3 (24) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 7.
• Czej jô béł maleńczim dzeckã...

Kùltura:

• Czarzą ë grają - Kùtin
• Kaszëbsczé Zôpùstë w Mestwinie (òdjimczi)

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesące
STRËMIANNIK - J.Kroplewsczi

Kòmentarze:

• Na Lesôkach

Nôbarżi pôłniowé Kaszëbë

W òstatnym tidzeniu gromicznika w Czechach, w Pradze òdbëłë sã Dni Kaszëbsczi. Wespółòrganizowóné bëłë przez Òdrodã ë Karno Drëchów Łużëcë Part Kaszëbskò Pòłabsczi. Sta sã òrãgą dlô zéńdzeniégò badérów ë jinszëch òsób zajinteresowónëch kaszëzbizną. A taczich w stolëcë Czech je wiele.

Zéńdzenia ë wëkładë dérowałë sztërë dnie. Nôprzód w Nôrodny Mùzëji òdbëłë sã òdczëtë Władisława Knola ò jãzëkù kaszëbsczim ë jegò zesôdzenim z czesczëzną ë Paùla Szczëptë ò tereczasny kaszëbsczi lëteraturze ë sytuacëji kaszëbsczich médiów ë pismieniznë. Miôł plac téż pòkôz òdjimków tradicëjny kaszëbsczi bùdowiznë.
Zéńdzenié w Nôrodny Mùzëji bëło òrãgą, żebë zajinaugùrowac dzejanié Kaszëbskò Pòłabsczégò partu Karna Drëchów Łużëcë. Czerownikã òstôł wespółrobiący z Òdrodą Władisłôw Knol, rodzony Czech, jaczi òd lat jinteresëje sã kaszëbizną ë pisze pò kaszëbskù. – To baro wôżné, że w najim karnie je part, jaczi przedstôwiô jãzëk ë kùlturã najëch nôbarżi nordowëch słowiansczich bracynów. – gôdôł Radek Czermak, przedstôwca włôdzów Karna.
Na drëdżi dzéń òdbëłë sã zéńdzenia w Bibliotece Słowiansczi, jedny z nôwikszich bibliotéków skòscérzającëch ksążczi ë dokùmentë sparłãczoné z historiją, lëteraturą ë jãzëkama Słowión. Kòle 50 ksążk kaszëbsczich, jaczé òstałë bibliotéce przekôzóné, òsta ùfùndowóné przez Kaszëbsczi Jinstitut we Gduńskù, Òficynã Czëc Wòjcecha Czedrowsczégò ze Gduńska ë Mùzëją Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò Pòmòrsczi we Wejrowie.
Bëłë téż zéńdzenia ze slawistama ë ùczałima z Ùniwesytetu Karola w Pradze. Bëło wiele rzekłé ò tim, że je wôrt ë je nót stwòrzëc w Pradze lektorat jãzëka kaszëbsczégò. – Praga je mést pierszim ë nôlepszim placã bùten Pòmòrzégò, dze je nót stwòrzëc kaszëbsczi lektorat. – gôdôł prof. Marvan. Pò prôwdze na Ùniwersytece mają lektoratë bezmała wszëtczich jãzëków słowiansczich ë ò Pradze sã gôdô, że je stolëcą zôpadny Słowianiznë.
Karno Drëchów Łużëcë Kaszëbskò Pòłabsczi Part je zajinteresowóné przëjazdã na Kaszëbë, żebë lepi pòznac Kaszëbów, kùlturã ë jãzëk kaszëbsczi. Wialdżé je téż zajinteresowanié kùrsama kaszëbiznë. Je baro mòżlëwé, że bądzemë gòscëc czesczich sztudérów ju w maju. Chcą òni przëjachac na Zjôzd Kaszëbów, jaczi w tim rokù mô bëc òrganizowóny w pòłwie maja we Stôłpskù.

ps

zaczątk 


Odroda
Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny