2 (23) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jakô mòżé bëc autonomijô ?
• Prôwdzëwô kaszëbskô bùdowizna

Kùltura:

• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• J. Kroplewski - wiérztë
• Roman Drzéżdżón - Swiatë

Wiadło o Kaszëbach

Że Kaszëbi żëją na Pòmòrzim, to më wiémë, ale chcemë le so zapëtac chłopa czë białkã z Francëje czë Latwije. Mdą wiedzelë? Z doswiôdczeniégò wiémë, że czéj wëjedze na zôpôd Europë, téj mùszi lëdzóm tołmaczëc dze są ne Kaszëbë. Midzë Lëtwą ë Miemcama, nad Bôłtã – tak rzeką Kaszëbi cëzyńcóm na zôpôdze. Ju nie mdą mùszelë. Wiadło ò Kaszëbach mdze terô dostãpné wszãdze.

Wszëtkò to sã òdbiwô dzãka temù, że w Europejsczi Ùniji je wialgô dba ò môłé nôrodë ë jejich jãzëczi. To je takô znanka najégò kontinenta, że kòle nas wiedno bëło fùl wszelejaczich lëdzy, różnëch jãzëków. Zdrzëta le chòc na Pòmòrzé: bëlë Kaszëbi, Miemcë (w Gdunskù czë kòle Chòniców), Frizowie (na Karwiensczich Błotach), bëlë Hòlendrzë, Szkòce (w Gdunskù) ë wiele jinszëch. EU terô mô wialgą dbã ò to żebë na naja europejskô znanka òsta ùtrzimónô procëm dominacëji anielsczëznë ë „makdonaldizacëji”. Temù eurojinstitucëje pòmôgają môłim nôrodóm jak Łużëczanie, Frizowie, Baskòwie czë Kaszëbi.
Dlô wespółrobòtë môłëch nôrodów z EÙ òsta pòwòłóné EBLUL (Europejsczé Bùro Môłëch Jãzëków) jaczé mô sedzbã w Brukselë (wej w Òdrodze z gòdnika 2002). W nym trafiają sã przedstôwce môłëch jãzëków ë prócz trzëmaniô łączbë, ùjawerniają téż jinszé projektë wôżné dlô ùtrzëmaniô, rozkòscérzaniô ë wiédzë ò jejich jãzëkù. Nié jinaczi je z Kaszëbama – téż mają swòjégò przedstôwcã, ò czim më piselë w ùszłim miesącu.
Na spòdlim EBLULa òsta dónô ùdba stwòrzeniégò jinternétowégò serwisu namienionégò môłim jãzëkóm. Serwis je dostãpny pò jinternétową adresą www.lingualia.net. Za cél mô skòscérzanié wszeldżich jinfòrmacëjów ò môłëch jãzëkach Europë. Są hénë dzéle namienioné Łużëczanóm, Frizóm ë jinszim. Je téż westrzód nych kaszëbsczi dzél. Mòże na nim nalézc tekstë nôukòwé ò kaszëbiznie pò kaszëbskù ë anielskù, lëteraturã kaszëbską ë lënczi do starnów pò kaszëbskù. Kòmùnikatë na starnie mdą pò kaszëbskù – czéj so wëlëje jãzëk nié anielsczi le kaszëbsczi. To je wiedzec, że mdze mógł wëlowac téż jinszé môłé jãzëczi. Starna je òb kònstrukcëją, òsta zaczãtô w gòdnikù 2002 ë wedle dbów ùtwórców mô bëc zrobionô w rok. A pùzni mdze le blós dodôwóné nowëch tekstów.
A pò co to? – zapitają gwësno niechtërny. Starna ta mô szansã stac sã nôwikszą bazą dónëch nié le ò Kaszëbach ale téż ò jinszëch môłëch jãzëkach. Nôwikszą a do tegò wielojãzëkòwą – dzys naléze tam tekstë w trzech jãzëkach: pò kaszëbskù, anielskù ë pò pòlskù. Mdze to bëlnô òrãga dlô nëch co sã kaszëbizną jinteresëją, abò jã sztudérëją, żebë nalézc nôukòwëch tekstów ò jãzëkù czë historiji. Mdze téż wôrt dlô zwëkłëch lëdzy, jaczi mdą mòglë baro chùtkò wëszëkac so serwis pò kaszëbskù namieniony temù co jich jinteresëje, abò nalézc so lëteraturã, jaczi ni mòże kùpic ju w krómie.
Midzënôrodnô promòcëjô ë rozkòscérzanié kaszëbiznë terô w warënkach wòlnotë, pòliticzny pòjudżi ë téż wchôdaniégò do EU mô wialdżé mòżlëwòtë. Më sami – mòżemë ë mùszimë je wëzwënégòwac – żebë ju wnetka nicht naju za greńcama nie pitôł „Në a dze są ne Kaszëbë?”

P. Szczëpta

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!