3 (24) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 7.
• Czej jô béł maleńczim dzeckã...

Kùltura:

• Czarzą ë grają - Kùtin
• Kaszëbsczé Zôpùstë w Mestwinie (òdjimczi)

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesące
STRËMIANNIK - J.Kroplewsczi

Kòmentarze:

• Na Lesôkach

Czarzą ë grają

Westrzód kaszëbsczich mùzyków móże nalézc wielu lëdowëch ùtwórców a téż czile karnów grającëch mùzykã „normalną”, rockòwą czë pòézëją spiéwóną. Jednym z taczich karnów je Kùtin grający pòézëją spiéwóną.

Karno Kùtin òsta zakładłé na jeseni przez Agnesã Bradtke (klawir, spiéw), sztudérkã Mùzyczny Akademiji we Gduńskù ë Michała Piépra (gùtara, spiéw), dôwnégò spiéwôka rokòwi Chëczë. Równak deja bëła ju przódë. Ùdba żebë zrobic taczé prawie karno sã narodzëła na wrãcziwanim nôdgronë Stolëma rok temù, czéj zakłôdcë Kùtina pierszi rôz zagrelë razã. Karno zaczãło dejade regùlarno kòncertowac òd 17. rujana, czéj grało na promòcëji nowégò zbierka wiérztów Jana Zbrzëcë w Lãbòrgù. Òd tegò czasu grelë dosc czãsto, midzë jinszima na roczëznie Òdrodë ë téatrowim festiwalu w Parchòwie.
Do zakłôdców karna, Agnesë ë Michała, chùtkò dołączëła Magda Jabłonskô (kòntrabas). Òstatny kòncert karna – na kaszëbsczich zôpùstach 3.03.2003. òdbéł sã w rozszerzonym składze, z grającym na akòrdiji Krësztofã Zimmermannã.

Kùtin grô kaszëbską pòézëją spiéwóną taczich kaszëbsczich pòétów jak L. Heyke, A. Labùda, J. Zbrzëca, R. Drzéżdżón. Téż są przez nich spiéwóné tekstë gùtarzëstë – Michała Piépra. Mùzyka je pisónô przez karno.
Pòézëjô wiednô nôlepi òddôwô to, co je w lëdzczi dëszë, a temù më spiéwómë pò kaszëbskù, że je to naj jãzëk, z jaczégò jesmë bùszny. To mùszi tak dzejac, żebë kaszëbizna bëła przëtomnô we wszëtczich dzélach żëcégò, téż w mùzyce. – gôdô Agnes Bradtke Są kaszëbsczé karna rokòwé, a nie bëło karna grającégò pòézëją. Temù pòwstôł Kùtin.
Miono Kùtin je baro cekawé ë baro pòmôgô karnu bëc chùtkò pòznôwóné. Westrzód wielu tipicznëch mionów, archajiczné „Kùtin” (stôrokaszëbsczé: czarznik, czarzecél), kòjarzi sã z dôwną wialgòscą kaszëbsczégò nôrodu.
Karno mô nalazłé gwôsny stil, to je gwësné, z czasã gò rozwijô a nen stôwô sã corôz barżi ùbòkadniony. Jak gôdają nôleżnicë, mają sã ju nalazłé w mùzyczny jawernoce, wiedzą dze je jich môl, ë nie mdą tegò swòjégò ôrta graniégò zjinaczac.
Na lato je ùdbónô mùzycznô wanoga pò Kaszëbach ë kòncertë we wikszoscë kaszëbsczich gardów. Karno téż so ùdbô nagrac platã CD, mô na to nalazłé dëtczi ë studio. Jeden je le jiwer – Agnesa ë Magda są sztudérkama òstatnégò rokù Mùzyczny Akademiji ë maja przed sobą terô cãżczi cząd. Temù plata mùszi bëc òdkładłô na pùzni. Ale jak sami gôdają, gwës sã nie pòddadzą ë plata mdze jesz latos.

P. Kąsk

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?