4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Kaszëbsczé chëcze z dëszą

Że kaszëbsczé chëcze mają dëszã, bëło mòżno sã przekònac na òtemknienim wëstôwka òdjimków tradicëjny kaszëbsczi bùdowiznë, a òbzerac je jesz mòże do 12. 04. na Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznym Gduńsczégò Ùniwersytetu.

Pòkôzk béł wespółòrganizowóny przez nają Redakcëją, Stowôrã Rémùs ë Karno Sztudérów Pòmòranijô przë wialdżi wspómóżce Tadeusza Chrzanowsczégò, robiącégò w Kaszëbsczim Krajobrazowim Parkù, penzjonowónégò wòjewódzczégò kònserwatorë zabëtków.
Wëstôwk pòkazywô drewnianą bùdowiznã na Kaszëbach, drzewiané gbùrsczé chëcze, bùdë, bùdinczi, kòscołë ë jinszé wsowé òbiektë pòwstałé we wikszoscë w 19. stalatim.
Na skùtk cywilizacjowëch cësków na pòkònie 20. st. mają so rozpòmiónowóné mùrowóné bùdowinë. Lëdowô bùdowizna na Kaszëbach tak a tak nie stracëła swòji nôrodny znankòwiznë, swòjich znanków. Na kaszëbsczi wsë ë pò dzys je mòżno òbaczëc tradicëjną bùdowiznã – kaszëbsczé chëcze, jaczi òstałë przestôwioné ë ùwiecznioné na hewòtnim wëstôwkù.
Na òdjimkach je pòkôzónô ta lëdowô bùdowizna z różnëch òkòlów Kaszëbów, òdjimczi òstałë zrobioné midzë jinszima przez: D.W. Pazdzersczégò, P. Szczëptã, K. Kòrdã, G.J. Schramkã ë M. Bòrzëszkòwsczégò. Na wëstôwk sã skłôdają téż fòtogramë – pòkònkùrsowé dokôzczi z wëstôwka „Dôwnô ë terëczasnô architektura w òbrazu Kaszëbów” (Kartuzë 2001), ùżëczoné przez T. Chrzanowsczégò ze zbiernicë Kaszëbsczéò Krajobrazowégò Parkù w Kartëzach.
Na òtemkniãcé wëstôwka zaczął trzëmac gôdkã T. Chrzanowsczi ë gôdôł ò dzejach ë tradicëje bùdowiznë na Kaszëbach. Mô òn rzekłé ò kònstrukcëje réglowi ë rodnëch materiałach, ùżiwónëch w bùdowiznie na kaszëbsczi wsë. Prócz tegò òpòwiôdôł ò dzysészëznie ë przińdnoce òbéńdowi bùdowiznë na Kaszëbach, a téż przedstôwiôł òbsyg dzejnotë KKP, jaczi chcôł barnic òbrôz kaszëbsczi zemie dzéń przez weńdzenim Pòlsczi do Europejsczi Ùniji.

A. Dradrach

(…)
W môłëch chëczach pòzamkniãti
Naszëch òjców swiat,
W bôjkach, spiéwach pòzaklãti
Jejich mësli kwiat.

Ten to skôrb, co òstawilë,
Jak czéj pòla gón,
Żebësmë gò òbrobilë,
Wzeszedł bë nóm plón!
(J. Karnowsczi, 1910)

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!