i Ślązaków?

Kòmentarze:

• Në, téj je ju ùdba!

Nié le Kaszëbë:

• Znaczenié médiów w rozwiju mòwë

Kùltura:

• Kòlãdë w wejrowsczi Mùzeji
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• A. M. Bartkòwskô - wiérztë

Drama:

• D. Matyjasik - Co sã dzeje w Betlejemie ?

Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Nowi Rok ë jegò wilëjô.

Sylwester ju za nama, Nowi Rok ju przëwitóny. Przëszłë znôu szaré dnie, a pò balach òstôł leno wspòmink. Dejade mëszlã, że jesz na sztót je wôrt copnąc sã do tegò wiesołégò czasu ë pòwiedzec ò rozmajitëch zwëkach, jaczé przódë z nim bëłë zrzeszoné.
Nowi Rok ë jegò wilëjô to czas wróżbów. Je jich tëli, że ni ma w rokù taczich dwùch dniów, w jaczich bë bëłojich wicy. Tikają sã wszëtczégò, co je zrzeszoné z lëdzcczim żëcym, to je: ze smiercą, zdrowim, szczescym, òżenkã, dëtkama, në ë téż wiodrã. Niechtërné z nich ùchòwałë sã do najich czasów, czasã w kąsk jinszim sztôłce, reszta to ju kùlturowi zabitk.
Wróżëc je mòżno na wiele ôrtów. Zëchta dosc tëli mô ò nich nôpisóné. Dzéwczãta, na przëmiôr, bùten wòłałë w cemną noc, a skądka doszło je echò, tam miôł mieszkac „nen wësnióny”. Jeżle nick nie ùczëłë, bëło to znanką, że jesz rok bãdą w dzéwczëctwie. Gòrzi bëło, czej echò przëlecało òd smãtôrza, abò gdzes w jegò stronie zaszczekałë psë – znaczëło to, że dzéwczã, co wòłało, zemrze. Dzeusë téż w wilëją Nowégò Rokù pôlëłë dwie zôdzorë; z nich jedna òznôcza samą zapòlającą, drëgò – mùlka. Jeżlë, czej gasłë, krãcëłë sã do se, bëło to znanką, że młodi sã òżenią. Czasã dzéwczãta, jakbë nie dosc miałë nich jinszich wróżbów, ò północë stôwałë gòłé przed zdrzadłã, bë òbôczëc w nim swòjégò knôpa. Co òbòczëłë to òbòczëłë, a co òbòczëlë knôpi, jaczim sã ùdało zakrasc pòd òkno ë jakòs zazdrzec do westrzódka, ë jak jima sã nen widzënk widzôł – to ju je mòżno sã domëszlëc.
Lëdze mielë wiarã, że chto jaczi je w Nowi Rok, bãdze taczi jaż do zôstnégò. Temù wëstrzégalë sã gòrzu, zwadów ë płaczu. Ùchòwało sã to do dzysô. Bëlë téż przekònóny, że jeżlë w Nowi Rok słunyszkò widno swiécy, całô młodô chòwa pòwëzdëchô. A z wilëją mielë taką wiarã, że smierc człowieka w nen dzéń przepòwiôdô, że w prziszłim rokù zemrze w ti wsë jaż piãtnôsce sztëk lëdzy.
Cekawą wróżbã zapisôł w pòłwie 19. stalatégò Aleksander Hilferding. We swòji prôcë Nédżi Słowianów na pôłniowim sztrãdze Bôłta (Ostatki Słowian na jużnom bieriegu Bałtijskogo moria), nôpisôł, że w wilëją lëdze brelë palecznik, fùlowalë gò mòkrim piôskã ë robilë (kòżden jednã) kùpczi. Jeżle kùpka do rena sã rozleca, znacziło to, że nen chtos, chto jã kłôdł, w rokù zemrze.
Wiele téż bëło zwëków barżi wiesołëch, szpòrtownëch. Chòc w baro ju ùbòdżi pòstacëji, do naszich czasów dochòwało sã robienié przez knôpów psotów òb noc z wilëji na Nowi Rok. Czej ju całô wies sã fejn żużka, òni bùszowalë. Pò jich „robòce” reno wëzdrzało, jakbë òb noc wiôł jaczi czarzony wiater: Wszelejaczé wrota bëłë gdzes dalek za wsą wëwlokłé, sąsadzë mielë pòdmienioną chòwa, kòminë pòzasztopòwóné słomą, wòzë rozkrãcóné. Jak mô nôpisóné Zëchta, knôpi téż wcygalë kòzë na drzewiãta abò daczi.
Te psotë, co sã w nocë dzejałe, bëlë leno ùkòronówanim wiesołégò, nafùlowanégò czeszbą dnia, w jaczim pò prôwdze dosc tëli sã dzejało. Wspòmniec tu wôrt chòcbë le ò roztrãbarchach – brastwach młodëch lëdzy, co bëłë zawiązywóné jesz w Gòdach, a co dzejałë do Nowégò Rokù. Brastwa te sądzëłë spòlëznã wsë (przede wszëtczim pijôków ë rągôrzów – nôgòrszich niegòdzëjôszów), mòce rodë ë Stôri Rok. Sądë te ë wëroczi bëłë jednim wiôldżim szpòrtã, chòc miôłë téż w se jakąs przestrzégã ë zmùszałë òsãdzonégò do zamëszlenia nad sobą. A wëroczi bëłë midze jinszima taczé, jak òpisëją w „Bedekerze kaszëbsczim” autorczi – Róża Òstrowskô ë Jiza Trojanowskô: „[...] do nôwikszégò pijanicë we wsë, czéj wôrcôł przez las z gòspòdë, nôleżnicë brastwa wòłalë: „Pódz, pódz, w piekle ju czekają na cebie!” i pùszczalë jegò gwôsnégò psa z taszlãpą na chrzeptu, żebë pijanica mëslôł, że to diacheł ju takò sã do niegò łasy.” W samą wileją Nowégò Rokù roztrãbarchë sądzëłë Stôri Rok. Bëła to jinscenizacëjô, w jaczi prokùratorã béł Smãtk, a barnimã (adwòkatã) – Janioł Kaszub. Sąd béł pùbliczny.
W wilëją ë Nowi Rok chòdzëlë przebierańcë, jaczi zwelë sã Gwiżdże (nie nôleżi jich mieszac z Gwiôzdkama, co chòdzą òb czas jadwańtu do Gòdów). W Sylwestra chòdzëlë leno chłopi (5 – 6 sztëk) òblokłi w mańtle słomiané ë czôrné kłobùczi. Na jednym z nich bëło nôdpisóné: „Nowi Rok”. Włażëlë òni do chëczë, gôdelë, że przënieslë Nowi Rok, skłôdelë żëczbë, zaspiéwelë, zagrelë ë zatuńcowelë, pò czim bògato òbdôrzony szlë do jinszi. Wszëtcë rôd jich widzëlë, bò bëła wiara, że gdze przińdą, tam bãdze sã dobrze dzejało òb całi nen rok, co mô wnetka nadińc. Na drëdżi dzéń zestôwk przebiérańców ju béł jinszi. Rajbach robilë midzë jinszima: kòminiôrz z kòminiarką, chłop na kòniu, pùklati Żid, chłop co prowadzył miedwiedza, Stôri ë Nowi Rok. Tuńców, psotów ë smiechù nie brakło.
Czej nadchòdzëła północ, bùten robił sã wiôldżi trzôsk. To lëdzë walëlë w grôpczé, bãbnë, strzelalë z batigów, a jak chtos miôł, to ë z flintë. Wiara bëła, że trzôsk zabijô wszëtczé złé ë òdnëkô czôrné mòce. Chcelë lëdze na nen ôrt sprawic, żebë przindny rok béł lepszi òd tegò, co ùchòdzył.
Do dzysô niechtërné te zwëczi sã ùchòwałë. Dobrze, że są – òne pòkôzëją, chto më jesmë za jedny w ti globalny wsë. Dejade jak wëzdrzimë, wiele tich zwëków bëło czédës, to mëszlã òdkrëjemë, żesmë dzysô biédny jak dżadë pòd kòscołã ë naszô kùlturowô apartnota słabo tak jakos wëzdrzi. Naszich zwëków je corôz mni. Dżiną, a më robimë sã szari ë tóniemë w szarocë spólnégò swiata, swiata anielsczégò jãzëka, amerikańsczégò czina, MacDonaldów, superkrómów...
Szczëstlewégò Nowégò Rokù!

G.J. Schramke

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?