4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze

Przed ùczniama 3. klas dżimnazëjów je terô cząd wëlowaniô swòji dalszi drodżi żëcégò, szkòłë, w jaczi mdą cygnëlë dali swòjã edukacëją. Na rënkù naddżimnazjowëch szkół zaczinô sã scyganié sã ò kandidatów ë pòdania. Wiele szkòłów òrganizëje „òtemkłé dwiérze” – rozegracëje promùjącé szkòłã, ze dbą pòkôzaniô że dëcht ta szkòła je nôlepszô dlô Ce, dżimnazjalësto!

Sztôłcenié aktiw lëdzy, z dôżną rózgą na swòji Tatczëznie, zwikszanié czëcégò bùchë sparłãczonégò z placã ùrodzeniégò ë młodoscë. Ne zgrôwë ùjawerniô ju dwanôsce lat Kaszëbskô Òglowòsztôłcącô Licëjô w Brusach. Szmakã klimë jakô je w szkòle, warënczi nôuczi, szkólnëch ë ùczniów mòglë pòznac dżimnazjalëscë, jaczi 21. strëmiannika zjachelë sã do ny szkòłë. Rozegracëjô sã nazéwa Òtemkłé Dwiérze – Zymk w KÒL. Dbą direchtorë Henrika Krzosczi je, żebë zymk dérowôł wiedno. A jaczi są argùmentë, żebë ùczëc sã w KÒL?

W szkòłowim rokù 2002-2003 mdą 3 òddzéle: matematiczno-fizyczny, bilogòwò-chemiczny (z òcharną rodë) ë hùmanysticzny. Ùcznie ùczą sã dwùch jãzëków, wëlëją spòmidzë anielsczëznë, miemczëznë ë rusczëznë. Młodzëzna mòże ùjawerniac swòje zajinteresowania m.jn. w Młodzëznowim Karnie Kaszëbów, Europejsczim Karnie, ekòlogòwim, òdjimkòwim, téatrowim, filozofòwim, spòrtowim ëjn. Jejich dokazë bëło mòżno òbezdrzéc na wëstôwkach zrëchtowónëch przez ùczniów. Dodôwkòwé ùczbë w KÒL są to: filozofijô, jãzëk, kùltura kaszëbskô (a je mòżno z kaszëbsczégò zdawac maturã!) ë pòdjimiznë. Edukacëje służą téż didakticzné wanodżi. Szkòła òrganizëje wiele rozegracëjów ò jaczich mòże czëtac w Òdrodze, taczich jak Kònkùrs Kaszëbsczi Pòézëje, nôukòwé sympòzëje, szkòłowé diskùsëje. Wszëtkò to ùrzidzô ùczniów do aktiwnotë ë rozwijô jejich wiédzą. Ùcznióm z Brus je lżi trafic sã z ùczałima, pòlitikama czë lëdzama kùlturë. Wedle statisticzi kòle 60% cygnie nôukã dali na wëższich szkòłach, nôczãscy są nima: Gduńsczi Ùniwersytet, Ùniwersytet Mikołaja Kòpernika w Torniu, Ùniwersytet Adama Mickewicza w Pòznaniu, Bidgòskô Akademijô. Jinszi ùczą sã w pòmaturowëch ë pòlicëjowëch szkòłach.
Pitóny ùcznie KÒL gôdelë, że mielë nã szkòłã wëlowóné przede wszëtczim temù, że je blëzë. Terô widzą téż jinszé ji dobré stronë: niewiele ùczniów, wëcmanizna, wiele rozegracëjów, fejn szkólny… je czëc nôczãscy wëstrzód nich.
Midzë jinszima òb Òtemkłé Dwiérze, mógł òbezdrzec pòkôzczi tuńców zrëchtowóné przez ùczennice KÒL. Nôwicy zajinteresowaniégò scygnãłë kòncertë rokòwégò karna Kòmpanijô Wãdzëbôków, jaczé promòwa swòjã platã ë karna Kònflikt.
Różny lëdze różnie rzeką czë je wôrt ùczëc sã w KÒL. Czãscy mést je czëc, że jo.

A. Cupa

 

zaczątk 


Odroda
Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny.