3 (24) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 7.
• Czej jô béł maleńczim dzeckã...

Kùltura:

• Czarzą ë grają - Kùtin
• Kaszëbsczé Zôpùstë w Mestwinie (òdjimczi)

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesące
STRËMIANNIK - J.Kroplewsczi

Kòmentarze:

• Na Lesôkach

Latosy kònkùrs Drzéżdżona
Mùzëjô Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò Pòmòrsczi we Wejrowie mô ògłoszoné 8. kònkùrs prozë miona Jana Drzéżdżona. Do dobëcégò są nodgrodë midzë 500 ë 1500 zł. Òrganizatorzë żdają na tekstë do 5. maja 2003.

Kònkùrsowé tekstë – eseje abò òpòwiôdania mògą przënalegac do jedny z dwùch kategòriji: pòlskòjãzëkòwi na témã kaszëbiznë ë Kaszëbów abò kaszëbskòjãzëkòwi na kòżdą témã. Wëmôganié je téż taczé, że prôce sélóné na kònkùrs ni mògą bëc nigdze donądka pùblëkòwóné. Mùzëjô prosy ò tekst w 3 sztëkach maszënopisu, òpisóny zéwiszczã. No samò zéwiszcze mô bëc w zalëmiony kùwerce, w jaczi mają bëc pòdóné jimiã, nôzwëstkò ë adresa autora.
Finôł kònkùrsu mdze w pòłwie maja. Za jinfòrmacëjama mòże zwònic do mùzëji (0..58) 672 29 56, 672 25 66 ë pisac mejle sekretariat@muzeum.wejherowo.pl.

ws


Żeńba na pòsobné sztërdzescë lat

„Pòmerania”, nôjdłëżi trëwającé kaszëbsczé pismiono, ju jaż sztëdzescë lat! Czemù pòwsta? Dzãka jaczim filaróm Pòmerania przedërcha nôcãżczé czasë?„Jawernota czasu roczëznów ë pierszich lat Pòmerani je tak dalekô, że gwësno cãżko do rozmieniô” gôdô Wòjcech Czedrowsczi w artiklu „Òna nama sã ùdała”. Pismiono pòwsta w 1961. rokù w òdpòwiédzë na rozsądzënk ò likwidacëje cządnika „Kaszëbë”. Kaszëbi są zwëczajnym narodã, jaczi domôgôł sã rzeczë jawernëch. Doch kòżden człowiek bë chcôł gadac w swòjim domôcym jãzëkù, czëtac „swòjé” pismiona, chòdzëc do swòjégò kòscoła. „Wedle mie pismiono pòwsta w òdpòwiedzë na pòtrzébã samoùczeniô ë w miarã pòjużnégò wëpòwiôdniô sã òkrãżô Zrzeszeniô” gôdô dzysdniowi przédny redachtor, Artur Jabłońsczi. [...]


Nôbarżi pôłniowé Kaszëbë

W òstatnym tidzeniu gromicznika w Czechach, w Pradze òdbëłë sã Dni Kaszëbsczi. Wespółòrganizowóné bëłë przez Òdrodã ë Karno Drëchów Łużëcë Part Kaszëbskò Pòłabsczi. Sta sã òrãgą dlô zéńdzeniégò badérów ë jinszëch òsób zajinteresowónëch kaszëzbizną. A taczich w stolëcë Czech je wiele.

Zéńdzenia ë wëkładë dérowałë sztërë dnie. Nôprzód w Nôrodny Mùzëji òdbëłë sã òdczëtë Władisława Knola ò jãzëkù kaszëbsczim ë jegò zesôdzenim z czesczëzną ë Paùla Szczëptë ò tereczasny kaszëbsczi lëteraturze ë sytuacëji kaszëbsczich médiów ë pismieniznë. Miôł plac téż pòkôz òdjimków tradicëjny kaszëbsczi bùdowiznë.[...]

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!