4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Roczëzna smiercë Józefa Dżerszewsczégò

Latos je 60. roczëzna smiercë Józefa Dżerszewsczégò, jednégò z prowôdników Krëjamczi Wòjarsczi Òrganizacëji „Grif Kaszëbsczi”. Z ti leżnoscë Lëpnicczi Part K-PZ òrganizëje patrioticzną ùroczëznã. – Mô to przëbaczëc wszëtczim grãdë biôtczi ë smierc za Tatczëznã nôleżników Grifa. Niech na ùroczëzna przëbôczi nama jaką òfiarã mają składłé Kaszëbi-Pòmòrzanie w biôtce z rabczincą – napisôł przédnik lëpnicczégò partu Jãdrzéj Lemanczik w rôczbie.
Ùroczëzna mdze 31. maja, zôczątk ò 14.00. Môl – Bòrzëszkòwë – òstôł wëlowóny dlôte, że hénë je grób J. Dżerszewsczégò. Òrganizatorowie ùdbają prócz òficjalnégò dzéla téż dzél artisticzny w Dodomie Strôżôka.
„Grif Kaszëbsczi” () bëła to kaszëbskô partizanckô armijô jakô biôtka procëm miemiecczémù rabczincowi. Ùznôwa wiéchrzëznã Pòlsczégò Rzãdu w Londinie. Ji ùtwórcą béł Józef Dambek, a ledżendowim prowôdnikã ks. płk. Józef Wrëcza.


W lëpińcu – do Stôłpska

Latosy Zjôzd Kaszëbów ë Bana Jednotë „Transcassubia” mdze 13. lëpińca. Mdze zòrganizowóné w Stôłpskù.

Bana Trancassubia jezdzy òd czilu lat. Pierszô jacha w Élu do Chòniców, rok pùzni – z Chòniców do Élu. Trzecô bana przëwiozła Kaszëbów z Chòniców do Wejrowa. Rok temù banë nie bëło (ò czim më piselë w lëpińcowim numrze) bò w òstatnym sztërkù PKP zjinaczëło warënczi ë pòdniosło priz.
Latos bana mô jachac z Élu abò Pùcka do Stôłpska. Nôwikszé rozegracëje mdą przed rednicą w tim gardze. Tak jak w ùszłëch latach bana mdze zatrzimòwac sã na wszëtczich banowiszczach òb swòjã drogã ë zbierac lëdzy z kaszëbsczima fanama.
Wespółòrganizatorama są prócz K-PZ téż przédnik Stôłpska Macéj Kòbëlinsczi ë stôłpsczé Bùro Marketingù ë Europejsczi Promòcëje.
Kaszëbów mieszkającëch w Stôłpskù je le czilenôsce tësąców a kaszëbsczi sztudérzë z Pòmòrsczi Akademiji Szkólnëch zwikszają baro nã lëczbã. Kaszëbsczi tradicëje tegò gardu są ùtrzëmiwóné midzë jinszima przez kaszëbsczé zéńdzenia jak Kaszëbsczi Jôrmark, Tardżi Grifitów, téż przez lëdzy skòscérzonëch w Parce ZK-P ë Karnie Sztudérów Kaszëbów „Tatczëzna”. W nym gardze òd dłëgszégò czasu je widzec „kaszëbienié sã” Pòlôchów jaczé mają sã tuwò przecygłé z jinszëch strón a je to zjawiszcze baro stôré ë nôtëralné na kòżdi zemie. Nen procés zmòcniwają kaszëbsczé msze w kòscele sw. Jacka, dwa programë kaszëbsczi w redio Kòszalëno ë ùczba kaszëbiznë ë kaszëbsczi kùlturë w czilu szkòłach. Wôżny je téż ùdzél nëch szkòłów w òglowòkaszëbsczich pòdjimstwach jak na przëmiôr Kònkùrs Wiédzë ò Pòmòrzim dlô ùczniów strzédnëch szkòłów ë dżimnazëjów.
Jednym ze starszëch dzélów gardu je zómk pòmòrsczich ksążãt, jaczi przëbôcziwô stôłpsczónóm jich kaszëbską rózgã ë òdwieczné przënôleganié jejich zemi do Wialdżi Kaszëbsczi.

pk


Sląsk w parlamence

Neli Mes (Nelly Maes), przédnik europejsczich „zelonëch” (Europejsczi Wòlny Zrzeszë), partu europejsczégò parlamentu trafił sã z przedstôwcama Sląska. W pòłwie strëmiannika w Brukselë gòscama bëlë le blós przedstôwcë samòrządzënë. Przédnik miôł rzekłé midzë jinszima: „bëlnô reprezentacëjô historicznëch môłëch nôrodów, òbéńdów ë lëdzy w zjednóny Europie je spòdlim demòkracëje. Móm nôdzejã przëwitac wicy przedstôwców historicznëch môłëch nôrodów ë òbéńdów Europë pò wëlowanim do europejsczégò parlamentu w czerwińcu 2004.”

ps/tavp/gw


Stolëmë „jinaczi”

W strëmiannikù òdbëło sã wëlowanié latosëch laureatów Nôdgrodë Stolëma, nôwikszi kaszëbsczi érowi nôdgrodë przéznôwóny przez Karno Sztudérów „Pòmòranijô”. Òstelë wëlowóny: Cezari Òbrach-Prądzyńsczi ë lëdowé karno mùzyczné „Bazunë” z Żukòwa. Karno ë żukòwsczi part K-PZ bëlë baro achtniony, Òbracht-Prądzyńsczi òdmówił òdebraniô negò wëprzédnieniégò. [...]


Kaszëbsczé chëcze z dëszą
Że kaszëbsczé chëcze mają dëszã, bëło mòżno sã przekònac na òtemknienim wëstôwka òdjimków tradicëjny kaszëbsczi bùdowiznë, a òbzerac je jesz mòże do 12. 04. na Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznym Gduńsczégò Ùniwersytetu. [...]

Stowôra Rémùs

Zakładłô w gromicznikù 2003. tzw. „szorëmòwô stowôra” jakô mô kòòrdinowac dzejanié kaszëbsczich młodzëznowëch ë sztudérsczich òrganizacëjów, karnów ë jinszëch jindiwidualnëch pòdjimiznów. Prócz projektu ë wëstôwka „Òdjimkòwé ùdokùmentowienié tradicëjny kaszëbsczi bùdowiznë, ùdbô so téż jinszé projektë jak na przëmiôr jinternétowi słowôrz kaszëbskò-anielskò-pòlsczi, wëmiónë kaszëbsczich sztudérów ze sztudérama z Czech, Daniji ë jinszëch krajów, òrganizowanié zéńdzéń namienionëch kaszëbiznie.


Pòd médialnym znakã Òdrodë

Kalãdôrz kòncertów „Pierszi Kaszëbsczi Pasëje” w 2003. rokù

30.03. 2003. gòdz. 16.00, Lëzëno, kòscół parafije Sw. Wawrzińca, ùl. Kòscelnô 4
6.04.2003. gòdz. 15.00, Puck- kòscół parafije Sw. Apòstołów Piotra ë Pawła, ul. Judicczégò 4
12.04.2003. gòdz. 17.00, Wejrowò, kòscół parafije Sw. Trójcy, ùl. Koscuszczi 2
13.04.2003. gòdz. 18.00, Gdańsk Wësokô, kaplëca parafije Sw. Polikarpa, ùl. Wòdnika
18.04.2003. gòdz. 16.00, Żukowò, kòscół parafije Bòżégò Miłoserdzô, ùl. Faustinë
27.04.2003. gòdz. 16.00, Lëniô, kòscół parafije Nôswiãtszégò Sërca Pana Jezësa, ùl. Turisticznô 2
3.05.2003. gòdz. 16.00, Réda, kòscół parafije Wniebòwzãcô Nôswiãtszi Marije Pannë, ùl. Gdunskô 3
4.04.2003. gòdz. 16.00, Parchowò, kòscół parafije Sw. Mikołaja Biskùpa, ùl. Kòscelnô 8

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!