4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Ùroczëzna Pomeranii

Wieczór 25. strëmiannika w nafùlwóny kaszëbsczim lëdã zalë Tawernë Mestwin òdbëła sã wiôlgô rozegracëjô cządnika Pomerania – ùroczësté ùérowienié Skrama Òdmùzdowima, Lëteracką Nôdgrodą miona Rómana Wróblewsczégò, a téż Nôdgodą w Esejowim Kònkùrsu Pamiãcë Bolesa Faca.
Rozegracëjô òtemkł, przëwitôł gòscy ë przëbôcził historiją nôdgrodë przédny redachtor Pomeranii Artur Jabłońsczi. Pò nim ksądz Róman Skwiercz òdczëtôł ùriwk z Żëcégò i przigòdów Remùsa Aleksandra Majkòwsczégò ò Arimanie-Smãtkù ë Sowach, Òrmùzdze ë jegò Skrach, a pòtémù przëszło do tegò co nôwôżniéjszé – ùroczëstégò wrãcziwaniégò.
Skrama Òrmùzdowima, przëznówônima za wësoką artisticzną, kùlturalną ë zdrëszënową aktiwnotã dlô rozwiju ë promòcëji kaszëbiznë latos òstalë ùtczony: Éwa Kùr z Dãbków – przédnik partu Kaszëbskò – Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò w Prokòwie, załóżca dzecnégò karna folkloristicznégò Jurczi; Terésa Mùdlaff z Żelestrzéwa – dzejôrka swòjégò òkòlégò w mùzycznym dzélu kùlturë; Mark Czôrnowsczi z Brusów – przédnik Kaszëbsczégò Lëdowégò Karna Krëbane, a téż direchtor brusczégò Młodzëznowégò Dodomù Kùlturë; Marión Majkòwsczi z Ùstczi – przédnik ùstecczégò partu K-PZ, ùtwórca wspòminkòwëch ksążków Na kaszubskich pustkach ë Z pustek w świat; Edmùnd Szëmikòwsczi z Lënie – znóny hafcôrz, ùtwórca hafcôrsczich wëstôwków, a téż kònkùrsów.
Nôdgrodã miona Wróblewsczégò, przëznôwóną dlô młodëch ùtalentowónëch lëteratów kaszëbsczich dostôł Macéj Dorau z Radunia – młodi pòéta, co swój debùt miôł akùratno w Òdrodze.
Dobiwczënią w esejowim kònkùrsu pamiãcë Bòlesa Faca òsta ju trzecy rôz Danuta Kristina Sykòrskô z Klawkòwa. Pò oficjalnym dzélu ùroczëznë bëtnicë mòglë spòkójno pòjesc kùcha, wëpic kawã, a wësłëchac kòncertu nôdgrodzony Skrą Teresë Mùdlaff ë ji sëna.

Jôbard

zaczątk 


Odroda
Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny.