4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Nie béł jinszi òd pòslédnëch
5. łżëkwiata Karno Sztudérów „Pòmòranijô” zòrganizowa Kònkùrs Wiédzë ò Pòmòrzim. Kònkùrs je òrganizowóny òd 1986, ë latos – jak wiedno – bëło zachtné zajinteresowanié nim.

Zgłoszenia òstałë sélóné z 27 szkòłów z całégò Pòmòrzô. Przédnik Karna – Krësztof Kòrda – je dbë, że nôwicy w taczim wialdżim ùdzélu pòmògła refòrma szkòłowiznë ë terëczasny system, jaczi zachãcywô szkólnëch do ùrzidzaniô ë rëchtowaniô swòjich ùczniów do kònkùrsów ë òlimpiadów.
Z 86 òsób, jaczé sã dosta do finału we Gduńskù, przëjacha 71. Tuwò mùszëlë nôprzód przeńc przez test, w jaczim bëło 45 pëtaniów z geògrafije, lëteraturë ë historije. Nie béł baro grãdi – gôdają nôleżnicë Pòmòraniji. Jinaczi gwës mëszlą ò nim ùczniowie, bò pòłwa z nich bëlno òdpòwiedza na nie wicy jak 50 pëtaniów. Nicht nie dobéł 40 pùnktów (45 bëło maksymùm), 14% dosta „dwùjã”. Pëtania pò prôwdze nie bëłë grãdé, a wëniczi testu mògą swiôdczëc le ò przërëchtowanim ùczãstników. Przezérającë òdpòwiédzë z testów òcenionëch na „sygająco”, pòłwa nie zna nôzwëstka dzysdniowégò przédnika K-PZ!
Drëdżi dzél bëłë to jak wiedno eseje na jednã témã. Do tegò dzéla sã dostałë le blós òsobë ò nôwëższi lëczbie pùnktów, a taczi bëło 9. Tradicëjno wikszosc z nich wëlowa témã z geògrafije. Latos mielë pisac na témã: „Bédowónô wanoga pò Kaszëbach, môle atraktiwné turisticzno”. Wasta prof. J. Szukalsczi, nôleżnik żiri, miôł dosc tëli robòtë, bò mùszôł sprawdzëc jaż 7 esejów. Na zakùńczenié miôł rzekłé, że baro niewiele bëło pisóné ò krajobrazu, jaczi béł nôwicy wôrt òpisaniégò ë pòdsztrichniãcégò. Z wikszëch félów wëmienił téż zjinakã lëpów na bùczi z Aleje e Rzucewie. Równak bëłë téż òsobë, jaczé dostałë „baro bëlną”. Tak òsta òcenionô na przëmiôr przez wastã dra K. Brusczégò prôca ò rësznocë Młodokaszëbów. Nicht nie wëlowôł témë z lëteraturë („Òpiszë nôwôżniészé znanczi jednégò kaszëbsczégò pisarza”) a òbez to trzecy ùczãstnik kòmisëje, wasta dr. M. Cybùlsczi ni miôł niżódny prôcë do sprawdzeniégò.
Kònkùrs bùdzy wiele pòdskacënë ò czim swiôdczi to, że dwie ùczãstniczczi zrezygnowałë z 2. ë 3. dzéla Kònkùrsu. Miałë rzekłé, że nie są dosc tëli przërëchtowóné do nëch pitaniów, jaczé dostałë.
Pòslédny dzél Kònkùrsu – dzél ùstny, na jaczim 6 òsób òdpòwiôdało na 3 losowóné pitania – òsta zdominowónô przez brutczi z dwùch szkòłów Òglowòsztôłcący Licëje miona S. Żeromsczégò z Pùcka ë Zrzeszë Òglowòsztôłcącëch Szkòłów miona S. Żeromsczégò z Lãbòrga. Dobëła (nié pierszi rôz) Justina Wenta z Lãbòrga, drëdżé place mają dobëté: Joana Mùdlaff, Jiwòna Maszota, Jiwòna Marzejón ë Magdalena Grzãdzëckô. Laureacë pierszich 10 placów dostelë ksążczi ë platë CD karna Kòmpanijô Wãdzëbôków.
Wedle wastë prof. J. Szukalsczégò nen kònkùrs nie béł jinszi òd pòslédnëch, le szkòda – jak rzekł – że słëchińców na òstatnym, ùstnym dzélu bëło mni, bò wikszosc ùczniów ë szkólnëch pò pierszim dzélu pòjacha.

ac, pk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!